Proposition 1 – Om ändring av Svenska Seniorers status till specialförening

Beslut

Partidagen beslöt:

  • Partidagen röstade mellan godkännande av propositionen i enlighet med utskottets förslag och mellan att förkasta propositionen. I omröstningen avgavs 119 röster varav 81 för godkännande av propositionen och 38 för förkastande. Eftersom det inte förelåg en 3/4-majoritet för stadgeförändringen behandlas denna på nytt på nästa ordinarie partidag i oförändrad form där den kan antas med enkel majoritet. (SFP:s stadgar § 15)§ 4

Behandling

Svenska Seniorer i Finland r.f. har i november 2009 inlämnat till partistyrelsen för Svenska folkpartiet i Finland r.p. en ansökan om ändrad status inom partiets organisation. Föreningen som grundades år 2000 och som har 196 registrerade medlemmar, eftersträvar en ställning inom partiet som motsvarar Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom.

Organisationsutskottet har behandlat ärendet 15.4.2010 och förhållit sig negativ till ansökan. Organisationsutskottet har föreslagit att för förbundsstatus skulle ställas följande minimikrav:
– minst 1500 medlemmar
– verksamhet i alla kretsar

Efter vidare diskussioner under hösten 2010 har dock intagits en positiv attityd till Svenska Seniorers anhållan. I akt och mening att utveckla organisationen, att involvera aktiva grupperingar i partiarbetet samt den tyngdpunkt äldrepolitiska frågor har såväl i samhället som inom partiet, kan man se ett mervärde av att specialföreningen Svenska Seniorer i Finland r.f. får förbundsstatus.

Ändringen av status som specialförening till förbund har inte ekonomiska påföljder för partiet.

Konkret skulle detta kräva en stadgeändring såväl i stadgarna för Svenska Seniorer som för Svenska folkpartiet i Finland r.p. Ändringarna skulle medföra att § 4, § 7 och § 9 ändras så att seniorförbund noteras och representation på partidag och i partistyrelse möjliggörs.

Partistyrelsen föreslår att partidagen besluter

  • att partiets stadgar ändras att lyda enligt följande:

§ 4
MEDLEMSKAP
Registrerade föreningar kan bli medlem i partiet efter en skriftlig ansökan till partistyrelsen som beviljar medlemskap. Sådana medlemsföreningar är partiets lokalavdelningar, dess ungdomsorganisation, dess kvinnoorganisation, dess seniorförbund samt lokala, regionala och riksomfattande specialföreningar. Innan partistyrelsen beviljar en lokal eller regional specialförening medlemskap i partiet skall ett utlåtande om ärendet begäras från de berörda lokalavdelningarna och kretsstyrelserna.

Medlemmarna i medlemsföreningarna skall vara finska medborgare, eller sådana utlänningar som har sin hemort i Finland och uppfylla de krav för utländska medlemmar som ställs i medlemsföreningens stadga.

§ 7
PARTIDAGEN
……
Partidagen består av ombud som partiets medlemsföreningar utser bland sina medlemmar eller bland partimedlemmar som är bosatta på föreningens hemort. Föreningarna har rätt till ett ombud för varje påbörjat 150-tal medlemmar. Föreningar med minst 1000 medlemmar är berättigade till att utse ytterligare ett ombud för varje påbörjat 1000-tal medlemmar. Medlemsantalet bestäms utgående från de redovisningar av medlemmar och medlemsavgifter för senast föregående kalenderår som gjorts till partistyrelsen senast fyra veckor före partidagen. Varje medlemsförening är dock berättigad att utse minst ett ombud. Kretsorganisationerna jämte Svenska Seniorer i Finland, Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet
utser tre (3) ombud per krets eller organisation.

§ 9
PARTISTYRELSEN

Partistyrelsen består av:

partistyrelsens ordförande

tre vice ordförande

arton ledamöter med personliga ersättare, valda för två år (av ledamöter med personliga suppleanter är hälften årligen i tur att avgå)

åtta (sju) ledamöter med personliga ersättare, valda för ett år, som representerar de fyra kretsstyrelserna, övriga Finlands krets, styrelsen för partiets seniorförbund, styrelsen för partiets ungdomsorganisation och styrelsen för partiets kvinnoorganisation.

……