Proposition 3 – Om medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2012

Beslut

Partidagen beslöt

  • att medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2012 fastställs till 4,50 € per registrerad medlem.

Behandling

Enligt § 8, mom.10 i partiets stadgar fastställer partidagen medlemsavgifterna för följande kalenderår. Medlemsavgifterna uppbärs av partiets medlemsföreningar, d.v.s. lokalavdelningarna, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och partiets och kretsarnas specialföreningar. Medlemsföreningarnas representation på partidagen bestäms enligt stadgarna utgående från de redovisningar av medlemmar och medlemsavgifter vilka gjorts till partistyrelsen senast fyra veckor före partidagen.

Alla kretsar och avdelningar bör fortsätta arbetet på att för egen del åstadkomma en sund finansieringsbas, som ger utrymme för en utåtriktad verksamhet med tanke på kommande val.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2012 fastställs till 4,50 € per registrerad medlem.