Motion 12 – Satsning på de mest sjuka äldre

Beslut

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att SFP i riksdag och regering verkar för att de äldres subjektiva rätt till vård och omsorg förverkligas i praktiken i samtliga kommuner i Finland.
  • att regering och riksdag satsar i synnerhet på olika tjänster inom äldreomsorgen för att stödja äldres rätt att själva bestämma över och välja sin vård.

Behandling

Satsning på de mest sjuka äldre

En växande grupp i vårt samhälle är äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbe- hov. För en person med flera diagnoser kan det emellanåt vara svårt att orientera sig mellan de olika vård- kontakterna. Därför krävs en ökad samverkan mellan vård och omsorg kring den äldre och även en förenklad vårdstruktur.

Så skriver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i det pressmeddelande i december 2011 där man offentliggjorde den överenskommelse med regeringen som innebär en satsning om 1,1 miljarder kronor ur 2012 års statsbudget för utvecklande av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det är särskilt två om- råden som prioriteras: god läkemedelsbehandling för äldre och en sammanhållen vård och omsorg.

Redan 2010 inledde den svenska regeringen en långsiktig satsning på de mest sjuka äldre. Som ett led i denna satsning har sedan 1.1.2011 verkat en äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, för att leda arbetet. Hon poängterar att för sjuka äldre krävs ofta ett mer situationsorienterat arbetssätt där vård och omsorg bedöms utifrån en helhetssyn på den samlade livssituationen.

Det är helt uppenbart att situationen i vårt land är likartad den i Sverige. När regeringen i Finland har aviserat minskade statsandelar åt kommunerna föreligger risken att den grupp äldre som här avses hamnar i kläm. För att säkerställa att så inte sker bör i statsbudgeten intas medel särskilt för detta ändamål.

Svenska Seniorer i Finland föreslår

  • att SFP i riksdag och regering verkar för att i statsbudgeten, gärna under flera års tid, intas projektpengar för en rejäl satsning på de mest sjuka äldre.

Gunvor Brettschneider Tor Wik ordförande vice ordförande

Partistyrelsens svar:

Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Enligt Kati Myllymäki, som varit med om att utarbeta lagförslaget om vårdgarantin, korrelerar risken att insjukna med åldern. Sjukdomarna som drabbar männisskan varierar och en del drabbar sinnena, såsom nedsatt hörsel och syn, en del beror på levnadsvanor och en del sjuk- domar drabbar äldre på grund av övriga, fortfarande oförklarliga orsaker, såsom cancer, infarkter och dylikt.

I budgeten för 2011 infördes 23 miljoner euro för att förverkliga reformerna enligt linjedragningar i Sata- kommittén genomförs samt på översynen av behovsbedömningar av social trygghet. Eftersom Finland står inför en stor kommun- och servicestrukturreform kommer en stor del av social- och hälsovården att förän- dras. Tyvärr har inte separata projektmedel utdelats för äldreomsorgen i budgeten eller tilläggsbudgeten för 2012. För över 75-åringar har emellertid kalkylerna i budgeten 2012 för hemvården, det effektiverade service- boendet och närståendevården höjts.

Enligt regeringsprogrammet 2011 ska regeringen minska skillnaderna i inkomster, välfärd och hälso- tillstånd. Avsikten är att stärka och omstrukturera den grundläggande servicen, trygga en människovärdig ålderdom, och satsa på att förebygga sociala och hälsorelaterade problem. Regeringen kommer att bereda en äldreomsorgslag och uppgöra ett omfattande åtgärdsprogram som syftar till att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning. Satsningar på sakkunskap i gerontologi är viktigt. Ett utvecklingsprogram för äldre- boende ska utarbetas. Hissbyggande, renovering av bostäder, bostäder utan funktionshinder samt säkerheten i bostäder främjas. Tillräckliga understöd för renovering av bostäder för äldre personer och personer med funktionsnedsättning tryggas.

I tilläggsbudgeten är målet med att utveckla servicen inom åldringsvården för veteraner är att stödja deras möjligheter att klara sig hemma. Grundnivån på rehabiliteringspenningen för frontveteraner höjs med 4 miljoner euro, vilket till hälften riktas till rehabilitering och till att klara sig hemma. Dessutom höjs veteran- tillägget den 1 januari 2013 från ca 50 euro till ca 100 euro per månad. Understöd för reparation av bostäder prioriteras i fråga om reparation av äldre personers och funktionshindrade personers bostäder och i fråga om att installera hissar i efterskott i syfte att göra det möjligt för dem att bo hemma.

Kommunernas social- och hälsovårdstjänster utvecklas. Statsandelarna för kommunernas social- och hälsovård höjs under regeringsperioden med totalt 145 miljoner euro för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa riktas successivt från år 2013 till den nya lagen om äldreservice, utvecklande av elevvården vid läroanstalter på andra stadiet och annan utveckling av social- och hälsovården. Statsandelarna för kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården ingår i finansministeriet huvudtitel.

För 2013 föreslås statsunderstöd på 17,5 miljoner euro för utvecklingsprojekt för social- och hälsovård (22 miljoner euro år 2011). Understöden riktas enligt målen för Kaste-programmet. Finansieringen riktas för att minska social utslagning och hälsoproblem, reformera tjänsterna för äldre, utveckla vuxensocialarbetet samt förbättra primärvårdens effektivitet. Försöks- och utvecklingsverksamheten för hälsofrämjande stöds med 4,7 miljoner euro.

Minister Guzenina-Richardson har sagt att Finland kunde lära sig av lyckade svenska exempel när det gäller att bemöta äldre, enligt ett pressmeddelande 24.1.2012. “Rättigheterna och bemötandet av äldre väcker diskussion i både Finland och Sverige. Båda länderna har problem men också lyckade exempel”, berättar minister Guzenina-Richardson, och fortsätter: “Hos oss i Finland anses äldre personer ofta som ett problem och ett mål för åtgärder. I den svenska debatten betraktas äldre personer mer som fullvärdiga och välaktade medborgare som har rättigheter och åsikter. De äldres ställning handlar inte bara om lagar och budgetbeslut utan också om heder och respekt. I det här kan vi lära oss av våra grannar.”

Samtidigt måste vi vara lyhörda när kommun- och servicestrukturen börjar klarna. Inom bashälsovården finns problem med rekrytering av läkare, tvångsupphandlingar, hälsoskillnader hos befolkningen, tvångsp- rioriteringar på grund av tidsbrist och ekonomisk brist, svagt ledarskap på hälsovårdscentralerna, vård- och åtgärdsbeslut som måste fattas under tidspress, bolagisering och kommersialism av läkar- och sjukvårdsverk- samheten, hyrd arbetskraft och oklarhet med när en patient ska överföras till specialsjukvården (referens: Kati Myllymäki).

Social- och hälsovården för äldre är för viktig för att endast skötas med projektmedel. Avsikten är att bygga upp en tillförlitlig och bra äldreomsorg på lång sikt så att de äldre sköts med bevarad heder, stolthet och självbestämmanderätt.