Motion 21 – Rätt till umgänge mellan barn och deras mor-/farföräldrar och andra närstående

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen är besvarad med denna utredning

 

Behandling

Det grundläggande för barn och deras utveckling är trygghet och stabilitet. Att ha kontinuerlig kontakt med dem som varit med från början ger barn en säker och solid plattform att stå på under sin uppväxt. Att veta var man kommer ifrån är viktigt för identitetsutvecklingen.

Dessa tankar ligger bakom skrivningarna i artikel 8 i FN:s barnkonvention, där konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande bl.a. att visa respekt för namn och släktförhållanden. I konventionen sägs vidare att om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet ska konventionsstaterna ge lämpligt skydd i syfte att återupprätta barnets identitet.

Det finns situationer där barns rätt till umgänge med sina far- och morföräldrars kan komma ordentligt i kläm. Oftast rör det sig om antingen separationer eller den ena förälderns dödsfall. Dylika problemsituationer har av någon anledning inte i nämndvärd grad uppmärksammats i vårt land. Utöver att barnen lider en förlust innebär förvägrad umgängesrätt ett lidande och en sorg för drabbade mor- och farföräldrar.

Med primärt barnens, men även deras mor- och farföräldrars bästa för ögonen har man av ovan anförda, socialt ytterst betingade skäl i ett flertal länder (exempelvis Frankrike, Norge, Tyskland) stiftat lagar där kretsen av personer med umgängesrätt till barnen utökats. Men låt oss kort relatera lagstiftningen i grannlandet Sverige. Där kompletterades år 1998 föräldrabalken med en bestämmelse (6 kap. 15 a §), enligt vilken talan vid domstol får föras av socialnämnden i fall där umgänge begärs av annan än förälder. År 2006 förtydligades bestämmelsen så att vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära.

Hur är då rättsläget i Finland? Katastrofalt, rent ut sagt. Det saknas helt lagstadganden att stöda sig på för att få behovet av här relaterat umgänge till rättslig prövning. Problematiken har visserligen lyfts fram i ett riksdagsspörsmål år 2009 (SS 913/2009 rd), men i sitt svar såg ministern i själva sakfrågan företrädesvis problem med hänsyn till barnets bästa, ifall mor- och farföräldrar skulle ges lagstadgad umgängesrätt med sina barnbarn.

I Sverige verkar en organisation, Forum för mor- och farföräldrar, som menar att socialnämnderna är alltför restriktiva med att väcka talan om umgänge. Därför driver organisationen på att talan om umgänge ska kunna föras direkt av mor- eller farföräldrar utan socialnämndernas medverkan.

Ett godkännande av nedanstående motion skulle stå i god samklang med den ståndpunkt i SFP:s familjepolitiska program, enligt vilken far- och morföräldrar borde få rätt att stanna hemma från arbetet med sina sjuka barnbarn.

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår Svenska Seniorer i Finland

  • att SFP verkar för stiftande av en sådan lag, som ger rätt till umgänge mellan barn och deras far- och morföräldrar och andra närstående i sådana situationer, där denna rätt förvägrats. Den primära målsättningen i lagen bör vara att far- och morföräldrar själva ska kunna direkt föra sin talan om umgänge i domstol. Ifall denna målsättning inte vinner tillräckligt gehör hos andra politiska partier kan i andra hand accepteras en lag i stil med gällande, rikssvensk lagstiftning, nämligen att talan förs av socialnämnden.

Gunvor Brettschneider Tor Wik
Ordförande Vice ordförande

Partistyrelsens svar

Förhållandet mellan far- och morföräldrar och barnbarn är i de allra flesta fall av stor betydelse för alla parter. Möjligheten att följa barnbarnets utveckling och delta i den är en källa till glädje och innehåll i far- och morföräldrarnas liv, samtidigt som barnbarnet uppskattar deras sällskap. Av far- och morföräldrarna lär sig barnet saker och traditioner som kan vara av betydelse hela livet. Föräldrarna har också hjälp av att far- och morföräldrarna på olika sätt deltar i uppgifter i samband med vårdnaden. Barnpassningen är en av alla de sätt som mor- och farföräldrarna deltar i barnets liv och utveckling samtidigt som de hjälper föräldrarna. Av dessa orsaker förlöper kontakten mellan barnbarn och far- och morföräldrar i allmänhet utan problem utgående från de tillvägagångssätt respektive familj anser fungera bäst.

Enligt lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) är syftet med vårdnaden om barn att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Enligt lagens 1 § bör vårdnaden trygga positiva och nära människokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna. I lagen framhävs således föräldrarnas särställning. Ordalydelsen visar å andra sidan att vårdnadshavaren, om barnet har andra viktiga och nära människokontakter, bör försöka värna om dem. Detsamma eftersträvas i princip också i fråga om ett omhändertaget barn.

Syftet med umgängesrätten är enligt lagen att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos vilket barnet inte bor. Umgängesrätt kan på ett juridiskt bindande sätt fastställas endast mellan barnet och en förälder. Detta beror inte på att man inte skulle erkänna far- och morföräldrarnas betydelse för barnet, utan handlar om det svåra i att utöva rättsligt tvång i syfte att främja människorelationer.

Om umgängesrätt fastställdes mellan barnet och dess far- och morföräldrar skulle det också förutsätta lagfästa tvångsmedel för det fall att beslutet inte iakttas. En tvist som gäller umgängesrätten eller verkställigheten av ett beslut om umgängesrätt kan inverka negativt på den familj där barnet lever. Samtidigt är det också så att en situation som fortgår år från år, där barnet nekas träffa sina mor – eller farföräldrar, inte heller är bra, och kan inte heller anses vara förenligt med barnets bästa. Det är viktigt för alla parter att fundera på hur kontakten bäst kunde främjas och hur man kan underlätta att barnbarnet skapar hållbara och starka relationer också med far- och morföräldrarna.

Frågan om Finland ska förbinda sig att följa Europarådets umgängeskonvention kommer eventuellt att tas upp för behandling under denna valperiod. I det sammanhanget finns det också skäl att utreda eventuella behov av ändringar i den nationella lagstiftningen.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att motionen är besvarad med denna utredning