Motion 3 – Om skapande av strategiskt lockande högskoleorter

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att motionen är besvarad med denna utredning

Behandling

Om skapande av strategiskt lockande högskoleorter

Fram till 1980-talets slut hade man i Svenskfinland som målsättning att koncentrera den svenska högsko- leutbildningen till tre svenska huvudorter i Finland; Helsingfors, Åbo och Vasa. Etableringen av yrkeshög- skolorna breddade utbudet till att omfatta nya utbildningar även på andra orter. Detta var möjligt då staten i yrkeshögskolesystemets barndom ställde ett överflöd av resurser till yrkeshögskolornas förfogande.

Guldåldern för vårt omfattande välfärdssystem verkar vara förbi. Statens resurser för utbildning skärs ner på alla stadier. Universiteten har privatiserats och yrkeshögskolornas antal decimeras kraftigt fram till 2015. Krympande årskullar leder till behov av prioriteringar och konsolidering: den årskull som kommer in till tredje stadiet 2018 består av 18000 färre studerande än tidigare och påkallar redan nu åtgärder.

Samtidigt har konkurrensen om studeranden blivit tuffare efter att Bologna-avtalet trädde i kraft. Studenter från Finland har idag rätt att studera vid andra universitet i Europa men är ofta välkomna också i andra världs- delar pga. Finlands goda placeringar i OECDs Pisa-undersökningar.

År 2012 har vi svensk högskoleutbildning på 7 olika orter. Det blir ett ganska så splittrat fält av enheter ut- bredda över stora områden. På sikt vore en återgång till trepunktsmodellen en strategiskt klok lösning.

En konsolidering av våra högskoleresurser till Vasa, Åbo och Helsingfors skulle erbjuda Svenskfinland möj- ligheter uppnå åtminstone en del av den massa som anses nödvändig för att skapa kreativa miljöer där olika vetenskapsdiscipliner kan mötas för att befrukta varandra. På så sätt kan man erbjuda intressanta gränsöver- skridande utbildningshelheter på svenska. På större orter finns det också möjligheter att skapa den infras- truktur som behövs för att stöda de olika utbildningarnas behov men också att skapa en trivsam miljö för studenterna i detta synnerligen expansiva livsskede. En koncentration av utbildningar till vissa orter gör också rekryteringen av såväl studerande som lärare enklare.

Svenska folkpartiet i Åbo r.f. yrkar på
att partidagen går in för att på sikt återgå till trepunktsmodellen som lokaliseringsstrategi för högskole- och

universitetsutbildning i Svenskfinland Svenska folkpartiet i Åbo r.f.

Barbro E Schauman ordf. Nina Lindholm, sekr

Partistyrelsens svar:

Förändringarna av den högre utbildningen i vårt land kommer att fortgå bl.a. av de orsaker motionärerna näm- ner. Generellt är det klokt att förutse förändringarna och reagera på dem i tid.

Motionärerna kräver en återgång till trepunktsmodellen för den högre utbildningen på svenska i vårt land. När det gäller universitetsutbildningen har trepunktsmodellen hela tiden tillämpats. I de förändringar, som sker när det gäller utbildningen på universitetsnivå, är trepunktsmodellen basen.

För yrkeshögskolornas del är situationen en annan. De skapas i syfte att höja nivån på den utbildning, som gavs inom de dåvarande instituten, men fortfarande skulle den vara tydligt anpassad till yrkeslivets krav. In- stitututbildningen fanns på många orter i Svenskfinland, och det var naturligt att hålla en del av den kvar där den redan fanns. De nya utbildningslinjer, som skapades inom yrkeshögskolorna, lokaliserades på basen av möjlighet till synergieffekter med annan utbildning och med det omkringliggande samhället.

De strukturella förändringarna av de svenska yrkeshögskolorna har fortsatt. Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska Yrkeshögskolan, som verkade i Österbotten, gick samman och bildade Yrkeshögskolan Novia. Nu förs förhandlingar mellan Novia och yrkeshögskolan Arcada om intimare samarbete. Samtidigt har undervisnings- och kulturministeriet beslutat att den svenska utbildningen vid Vasa Yrkeshögskola och vid Haaga-Helia dels upphör och dels flyttar över till de svenska yrkeshögskolorna. Därmed sker en koncentration av den svenska utbildningen till de svenska yrkeshögskolorna. De fortgående strukturella förändringarna av den svenska ut- bildningen inom yrkeshögskolorna har alltså utan problem kunnat fortgå, trots att den ges på många orter.