Motion 33 – Ungdomsfullmäktige ett lagstadgat förtroendeorgan

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare arbetar för:

  • att SFP jobbar för att till ungdomslagen § 8 om ungas deltagande och hörande av unga läggs till ett andra moment varmed  kommunerna förpliktigas att organisera ungdomsfullmäktigen för att stärka demokratifostran.
  • att SFP fortsättningsvis jobbar för handlingskraftiga ungdomsfullmäktigen med budgetmedel och initiativrätt till kommunstyrelsen

 

Behandling

Det finns olika former för ungdomar att påverka i kommunerna i Finland. En av de vanligaste är ett ungdomsfullmäktige med direkt valda ledamöter. Ungdomsfullmäktigeverksamheten baserar sig på myndigheternas skyldighet att höra ungdomars åsikt i ärenden som angår dem (Ungdomslagens 8§). Kommunerna tolkar denna skyldighet mycket varierande och ungdomsfullmäktigs ställning inom kommunerna varierar kraftigt. Inom vissa kommuner är ungdomsfullmäktige inskriven i kommunens organisationsmodell och har en mycket självständig roll medan i andra är verksamheten starkt tjänstemannastyrd. Det är möjligt eftersom ungdomsfullmäktige inte enligt kommunallagen är ett officiellt förtroendeorgan. För att få ett ungdomsfullmäktige att fungera behövs det både ekonomiska resurser som tjänstemannaresurser.

Målet med motionen är att skapa bättre verksamhetsförutsättningar för ungdomsfullmäktigen. Det ska vara ett lika viktigt organ som vilket annat kommunalt organ.

Svensk Ungdom föreslår därför att Svenska folkpartiet jobbar för:

  • att ungdomsfullmäktige skrivs in i kommunallagen som ett av kommunernas förtroendeorgan

Fredrika Åkerö Silja Borgarsdóttir Sandelin
Förbundsordförande Förbundssekreterare

Partistyrelsens svar

Ungdomsfullmäktigen existerar i varierande grad i våra kommuner. Att grunda ett ungdomsfullmäktige, som ett sätt för kommunen att omfatta ungdomslagens § 8, är välkommet men inte nödvändigtvis tillräckligt.

Ungdomsfullmäktigen och ungdomsråden i vårt land ser alla ganska olika ut. Vissa har direktval och fungerar parallellt med kommunalförvaltningen medan andra röstas fram via skol- eller andra val och fungerar löst förknippade till kommunens administration. I vissa kommuner har ungdomsfullmäktige tyvärr liten möjlighet att påverka. Detta är problematiskt inte bara i och med det att de unga inte nödvändigtvis då hörs, och att ungdomslagens § 8 inte heller då uppfylls, utan det kan även verka kontraproduktivt för de ungas demokratiuppfattning.

Ungdomsfullmäktige är ett bra sätt för unga att bekanta sig med beslutsfattande på kommunal nivå. För att de unga verkligen ska känna att deras åsikt har den tyngd som den bör behövs klarare ramar inom vilka kommunerna organiserar hörandet av unga.

I samband med revideringen av kommunallagen finns behov och möjlighet att utreda hur demokratiaspekten bäst tryggas så att olika befolkningsgrupper och kommundelars representation garanteras.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP, liksom inför kommunalvalet 2008, fortsättningsvis jobbar för handlingskraftiga ungdomsfullmäktigen med budgetmedel och initiativrätt till kommunstyrelsen

-att alla kommuner förpliktigas att organisera ungdomsfullmäktige för att stärka demokratifostran