PROPOSITION 2 om medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2013

Beslut

Behandling

PROPOSITION 2 om medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2013

Enligt § 8, mom.10 i partiets stadgar fastställer partidagen medlemsavgifterna för följande kalenderår. Medlemsavgifterna uppbärs av partiets medlemsföreningar, d.v.s. lokalavdelningarna, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Seniorer samt partiets och kretsarnas specialföreningar. Medlemsföreningarnas representation på partidagen bestäms enligt stadgarna utgående från de redovisningar av medlemmar och medlemsavgifter vilka gjorts till partistyrelsen senast fyra veckor före partidagen.

Alla kretsar och avdelningar bör fortsätta arbetet på att för egen del åstadkomma en sund finansieringsbas, som ger utrymme för en utåtriktad verksamhet med tanke på kommande val.

Utskottet föreslår (överensstämmande med partistyrelsens förslag) för partidagen att:

medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2013 fastställes till 4,50 € per registrerad medlem.