Motion 17 – Bättre samarbete mellan nystartade företag och skatteförvaltningen

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen anses besvarad med partifullmäktiges utredning.

 

Behandling

Bättre samarbete mellan nystartade företag och skatteförvaltningen

Enligt statistikcentralens uppgifter har frekvensen av nystartade företag minskat i Finland. Paradoxalt ser vi samtidigt att av de arbetslösa ett växande antal är högutbildade med goda specialkunskaper.

Sänkningen av samfundsskatten var en välkommen present till de stora företagen, men för nystartade bolag har den knappast nån betydelse alls. Här behövs ett kreativt nytänkande.

Nystartade företag skulle behöva lagförslag och -ändringar i syfte att underlätta deras byråkrati, som allmänt upplevs som besvärlig och tidskrävande. Oftast handlar det om relativt enkla och lätt implementerbara lösningar. Dessa skulle heller inte belasta statens budget nämnvärt.

Som medlem av SFP önskar jag att partiet verkar för:

att se över åtgärder som skulle underlätta företagarens och skattemyndigheternas samarbete. En enkel åtgärd skulle vara att företagaren har en och sammakontaktperson inom skatteförvaltningen för konsultation och rådgivning.

Hans Lindqvist

SFP Stor-Hagalund

Partifullmäktiges svar

Motionären uttrycker ett allmänt behov av möjligast enkla formalia för företagaren i syfte att minimera byråkratiska processer som tar värdefull tid i anspråk. Svenska folkpartiet omfattar den målsättningen och fortsätter sitt arbete för att underlätta företagens verksamhetsförutsättningar.

I partiets Egenföretagarprogram talar vi om att arbetet för minskandet av den administrativa bördan ska fortsätta inom alla ministerier och att beaktandet av egenföretagarna ska utgöra en naturlig del av arbetet med alla framtida lagförslag.

Företagarverksamhet och företagsamhet är samhällsekonomins ryggrad. I Finland finns runt 270 000 företag. Finlands samhällsekonomi befinner sig i en utvecklingsfas där källorna till produktivitetstillväxt bör ägnas ökad uppmärksamhet. Detta är regeringen medveten om.

Regeringen anser det viktigt att se till att de finländska företagens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar stärks också genom att minska den börda som lagstiftningen orsakar företagen. Vid halvtidsöversynen av regeringsprogrammet beslöt man att se till att de kostnader och den regleringsbörda som lagstiftningen orsakar industrin inte ska öka. Även företagens nuvarande regleringsbörda ses över.

Den minskning av företagens administrativa börda och regleringsbörda som inleddes under den föregående valperioden har fortsatt. Ett projekt som syftar till att minska företagens administrativa börda är bl.a. den företagsservicehelhet inom programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADE), där man bygger upp ett serviceställe – Mitt Företagsfinland, som fungerar enligt principen om en enda kontaktpunkt. Ett gemensamt terminologiprojekt för löneadministrationen inleddes hösten 2013.

Arbets- och näringsministeriet utvärderar från och med hösten 2013 hur företagskonsekvenserna har bedömts i regeringspropositionerna och ger respons på det. Till justitieministeriets lagstiftningsprocess fogas en modellram för hurdan en heltäckande företagskonsekvensbedömning bör vara. Konsekvensbedömningarna minskar inte i sig företagens regleringsbörda, men att öppet ta upp konsekvenserna och bl.a. identifiera den grupp av företag som berörs av regleringen, ökar den allmänna medvetenheten om lagstiftningens konsekvenser för företagens verksamhetsförutsättningar. Detta styr i sin tur de kommande regleringsbesluten.

De ansvariga personer som ministerierna har utsett har till uppgift att vid sitt eget ministerium samordna åtgärderna för minskningen av regleringsbördan. Ansvariga personer har utsetts vid miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet och justitieministeriet. I beredningsarbetet deltar dessutom centrala näringslivs- och arbetsmarknadsorganisationer.

Varje halvår granskar man på möten mellan de ansvariga ministeriernas statssekreterare eller motsvarande specialmedarbetare och intressenter hur åtgärderna för att lätta bördan framskrider. Avsikten med mötena är att stärka framskridandet av de projekt som minskar företagens regleringsbörda och i tid identifiera de lagprojekt som ökar bördan. Dessutom granskar man på mötena nivån på bedömningarna av företagskonsekvenserna i regeringspropositionerna.

Ett bra exempel på avveckling av byråkratin kring sysselsättningen är de reformer i fråga om ansökan och utbetalning av lönesubvention som gjordes vid början av 2013. Huvudregeln är att ansökan är elektronisk och till arbetsgivaren behöver i allmänhet inte sändas några bilagor.

Regeringen fäster även vikt vid hur de ändringar i lagstiftningen som ingick kommissionens åtgärdsprogram för minskning av företagens administrativa bördor, som avslutades 2012, genomförs nationellt.

Frågan om en enskild kontaktperson inom skatteförvaltningen ligger inte nödvändigtvis i linje med den övergripande effektiviseringen av de offentliga samhällstjänsterna. Det gör däremot tanken om att få mesta möjliga service och rådgivning från en och samma aktör, enligt ”en luckas principen” som är i linje med regeringens strävan att minska den administrativa bördan för företagen. Motionärens frågeställning om minskad byråkratisk börda är alltså aktuell och finns med på agendan i Svenska folkpartiet, och i regeringens politik. Denna strävan fortsätter.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att motionen anses besvarad med denna utredning.