Motion 19 – Uppsägningsskyddet vid kommunfusioner skall förkortas

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att lagstiftningen gällande uppsägningsskydd vid kommunfusioner omedelbart revideras
  • att det faktiska behovet av arbete beaktas inom den nya organisationen och att personaldimensioneringen planeras enligt detta.

Behandling

Uppsägningsskyddet vid kommunfusioner skall förkortas

Sammanslagningar används som en central mekanism för att söka bättre effektivitet och en mindre ansträngd ekonomi inom kommunfältet.

Enligt nuvarande lagstiftning och på denna baserad praxis åtnjuter hela personalstyrkan skydd mot uppsägningar pga rationaliseringsbehov under furstliga fem år. Fortsatta fusioner startar en ny skyddsperiod.

Förfarandet omöjliggör inbesparingar i personalkostnaderna, vilka för kommunerna oftast är det dominerade kostnadsslaget. Vad värre är, sporrar arrangemangen inte till nytänkande och rationalisering, står de i bjärt kontrast mot invånarnas förväntningar på ökad effektivitet och representerar de en skyddsstandard som vida överstiger den i andra delar av samhället.

Det som var avsett att erbjuda en skälig personaltrygghet och reducera personligt motstånd mot förändringar bidrar nu till att omintetgöra en av de centrala målsättningarna för en kommunfusion – kostnadsinbesparingar. Den resulterande personalstrukturen är oftast övertung och överbetald i relation till det faktiska kompetensbehovet (man behöver inte fyra anställda av kommundirektörskaliber i den nya kommunen). Däremot finns finns mera sällan orsak att reducera personalstyrkan i de lägre kostnadsklasserna.

Svenska folkpartiet i Lojonejden r.f. yrkar att Svenska folkpartiet verkar för:

attlagstiftningen gällande uppsägningsskydd vid kommunfusioner omedelbart revideras

att personalstrykan vid en kommunfusion snabbt kunna anpassas till sin storlek (alla tjänster finns nödvändigtvis inte kvar efter fusionen)

att personal skall kunna omplaceras och kompenseras enligt senioritet

att uppsägningsskyddet blir 6 mån, vilket behövs för garantera kunskapsöverföring och access till värdefull information

 

Björn Heir                                                 Christer Ekebom
Ordförande                                               Sekreterare

Partifullmäktiges svar

I kommunnallagen stadgas att ”En sådan ändring i kommunindelningen som leder till att personalen byter arbetsgivare betraktas som överlåtelse av rörelse.

Vid ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 2014–2017 och där personalen övergår i anställning hos en sådan ny eller annan kommun som avses i 3 § har arbetsgivaren inte rätt att säga upp ett anställningsförhållande av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. En arbetstagare eller tjänsteinnehavare kan dock sägas upp om han eller hon vägrar att ta emot en ny arbetsuppgift eller tjänst enligt 7 kap. 4 § i arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, som arbetsgivaren erbjuder honom eller henne. Detta förbud gäller samtliga kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen och gäller i fem år från det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft. ”

Allmänt kan konstateras att pensionsavgången i kommunerna är stor de närmaste åren. Enligt Kevas statistik går ca 330 000 kommunanställda i pension före 2030, vilket är över hälften av de nuvarande anställda inom kommunsektorn. Pensionsavgången är störst 2014 – 2015 då över 17 000 personer går i pension vartdera året. Pensionsavgången är mellan 17 och 68 % i största yrkesgrupperna. Erfarenheter visar också att i samband med kommunsammanslagning säger en del av personalen upp sig.

 

Trots att pensionsavgången är stor och trots att det finns möjligheter till omplacering och omskolning uppstår onekligen situationer där antalet anställda är fler än det verkliga behovet av personal. Med beaktande av att kommunindelningslagen ändrades så sent som 2013 torde revidering av lagen på denna punkt vara realistisk trots att bestämmelsen kan förorsaka kommunerna vissa tilläggskostnader vid sammanslagning. Det är viktigt att kommunerna skapar organisationer som är optimala för den nya kommunen. De personer som inte direkt kan placeras på en tjänst eller befattning i den nya organisationen kan erbjudas omskolningspaket eller –avgångsvederlag eller ingå i en personalpool.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att lagstiftningen gällande uppsägningsskydd vid kommunfusioner omedelbart revideras
  • att det faktiska behovet av arbete beaktas inom den nya organisationen och att personaldimensioneringen planeras enligt detta.