Motion 22 – Att bolagisera eller inte bolagisera det är frågan?

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att möjligheterna till en sund konkurrens mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet förbättras.

Behandling

Att bolagisera eller inte bolagisera det är frågan?

Många städer och kommuner bolagiserar verksamhet som ligger utanför deras kärnverksamhet, allt från storkök, konsult- och byggnadstjänster till olika typer av kommunalteknik.

Som orsak nämns att affärsverk inte längre får verka på den öppna marknaden och att de måste bolagiseras samt att verksamheten måste effektiviseras. Ingetdera argumentet håller. Bolagen verkar och konkurrerar med det lokala näringslivet på en marknad där det sedan tidigare finns privata aktörer. Detta tillsammans med mycket stora och centraliserade upphandlingar leder till avsevärt försvårade verksamhetsförutsättningar för mindre lokala bolag. En försämring av de små bolagens verksamhetsförutsättningar leder i sin tur till stora problem för kommunen i framtiden eftersom cirka 50 procent av kommunens skatteintäkter kommer från små bolag.

Många beslutsfattare har ingen insikt i vilka problem som kan uppkomma i samband med bolagiseringen:

  • Det är på inget sätt rätt att använda skattemedel för att grunda och bygga upp bolag som konkurrerar med (ut) det lokala näringslivet. Skattemedel som till största delen genererats av det lokala näringslivet.
  • Finansiering med t.ex. aktiekapitalslån bör inte ges av kommunen. Kommunerna får sina lån på andra villkor än näringslivet.
  • Bolagen blir politiskt styrda via förtroendevalda som sitter i styrelserna.
  • Bolagen är inte ”öppna” vilket betyder problem då också en politisk styrning finns.
  • Effektivitet bör uppnås inom den offentliga sektorn oberoende av hur verksamheten organiseras.

I bästa fall klarar det lokala näringslivet av att anpassa sig till en ny marknadssituation och förmår att fortsatt generera skattemedel. I värsta fall slås delar av det lokala näringslivet ut och andra sektorer inom den kommunala verksamheten får ta hand om dem som blir utan arbete och utkomst.

Ett annat problem är att de kommunala beslutsfattarna kan ha svårt att låta de kommunala bolagen fungera enligt normal marknadsekonomi. Man fortsätter lätt och gärna att stöda kommunala bolag med skattemedel på ett marknadsmässigt oetiskt sätt.

Undertecknade yrkar på

att SFP ska verka för ett utökat och bättre samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet

att SFP ska verka för att den offentliga sektorn inte konkurrerar med näringslivet på olika villkor

att SFP ska verka för att den offentliga sektorn inte subventionerar kommunala bolag som konkurrerar på den öppna marknaden

 

Kjell J Wennström        Michael Lindholm               Barbro Sipilä

SFP i Åbo r.f.

 

Partifullmäktiges svar

Kommunallagen har ändrats så sent som den 1 september 2013 så att kommunala affärsverk som agerar på marknaden måste bolagiseras. Orsaken till detta är att affärsverken inte är egna juridiska personer utan en del av kommunen och åtnjuter därför såväl konkursskydd som skatteförmåner, vilket snedvrider likvärdiga konkurrensmöjligheter på den fria marknaden.                              Typiska exempel på affärsverk som måste bolagiseras är energiverk, fjärrvärmeverk och hamnar. Däremot är det fortfarande berättigat och ändamålsenligt att använda sig av affärsverk inom de områden som utgör kommunal kärnverksamhet och som inte tävlar på den fria marknaden (t.ex. vattentjänstverk). Om affärsverk mot förmodan ändå agerar på marknaden (finns vissa specialfall) bör då en marknadsmässig prisnivå tillämpas.

Inom ramen för revideringen av kommunallagen har man också diskuterat begränsning av kommunala lån, understöd och borgensförbindelser till den egna kommunkoncernen. Detta är också något som ska förbättra jämlikheten på marknaden.                                                          Offentligt stöd av mindre betydelse eller s.k. de minimis-stöd är fortfarande tillåtna, men ska följa EU:s riktlinjer.

Kommunala bolag ska likt andra bolag följa aktiebolagslagen, vilket innebär att det politiska förhållandet i kommunen inte behöver avspeglas i bolagets styrelse eller andra organ. Kommunala bolag strävar efter vinst precis som andra bolag och därför torde kompetensen vara det som värderas högst.

Motionären påpekar också att stora och centraliserade upphandlingar leder till försvårande verksamhetsförutsättningar för mindre företag. Detta kan undvikas genom att ändra upphandlingsförfarandet och har inte direkt att göra med i hurdan form verksamheten är organiserad.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet verkar för

att möjligheterna till en sund konkurrens mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet förbättras.