Motion 25 – Tvister gällande olycksfallsförsäkring

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen är besvarad med denna utredning.

Behandling

Att utreda möjligheter med införande av ett nytt system där opartisk myndighet med medicinsk kunskap avgör tvister och problem som gällande lagstadgade olycksfallsförsäkring.

Svenska folkpartiet bör vidta åtgärder för att förbättra nuvarande system, i syfte att trygga personer som drabbats av arbetsolycksfall.Många drabbade har haft problem vid arbetsolycksfall, med att få ersättning för förluster som beror på arbetsolycksfall eller yrkessjukdom. Försäkringsbolagens har tydligen i allt större utsträckning börjat ge negativt beslut på ersättning som berott på arbetsolycksfall. Bolagens läkare ger vaga skäl till avslag och många gånger saknas konkreta motiveringar. Deras läkare hänvisar till orsakssammanhang som är svåra att bedöma eller bemöta utan specialläkares kunskap och erfarenhet. Det har också framkommit att bolag inte bemödar sig att ta del av grunder i besvär utan låter besvärsnämnden avgöra tvisterna. Detta i sin tur gör att det dröjer lång tid innan den skadade får upprättelse. Många är frustrerade över att deras införskaffade läkarintyg och utlåtande inte haft någon betydelse vid avslag. Också FPA:s läkare har fungerat på samma sätt som försäkrings läkare, när de avgör om sjukdagpeng ges eller inte. Det är också uppenbart med nuvarande system, att många ärenden inte heller i nämnder avgörs på basen av sakkunskap. Med ett bättre system och bedömning enligt vedertagna medicinska grunder kunde många problem undvikas och onödiga kostnader undvikas. Så som det nu fungerar kan den drabbade bli tvungen att införskaffa flera tiotal läkarutlåtande med A, B, och E läkarintyg för att kunna för ersättning på grund av arbetsolyckor. Nuvarande system har negativa konsekvenser för arbetstagare och tjänstemän men också för arbetsgivaren, som enligt lag är skyldig att teckna olycksfallsförsäkring för sin anställda.

Sfp bör utreda om dagens lagstiftning ger den trygghet som var avsikt med lagen. Frågan är också, om de privata försäkringsbolagens negativa beslut styrs av ekonomiska bedömningskriterier.  Det skulle med andra ord vara rätt, att en neutral myndighet med medicinsk specialkunskap skulle kunna avgöra i dylika tvister, där olika läkares utlåtande och intyg står i strid med varandra. Det behövs alltså specialläkare och forskare i den neutrala myndigheten med rättigheter att på medicinska grunder slutligen avgöra, om person har arbetsförmåga eller inte.

Hänvisar här till min motion år 2011 som antogs av partiet och gällde dylika problem med vid erhållande av sjukpension och invalidpensionering. Efter som inget konkret har hänt utgående från den motionen, önskar jag att SFP behandlar denna motion så att problematiken i sin helhet kan föras till regeringen och får en behandling där. Detta är en stor grupp människor som betalt lagstadgad sjuförsäkringspremie eller lagstadgad olycksfallsförsäkring under hela sitt arbetsliv, med tron att den dag de drabbas av olycksfall eller blir sjuka, arbetsoförmögna eller invalidiserade, att de skulle ha en social trygghet. Nu visar uppgifterna på att vårt nuvarande system och lagstiftning inte räcker till för att ge dessa personer en social trygghet och en rättvis behandling.

Svenska folkpartiet bör i riksdagen arbeta för

förbättrad lagstiftning gällande lagstagad olycksfall-, sjukpension och invalidpension, med tillsättande av en ny neutral myndighet med medicinsk sakkunskap, som har rätt att avgöra besvär och tvister gällande personers rätt till ersättning för olycksfall samt sjukpension och invalidpension.

 

Yngve Storsved                                         Ulla Salmenheimo-West
SFP i Kristinestad                                     SFP Dragsnäsbäck-Hemstrand

Borghild Smirnoff                                     Christer Smirnoff
SFP Dragsnäsbäck-Hemstrand                  SFP Dragsnäsbäck-Hemstrand

Partifullmäktiges svar:

När en människa råkar ut för en olycka eller blir arbetsoförmögen är ett fungerande socialt system av största vikt. Sjukförsäkringarna bör fungera och besvärsnämnderna för exempelvis social trygghet och olycksfallsärenden är en viktig del av detta skydd. Försäkringsdomstolen är sista instans i ärenden som gäller social trygghet. Regeringsprogrammet lägger grunden för regeringens politik. I Katainens regeringsprogram medverkade SFP till att man skall se på och förbättra processerna som rör dessa ärenden. I regeringsprogrammet sägs ”processer för sökande av ändring i ärenden som gäller social trygghet stärks de olika delområdena för en rättvis rättegång. Vid behandlingen av ärenden vid försäkringsdomstolen förbättras parternas rätt att få uppgifter.”

Det arbetet är i full gång på såväl Social- och hälsovårdsministeriet som på Justitieministeriet. Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som haft i uppgift att utveckla försäkringsläkarsystemet publicerade sitt förslag tisdagen den 21:a januari. Enligt arbetsgruppen borde lagen mer noggrant föreskriva hur förmånsbeslut som gäller socialförsäkringar ska motiveras. Sakkunnigläkaren som vid försäkringsinrättningen deltar i behandlingen av ärendet, borde utfärda utlåtandet med tillhörande motiveringar i skriftlig form. Om förmånen inte beviljas, skulle man i beslutet vara tvungen att ange vilka frågor som inverkat på bedömningen av situationen. Dessutom skulle man vara tvungen att ange vilka slutsatser man dragit på basis av dessa.

Arbetsgruppen föreslår också att den ömsesidiga informationsgången mellan den vårdande läkaren och försäkringsinrättningen ska förbättras. Ofta är det just den vårdande läkaren och sakkunnigläkarens olika uppgifter som har varit ett problem. Den vårdande läkarens uppgift är att vårda patienten på bästa möjliga sätt. Försäkringsinstansens sakkunnigläkare har i sin tur i uppgift att göra en uppskattning av patientens arbetsförmåga genom att proportionera patientens hälsoproblem till patientens ålder, utbildning, yrke och andra alternativa jobb. Målet är naturligtvis att de som behöver invalidpension skall få det, medan de som kan rehabiliteras eller omskolas till ett annat jobb skall bli det. Dessutom behöver alla förstå varför ett beslut ser ut som det gör. För att systemet ska fungera måste människor också uppleva att beslutet är riktigt. Social- och hälsovårdsministeriet håller också på att förbereda en webbsida som riktar sig till dem som ansöker om förmåner. Syftet med webbsidan är att de sökande lätt ska hitta all nödvändig information i ett begripligt format. Ett lagförslag gällande detta kommer ännu att ges under denna regeringsperiod. Utöver detta så håller man på Justitieministeriet på och förnyar lagen om Försäkringsdomstolen. Också där är målet att göra processerna öppnare och mera lättförståeliga. Tanken är att de muntliga hörandena ska öka och patienten skall alltid kunna ta del av utlåtanden berörande den själv.

Svenska folkpartiet är aktiva i båda dessa processer som avser att förbättra just den situation som motionärerna beskrev.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att motionen är besvarad med denna utredning.