Motion 34 – Är hen hemma – arbetslös?

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att motionen anses besvarad med denna utredning.

 

Behandling

Är hen hemma – arbetslös?

Det har nyligen framlagts ett förslag om att mödrar som önskar sköta sina barn hemma lite längre skall klassas i gruppen arbetslösa och bli tvungna att mottaga jobb på en radie av 80 km från hemmet. Vem betalar dagis, moderns resor, dagvård för sjukdagar, tant för att hämta barnet tidigare då bilköerna eller bussköerna kan ringla sig långa.

Men varför skulle hen tvingas ut i förvärvslivet tidigare än hen själv ser att barnet är moget för dagis? Dagis kostar långt mycket. Endel föräldrar vill kunna välja själva mellan tidigt dagis och hemmavård. Det är ont om både dagisplatser och jobb. Ersättaren på jobbet klarar nog några månader till. Dessutom borde man ju kunna erbjuda flexibla lösningar. När har det blivit straffbart att hålla aningen längre föräldraledighet? Är det inte barnets bästa som gäller längre? Känner de som talar för en dylik modell till vad klassen arbetslös innebär i praktiken för föräldrarna och familjen? Följder kan vara uppsagda lån, inga billån, ingen hyresbostad, inget nytt bättre jobb. Vet de hur snabbt ett till synes normalt liv kan vältas omkull?

Vi undertecknade av denna motion ser att trygghet och kontinuitet i föräldraskapet borde kunna genomsyra våra samhällen, speciellt här uppe i Norden. Varför lägger så kallade kloka män fram förslag / hot om att man / mödrar plötsligt skulle klassas som arbetslösa bara för att hen önskar sköta sitt barn en aning längre hemma? Skall inte alla samhällspolitiska åtgärder sträva till barnets bästa enligt FNs deklaration? I förlängningen tolkar vi detta som att man skall agera för barnet och för föräldrarna. Varför skulle då föräldrarnas värdefulla månader hemma bli en ständig kamp för att inte rasera familjens ekonomi? En arbetslös är idag i en svår situation vad gäller bostadslån, hyresbostäder, plastkort, billån etc.

Varför skulle man vilja öka på antalet arbetslösa med en dylik åtgärd?

Vi har dessutom i detta nu alldeles för lite bra dagisplatser, speciellt på svenska och nära hemmen. Vi har för långa köer till dagisen. Vi har en väldig press på att ta till personal som är allt mindre väl kompetent. Dessutom är vi i en brytningsålder i Finland då många traditionella, även kvinnoyrken försvinner för att ge plats för något nytt, som ännu inte finns. Låt oss nu mäkta ut denna process ens med stabila trygga omständigheter för de allra minsta. Med olika, för samhället och familjen, förmånliga lösningar. Som att kunna sköta småbarn hemma en aning längre. Detta kunde ge oss barn och föräldrar som inte behöver jäkta runt med stress, öronvärk och flunssor direkt från modersmjölken.

Det finns heller inga rimliga skäl för att ytterligare öka på antalet arbetslösa i detta land på ett dylikt konstgjort sätt. Hen hemma är verkligen inte arbetslös. Dessutom satsar staten nu miljoner till allehanda aktörer för att ”hjälpa de arbetslösa”.

Dessa pengar kunde omdisponeras ens delvis till den nya socioekonomiska modellen, typ medborgarlön, för hen hemma. Detta skulle gagna vårt samhälle och direkt motverka bl.a. utslagning, familjevåld och omhändertagande av barn i mindre bemedlade familjer, och dessutom skapa minskat tryck på dagisplatser, ökat antal jobbmöjligheter osv.

Därför yrkar vi på:

att SFP och våra representanter i riksdag och regering verkar för

att den förälder som vill välja att sköta sitt barn hemma skall få fatta det beslutet, utan risk för att bli klassad arbetslös som i sin tur skulle innebära att hen förlorar sina rättigheter visavi bank, bostad, plastpengar, billån och bli tvungen att acceptera ett jobb 80 km från hemmet.

att man brådskande kunde finna en konsensus om hur man kan trygga barnens rätt till liv och hälsa i den miljö och i enlighet med den vårdform som föräldrarna föredrar.

Heidi Catherine Sid, SFP, Åbo och Monica Hedström-Järvinen, SFP, Pargas, John-Eric Sid

 

Partifullmäktiges svar:

Motionen lyfter fram ett aktuellt ämne och viktigt ämne angående organiseringen av familjeliv och arbete med beaktande av barnens bästa. Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenning i 158 vardagar, dvs. i ett drygt halvår. Barnet är cirka 9 månader, då utbetalningen av föräldrapenning upphör. Antingen barnets mamma eller pappa kan ta ut föräldraledighet. Föräldrarna kan även ta ut ledigheten turvis, men inte samtidigt (med undantag för familjer där de föds flera barn samtidigt). Om ledigheten delas mellan föräldrarna, får bägge ha högst två perioder som var och en ska räcka minst 12 vardagar.

Bägge föräldrar kan ta ut partiell föräldraledighet samtidigt, varvid bägge arbetar deltid och får partiell föräldrapenning. Familjen få själv välja hur barnet vårdas efter moderskaps- eller föräldraledigheten. Barnet kan vårdas i kommunal dagvård, familjen kan ansöka om en privat dagvårdsplats eller plats hos en privat dagvårdare.

Vid arbetslöshet uppmanas personen att anmäla sig som arbetslös hos arbets- och näringsbyrån. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa har pendlingsregionen preciserats som ett område som sträcker sig 80 km från personens boningsort. I regel kan personen inte vägra att ta emot arbete som erbjuds inom pendlingsregionen utan att personen förlorar utkomstskyddet. I sådana fall kan arbets- och näringsbyrån pröva ifall arbetssökanden har haft ett giltigt skäl till att vägra att ta emot arbete utanför pendlingsregionen. Vid prövningen beaktas bl.a. längden av den dagliga arbetsresan, arbetets varaktighet samt karaktären av det erbjudna arbetet (heltids- eller deltidsarbete). Dagens system förutsätter dock inte arbetslöshet för förälder som väljer att stanna hemma med barn längre än tre år.

SFParbetar för att kostnaderna för föräldraledigheten ska delas jämnare och att det ska införas ett system med föräldraledighet där föräldrarna uppmuntras att dela jämnt på ansvaret för vård och uppfostran av barn. Ett föräldraledighetssystem enligt modellen 6+6+6 skulle innebära att föräldrarna ges sex månader vardera samt sex månader att fördela sinsemellan.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att motionen anses besvarad med denna utredning.