Motion 41 – Rädda skyddshemmen!

Beslut

Partidagen beslötatt SFP:s representanter i riksdag och regering verkar för:

  • att regeringen håller sitt löfte om att antalet skyddshem ökas och fördelas jämnt runtom Finland samt att skyddshemmens resurser tryggas
  • att det öppnas en avgiftsfri dygnet runt telefonhjälplinje för personer som utsatts för våld i närrelationer
  • att det tilldelas tillräckliga resurser för verkställandet och uppföljningen av handlingsprogrammet för att minska våld mot kvinnor.

Behandling

Rädda skyddshemmen!

FN:s människorättskommitté presenterade i juli 2013 igen sin återkommande utvärdering om läget för de mänskliga rättigheterna i världens alla olika stater. Ett av fokusområdena i rapporten om Finland var det våld som riktas mot kvinnor. De flesta som söker skydd kommer från ett hem där våldet utövats fysisk och psykisk av partnern. Omkring varannan har blivit fysisk misshandlad, och en av 10 söker skydd på grund av sexuellt våld. 2012 tog skyddshemmen emot 2100 personer, över hälften av dessa var barn. Eftersom också män utsätts för våld i hemmen bör skyddshem finnas tillgängliga även för män.

Antalet som fick hjälp år 2013 sjönk drastiskt på grund av att skyddshemmen i Esbo och Björneborg lades ner. På de tolv hem som finns kvar ökade belastningen med 10 procent. Situationen är ohållbar i och med att alla som behöver hjälp inte har tillgång till skyddshem. Dessutom rapporteras bara en bråkdel av våldsfallen.

Just nu pågår också förarbetet inför ratifieringen av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Konventionen är det första europeiska rättsliga instrument som skapar en övergripande lagstiftningsram till skydd för kvinnor mot alla former av våld. Det är viktigt att poängtera att konventionen inte gäller enbart kvinnor. Parterna i konventionen uppmuntras också att tillämpa dess skyddande ram på barn, män och äldre personer som drabbas av våld i hemmet.

I konventionen behandlar artikel 23 skyddshemmen, varpå en säkerställning av skyddshemmens spridning och finansiering är en del av ratifieringen av Istanbulkonventionen. Konventionen anger inte exakt hur många platser det måste finnas, kriteriet är att de ska vara ett tillräckligt antal. Däremot hänvisar konventionen till en rekommendation från Europarådet, där det sägs att det bör finnas en plats per 10 000 invånare. Det betyder att Finland bör ha ungefär 530 familjeplatser, men i dagsläget finns det bara omkring 120. För att kunna uppfylla rekommendationerna bör tillräckliga resurser för skyddshemmen tryggas.

I sitt expertutlåtande från hösten 2013 till regeringens budgetförslag för 2014 konstaterar Delegationen för jämställdhetsärenden, TANE, att man i regeringsprogrammet skrivit in en ökning av skyddshemmen samt en jämnare fördelning av deras placering runtom i landet och att detta i sin tur förutsätter öronmärkta pengar. För året 2014 budget föreslog TANE en satsning på 2 000 000€, men för skyddshemmens del förverkligades endast ett statsbidrag på 300 000.

Istället har man i strukturpaketet förbundit sig till att fr.o.m. 2015 statligt ta över finansieringen av skyddshemmen. Trots att detta kan ses som en positiv utveckling för skyddshemmen, vars finansiering hittills varit väldigt osäker, har man därmed skjutit upp uppföljningen av regeringsprogrammets skrivning om skyddshemmen till den nuvarande regeringens sista verksamhetsår, utan löften om direkta monetära satsningar.

Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

  • att Regeringen håller sitt löfte om att antalet skyddshem ökas och fördelas jämnt runtom Finland samt att skyddshemmens resurser tryggas.

Niklas Mannfolk                                                             Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                      Förbundssekreterare

Svensk Ungdom                                                             Svensk Ungdom

 

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp ett brännande aktuellt och viktigt ämne. Enligt en färsk undersökning har nästan varannan finländsk kvinna blivit utsatt för våld. Enligt EU:s myndighet för grundläggande rättigheter, FRA har 47 procent av de finländska kvinnorna upplevt fysiskt eller sexuellt våld efter fyllda 15 år.

Undersökningen utfördes i 28 EU-länder och mer våld än i Finland förekommer bara i Danmark. Siffrorna är alarmerande och visar på att det krävs krafttag på många plan för att få bukt på problemet. Våld mot kvinnor är en grov kränkning av mänskliga rättigheter.

Som motionären lyfter fram pågår som bäst förarbetet inför ratificeringen av den så kallade Istanbulkonventionen, d.v.s. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Partidagen 2013 godkände en motion som slog fast att SFP ska arbeta för ”att Finland omgående ska ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. Det är avgörande att Finland har en hög ambitionsnivå i tillämpningen av konventionen och visar vägen för övriga Europa.”

Vidare beslöt partidagen att SFP bl.a. ska arbeta för att skyddshemsverskamheten görs lagstadgad och att det fattas beslut om hur skyddshemstjänsterna ska finansieras samt att i nästa budgetförhandling lyfta upp finansieringsfrågan och arbeta för att åtgärdsprogrammet för att minska våld mot kvinnor ska verkställas.

I samband med strukturpaketet slog regeringen fast att staten ska ta över ansvaret för skyddshemmen fr.o.m. 2015. Det här är ett steg i rätt riktning, men som motionären påpekar är det viktigt att man reserverar tillräckligt med resurser för ändamålet. Det räcker inte att bara upprätthålla de existerande skyddshemmen, det behövs fler.

Även FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, den så kallade CEDAW-kommittén har i slutet av februari uppmanat Finland att tilldela tillräckliga resurser för verkställandet av handlingsprogrammet för att minska våld mot kvinnor. Likaså förutsatte kommittén att det grundas en effektiv mekanism med tillräckliga resurser för koordinering, övervakning och utvärdering av programmets effektivitet.  CEDAW-kommittén nämner också uttryckligen att Finland bör trygga ett tillräckligt antal av och resurser för skyddshem. Därtill rekommenderar man Finland att öppna en avgiftsfri dygnet runt telefonhjälplinje.

För att komma åt våldskulturen räcker ändå inte bara satsningar på stödåtgärder för de drabbade. Förebyggande arbete är viktigt, attitydfostran likaså.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP:s representanter i riksdag och regering verkar för:

  • att regeringen håller sitt löfte om att antalet skyddshem ökas och fördelas jämnt runtom Finland samt att skyddshemmens resurser tryggas
  • att det öppnas en avgiftsfri dygnet runt telefonhjälplinje för personer som utsatts för våld i närrelationer
  • att det tilldelas tillräckliga resurser för verkställandet och uppföljningen av handlingsprogrammet för att minska våld mot kvinnor.