Motion 45 – Erkänn ett tredje juridiskt kön för intersexuella personer i Finland

Beslut

Partidagen beslöt

  • att interkönade barn ska kunna registreras som tredje kön och att interkönade personer även själv kan välja det tredje könet
  • att frångå könsbestämmande kirurgiska ingrepp på interkönade spädbarn då det inte finns en vägande medicinsk orsak till ingreppet
  • att personer med tredje kön ska garanteras jämlika rättigheter i lagen

Behandling

Erkänn ett tredje juridiskt kön för intersexuella personer i Finland

Att en person är interkönad innebär att en person har ett oklart kön utifrån könsorganens uppbyggnad eller kromosomuppsättning. Till skillnad från transsexualitet är intersexualitet ett biologiskt syndrom som också går under benämningen DSD som är en förkortning från det engelska disorders of sex development. En person som föds som interkönad genomgår oftast ett kirurgiskt ingrepp redan som spädbarn för att kunna definieras som antingen kvinna eller man. Ingreppen kan kritiseras eftersom en sådan operation ofta leder till en konflikt angående den egna könsidentiteten i ett senare skede av livet. Kön är inte endast det manliga och det kvinnliga, utan det finns en stor mångfald inom uppfattningen av kön och det är viktigt att vara medveten om detta.

Att erkänna ett tredje kön i Finland skulle ge föräldrar till barn som föds med oklar könstillhörighet möjligheten att avstå att registrera barnet som antingen pojke eller flicka. Tidigare har länder som Australien, Indien, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan och Sydafrika erkänt ett tredje juridiskt kön. Tyskland är det enda landet i Europa som hittills har erkänt tredje kön. Ett tredje kön skulle i praktiken betyda att barnets kön kan lämnas blankt i födelseattestet och i befolkningsdatasystemet.

Ett tredje juridiskt kön skulle ge interkönade personer rätt att själva definiera sin könsidentitet. Då personen är tillräckligt gammal för att förstå konsekvenserna av en operation och kan uttrycka sin egen könsidentitet skulle det vara möjligt att definiera sig som antingen kvinna eller man eller fortsättningsvis låta bli att definiera sig som någotdera könet. Införandet av tredje kön skulle förhoppningsvis bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för interkönade personer.

Det finns ingen statistik på interkönade personer i Finland, men man räknar med att det föds ett interkönat barn per 1500-2000. Denna siffra kan dock vara större på grund av svårigheter med att definiera vad som anses vara interkönad.

Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

  • att föräldrar ska kunna registrera sitt barn som tredje kön och att interkönade personer även själv kan välja det tredje könet
  • att frångå könsbestämmande kirurgiska ingrepp på interkönade spädbarn då det inte finns en vägande medicinsk orsak till ingreppet
  • att personer med tredje kön ska garanteras jämlika rättigheter i lagen

Niklas Mannfolk                                                             Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                      Förbundssekreterare

Svensk Ungdom                                                             Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Samhället är byggtutifrån normen att alla människor passar in i kategorin “kvinna” eller “man”. Att alla är antingen kvinnor eller män ses som en så självklar grundförutsättning att det i princip aldrig ifrågasätts. Med att vara kvinna eller man kommer antaganden om sociala och kroppsliga egenskaper och alla människor är tvunget indelade i en juridisk könskategori från födseln.

I en strävan efter att upprätthålla tvåkönsnormen görs idag kirurgiska ingrepp på de barn som avviker från uppfattningar om hur kroppar ska se ut, så att de bättre passar in som ”pojke” eller ”flicka”.

Att tvinga interkönade personer att ingå i endera könsbestämningen är en kränkning av personens integritet och mänskliga rättigheter.

Finlands grundlag utgår från att förbudet mot diskriminering innefattar också en person som diskrimineras för att han eller hon hör till en könsminoritet, såsom intersexuella.

Arbetsgruppen för den allmänna återkommande utvärderingen,vilken underlyder Förenta nationernas råd för de mänskliga rättigheterna, har uppmanat Finland attöka sina ansträngningar för att bekämpa diskriminering som grundar sig på könsidentitet genom att bl.a. utvärdera den nationella lagstiftningen. Finland har åtagit sig att 2014 ge rådet för de mänskliga rättigheterna en frivillig mellanrapport om hur vi har framskridit med genomförandet av rekommendationerna.

Tyskland införde i november 2013 som första europeiska land en möjlighet för föräldrar att låta bli att uppge könet på sina barn.

Var och en ska ha rätt att bestämma över sin könsidentitet, sina uttryck och sin kropp, och var och en har rätt att erkännas i lagen.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att föräldrar till interkönade barn ska kunna registrera sitt barn som tredje kön och att interkönade personer även själv kan välja det tredje könet
  • att frångå könsbestämmande kirurgiska ingrepp på interkönade spädbarn då det inte finns en vägande medicinsk orsak till ingreppet
  • att personer med tredje kön ska garanteras jämlika rättigheter i lagen