Motion 47 – Utökad demokrati i den kommunala förvaltningsprocessen

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP arbetar för att möjliggöra hel- och deltidsarvoderade kommunpolitiker inom ramen för revideringen av den nya kommunallagen

Behandling

Utökad demokrati i den kommunala förvaltningsprocessen

Valdeltagandet i politiska val är på en förhållandevis låg nivå i Finland, detta gäller också valdeltagandet i kommunalval. Orsakerna är säkerligen många, men en orsak är att väljarna uppfattar det som att det ändå är tjänstemännen som styr. Även många förtroendevalda delar denna åsikt. Det råder helt enkelt ett demokratiunderskott i den kommunala förvaltningsprocessen

Genom att använda sig av den svenska modellen där det finns politiskt tillsatta kommunalråd, med ett mandat som endast gäller under valperioden, ger man helt andra påverkningsmöjligheter för de folkvalda. I t.ex. budgetarbetet hålls de förtroendevalda hela tiden underrättade om hur arbetet fortskrider och de är med och styr processen.

Denna modell skulle till en början testas i noga utvalda kommuner som ett pilotprojekt. Efter given prövotid skulle försöket utvärderas och kunna leda till en förändring av hur kommunerna styrs i Finland.

Svenska folkpartiet i Pargas anser:

  • att man med hjälp av pilotprojekt i vissa kommuner undersöker möjligheten att införa politiskt tillsatta kommunalråd för att förstärka demokratin.

 

Anne Eriksson                                                                                      Rolf Möller
Ordförande                                                                                          Sekreterare

 

Partifullmäktiges svar

I de övriga nordiska länderna har man redan länge haft arvoderade hel- och deltidspolitiker. Benämningen Kommunalråd är något som används i Sverige och avser den som är ordförande i kommunstyrelsen och ibland också i andra nämnder. I och med att det finns skillnader mellan Finland och Sverige i hur man byggt upp de kommunala förtroendeorganen är det svårt att direkt implementera kommunalråd i det finländska systemet.

Ministergruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) har på sitt möte både 7.6 och 12.12.2013 behandlat frågor kring hel- och deltidsarvoderade politiker och vill i den nya kommunallagen ge bättre möjligheter för kommunerna att tillämpa detta. I dagens läge är det endast några få städer i Finland som har hel- eller deltidspolitiker.

Inom ramen för arbetet med att revidera kommunallagen föreslås arvoderade politiker få rätt att beviljas ledigt från sitt arbete under den tid som förtroendeuppdraget varar. Om förtroendeuppdraget av någon orsak skulle avslutas innan valperiodens slut, skulle man ha rätt att återgå till sitt ordinarie arbete.

Fullmäktige skulle ha rätt att besluta om storleken på arvodet samt andra ersättningar och förmåner.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP arbetar för att möjliggöra hel- och deltidsarvoderade kommunpolitiker inom ramen för revideringen av den nya kommunallagen