Motion 54 – Krav på obligatorisk ekonomisk läsförståelse hos politiska beslutsfattare

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen inte föranleder någon åtgärd.

Behandling

Krav på obligatorisk ekonomisk läsförståelse hos politiska beslutsfattare

Politiska beslutsfattade på kommunal, regional samt riksnivå fattar en rad beslut som inbegriper ekonomiska kalkyler, planer och uppföljningar. Samhällslivets olika sektorer görs sinsemellan jämförbara och mätbara i form av ekonomiska nyckeltal.

I demokratins namn må var och en ha rätt att ha och uttrycka en åsikt, men för att kunna agera som förtroendevald beslutsfattare är det rimligt att kräva att en person bevisar sig ha

  • förmåga att ta till sig ekonomiska fakta och
  • att känna till grundläggande ekonomiska begrepp
  • samt känna till storleksordningen på de siffror som gäller för den egna enheten

På samma sätt som av en tjänsteman behöver genomgå statens språkprov (”lilla språkprovet”) för att få anställning skall förtroendevalda avklara ”förtroendemannaprovet” i ekonomi för att få påverka.

Det är inte fråga om en formell utbildning eller examen, inte heller ett krav på att kunna räkna eller bokföra utan enbart på att kunna ta till sig information uttryckt i ekonomiska termer, vilket behövs i det praktiska livet som förtroendevald.

För att möjliggöra att förtroendevalda skaffar sig den kunskap som krävs, ordnas kurser och tillhandahålls instruktions-/undervisningsmaterial. Det är inte nödvändigt att delta i undervisning om baskunskaperna finns, utan det avklarade förtroendemannaprovet är tillräckligt. Provet är i kraft en valperiod. Förtroendevalda som fortsätter som förtroendevald under en valperiod direkt efter föregående behöver inte förnya provet.

Avklarat prov krävs av ledamöter av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunala nämnder och sektioner, fullmäktige och styrelser för kommunförbund och regionala politiska organ, riksdag och statsrådet.

Svenska folkpartiet i Lojonejden r.f. yrkar att Svenska folkpartiet verkar för:

att införa förtroendemannaprov i ekonomi

Björn Heir                                                 Christer Ekebom
Ordförande                                               Sekreterare

 

Partifullmäktiges svar

Frågan om vilken kompetens de förtroendevalda skall ha på olika nivåer inom beslutsfattandet är en intressant fråga. Grundprincipen är ju att de förtroendevalda är valda av folket för att representera dem och fatta nödvändiga beslut. I takt med att beslutsfattandet blivit allt mer komplicerat i t.ex. kommuner har trycket på beslutsfattarna ökat och det ställs allt högre krav. En fråga som aktualiserats är ifall de förtroendevalda borde vara mera professionella vilket i praktiken skulle innebära en avlöning på hel- eller halvtid för de tyngsta posterna inom kommunerna.

Det är av största vikt att det finns kompetenta beslutsfattare i kommunerna och inom annan förvaltning och därför är utbildningen av dessa mycket viktig. Det här är något som man i samarbete med olika aktörer måste satsa på.

Införande av ett prov för att få inneha ett förtroendemannauppdrag är dock problematisk, inte minst p.g.a. att mandatet kommer av folket i val. Ifall man väljer inkompetenta personer till fullmäktige eller riksdagen så är det folkets vilja och något som vi inte kan kontrollera genom prov. Även andra förtroendemannaorgan har ett indirekt mandat av folket genom att de har fullmäktiges eller riksdagens förtroende. Detta är något som vi inte kan frånta de folkvalda rätten att göra.

Däremot måste man skapa ändamålsenliga verksamhetsförutsättningar och ersättningar åt de förtroendevalda samt en tillräcklig utbildning. I så fall kan vi garantera kompetenta folkvalda på sikt. Ett särskilt ansvar sätts också på partierna att de inte nominerar sådana kandidater till olika poster som inte uppfyller de i motionen nämnda kriterierna om förmåga att ta till sig ekonomiska fakta och att känna till grundläggande ekonomiska begrepp.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

att motionen är besvarad med denna utredning.