Motion 56 – Avstå från valplakat

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP lyfter upp till diskussion med de övriga partierna möjligheten att alla partier skulle avstå från de traditionella valaffischerna.

 

Behandling

Avstå från valplakat

Fram till 1960-talets slut var valaffischerna viktiga förmedlare av det politiska budskapet inför ett val, eftersom möjligheterna till andra former av annonsering och informationsspridning var begränsade.

Sedan dess har valreklam och –information i massmedier blivit den huvudsakliga annonseringsformen och numera spelar de social medierna och exempelvis olika valmaskiner en allt viktigare roll.

Valaffischer får sättas upp enbart på klart definierade platser, och kan betraktas enbart av direkta förbipasserande – i övrigt uppmärksammas de rätt lite.

Planering, tryckning, distribuering samt kontroll och ersättande av vandaliserade plakat orsakar kostnader för partierna och rätt beaktansvärd miljöbelastning i form av trafik samt nedskräpning i form av kringspridda diverse plakatdelar. Kommunerna orsakas kostnader i form av tillhandahållande, uppställning och borttagning av plakatställningar.

Svenska folkpartiet i Lojoneden r.f. föreslår

att SFP som parti från och med nästa val avstår från den traditionella valaffischeringen

att väljare och andra grupper strax inför valet informeras om förändringen. På detta sätt kan partiet dra en viss nytta av åtgärdens ”fräschhet”, samtidigt som de medel som sparas kan användas på effektivare medel för kommunikation i valrörelsen

Björn Heir                                                                                            Christer Ekebom
Ordförande                                                                                          Sekreterare

Partifullmäktiges svar

Marknadsföringskanalerna inför ett politiskt val har ändrats mycket under de senaste årtionden, vilket motionärerna även konstaterar. Idag är exempelvis internet och social media viktiga kanaler för att kunna nå väljarna.

I en kampanj gäller det att finnas på samma kanaler som konkurrenterna. Ofta syns ett parti som saknas bättre än ett parti som är närvarande. Gällande valaffischerna gäller även denna regel. Svenska folkpartiet kan inte som enda parti sluta använda valaffischer i sina valkampanjer.

Fastän valaffischerna idag inte är den viktigaste marknadsföringskanalen, fyller de ändå ännu en viktig uppgift på många orter. Affischerna uppmärksammar väljarna om det kommande valet och visar överskådligt utbudet och mångfalden av kandidater.

Motionärerna har rätt att affischerna är värdefulla och är ett arbetsdrygt kampanjmedel. Frågan om att valaffischernas framtid kunde lyftas upp till diskussion bland de olika partiernas partisekreterare.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

att SFP lyfter upp till diskussion med de övriga partierna möjligheten att alla partier skulle avstå från de traditionella valaffischerna.