Motion 14 – Fastställ en minimiålder för äktenskap

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag arbetar för

  • att möjligheten att ingå äktenskap under 18 års ålder avskaffas att personer som av sin omgivning och av diverse olika skäl blir pressade att ingå äktenskap får det stöd och den hjälp de behöver, och att myndigheter utvecklar lämpliga arbetsmetoder för att upptäcka eventuella fall.

Behandling

Fastställ en minimiålder för äktenskap

I Finlands lag finns det ingen nedre gräns för att ingå äktenskap. Även om de flesta som gifter sig är över 18 år kan justitieministeriet ge speciallov åt personer som är minderåriga att gifta sig. Svenska Kvinnoförbundet anser att denna lagstiftning bör ändras för att trygga minderåriga från att bli pressade eller tvingade till äktenskap, och för att förhindra att unga personer behöver genomgå skilsmässa som kan vara både psykiskt och ekonomiskt påfrestande.

Det är viktigt att barn får vara barn så länge som möjligt. En person som är under 18 är fortfarande för ung för att ingå äktenskap och skall inte behöva göra så stora beslut. En orsak till att en minderårig ingår äktenskap kan vara graviditet. Äktenskap är inte en förutsättning för att en ung person skall klara av att vara förälder. Samhället borde bli bättre på att känna igen personer som av olika orsaker inte klarar av att ta hand om ett barn på egen hand och på så sätt hjälpa hen, så att hen får stöd och hjälp att klara vardagen med ett barn.

Situationen kring minderåriga, tvångs- och barnäktenskap i Finland måste utredas. Förenta Nationerna anser att äktenskapet inte är till för personer under 18 år, och har uppmanat alla sina medlemsländer att vidta åtgärder för att förhindra tidigt, tvångs- och barnäktenskap. FN yrkar också på att alla medlemsländer arbetar för att ingen ska behöva ingå äktenskap mot sin vilja. Även barnombudsmannen i Finland anser att lagstiftningen kring äktenskap bör ändras.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering verkar för:

– att det görs en utredning om situationen och lagstiftningen kring minderåriga, tvångs- och barnäktenskap i Finland.

– att möjligheten att ingå äktenskap som under 18-åring avskaffas.

– att personer som av sin omgivning och av diverse olika skäl blir pressade att ingå äktenskap får det stöd och den hjälp de behöver.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Anna Jungner-Nordgren
Förbundsordförande

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp en viktig fråga som i grund och botten bottnar i frågan om barns rättigheter och att barnets intressen ställs i första rummet. Enligt den nu gällande äktenskapslagen får den som är under 18 år inte ingå äktenskap, men av särskilda skäl kan justitieministeriet ge den som inte har fyllt 18 år tillstånd att ingå äktenskap. Innan ärendet avgörs skall sökandens vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd. I äktenskapslagen definieras inte närmare vilka skäl som kan anses vara grund för att ge undantagstillstånd.  Enligt de senaste årens praxis har tillstånd att ingå äktenskap främst getts åt 17-åringar och de vanligaste orsakerna är religiös övertygelse, graviditet eller kulturella skäl. Enligt gällande lagstiftning är det möjligt att även ge yngre personer tillstånd att ingå äktenskap, men i praktiken har det under de senaste åren inte getts tillstånd att ingå äktenskap för personer yngre än 15 eller 16 år. I Finland har det under 2000-talet totalt enbart getts ett 20-tal undantagstillstånd. Inga indikationer på tvångsäktenskap har heller kommit till justitieministeriets kännedom.

Det är den minderåriga själv som ansöker om tillstånd att ingå äktenskap. Den minderårigas åsikter framgår i ansökan och i motiveringarna samt i den kontakt som justitieministeriet har med den minderåriga innan tillståndet beviljas. Om sökanden är under 16 år, om vårdnadshavaren motsätter sig äktenskapet eller om andra skäl finns begär justitieministeriet ett utlåtande av socialmyndigheterna.

Det är viktigt att det förs en samhällsdiskussion om frågan om nedre åldersgräns för äktenskap och behovet av att förnya den gällande lagstiftningen så att den är anpassad till det nutida samhället. Det är även skäl att se till att Finland vidtar åtgärder för att säkerställa att den finländska lagstiftningen uppfyller FN:s rekommendationer om tidigt, tvångs- eller barnäktenskap. Barnombudsmannen har i december 2014 föreslagit att Finland förbjuder äktenskap för barn under 16 år, och även justitieminister Henriksson har ansett att frågan bör utredas.

En ändring av en nedre åldersgräns för äktenskap och dess inverkan på individen, samhället och olika samhälleliga grupperingar kräver en grundlig utredning. Exempelvis bör lagändringens inverkan på religiösa samfund, där graviditet utanför äktenskapet kan vara en omöjlig tanke, även noggrant utredas.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att det görs en grundlig utredning om införandet av en nedre åldersgräns för äktenskap i den finländska lagstiftningen.

– att personer som av sin omgivning och av diverse olika skäl blir pressade att ingå äktenskap får det stöd och den hjälp de behöver, och att myndigheter utvecklar lämpliga arbetsmetoder för att upptäcka eventuella fall.