Motion 38 – Inför ett förbud för försäljning av energidrycker till minderåriga

Beslut

Partidagen beslöt: 
  • Partidagen beslöt att SFP verkar för att information om energidryckernas negativa hälsoeffekter intensifieras att forskningen om följderna av ungdomarnas användning av energidrycker fortsätter

Behandling

Inför ett förbud för försäljning av energidrycker till minderåriga

Partidagen beslöt år 2010 att SFP genom sina förtroendevalda verkar för att livsmedelsverkets Eviras rekommendationer om märkning av produkter med hög koffeinhalt genom förordningen om

förpackningsföreskrifter skall göras bindande. Undertecknade anser att vi behöver gå ett steg längre och likställa försäljning av energidrycker med alkholförsäljning. I båda fallen handlar det nämligen om rusmedel som inte lämpar sig för barn.

Energidrycker innehåller främst koffein, taurin, glukuronolakton, sötningsmedel, vitaminer, färgämnen, aromer och växtbaserade ingredienser. Koffeinhalten varierar från 6 mg till 242 mg per portion. I takt med att burkarna blir större och större så ger de många gånger betydligt mer än en portion och risken för koffeinförgiftning ökar.  Inom handeln är det förbjudet att sälja alkoholdrycker och alkoholfri cider och öl till minderåriga. Ändå har personalen inom handelsbranschen ingen rättighet att förbjuda minderåriga att köpa skadliga energidrycker, eftersom livsmedelsverket Evira inte ändrar sin lagstiftning innan det tagits ett politiskt beslut i frågan. Ett medborgarinitiav startades år 2012, men fick inte tillräckligt stark genomslagskraft då och förföll. Problemet med energidrycksdrickande unga kvarstår och nu är det dags att ta ett ansvarsfullt beslut.

Energidrycker är inte lämpliga för barn på grund av deras höga koffeinhalt och beroendeframkallande verkan. Föräldrars och lärares erfarenheter i vardagen stöder tanken att begränsa försäljningen av energidrycker.

En amerikansk genomgång av energidrycker visar att vanliga biverkningar av energidrycker är kramp, yrsel, hjärtklappning, ångest och oro. I vissa rikssvenska apotek står energidryckerna sida vid sida med hjärtmedicin, inte bland läskedryckerna i butikshyllan som riktar sig mot barn och unga. Biverkningarna gäller inte bara för barn och ungdomar utan drabbar även vuxna men för barn och tonåringar som dricker energidrycker blir gensvaret snabbare och intensivare. Det beror på att de, i normala fall, väger mindre än vuxna och att kropp och hjärna inte är helt färdigutvecklade.

En studie från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, visar att ungdomar mellan 10–18 år är de som dricker mest energidryck. Studien visar också att nästan hälften av ungdomarna dricker energidryck i kombination med alkohol. De som löper störst risk att få negativa konsekvenser av energidrycker är de som dricker regelbundet. Dessutom kan en kombination av energidryck och alkohol eller hård träning utgöra en dödlig cocktail.

Barn får i sig alldeles för mycket koffein i relation till sin kroppsmassa. Många blir fast direkt och det kan bli svårt för föräldrar att trösta eller lugna dom, de får tydliga ADHD-symptom och skolgången lider.  De kan få svårt att somna eller uppleva skakningar, ångest, spasmer, hjärtklappning, illamående eller kräkning. De kan också få hjärtrusning eller kramper.

Här kan man läsa Eviras utlåtande om energidrycker: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information+om+livsmedel+/livsme…

Undertecknade vill att Sfp:s representanter i riksdag och regering jobbar för

– ett politiskt beslut att förbjuda försäljning av energidrycker till minderåriga.

Korsholm, den 25.3.2015
Charlotta Asplund och Linda Ahlbäck
SFP i Replot-Björkö

Wivan Nygård-Fagerudd
SFP i Vasa

Monica Asplund
SFP i Solf

Partifullmäktiges svar

Större mängder koffein kan ha negativa biverkningar för barn och unga. Att så är fallet har konstaterats både nationellt och internationellt i ett flertal studier och utredningar. På grund av risken för biverkningar ska energidrycker märkas med följande text: “Hög koffeinhalt. Rekommenderas inte för barn eller personer som är gravida eller ammar.”

Enligt studierna kan negativa biverkningar av koffein hos unga personer uppstå redan vid doser på över 50 mg. En burk energidryck (0,33 l) innehåller omkring 105 mg koffein. Detta kan jämföras med en kopp kaffe (0,2 l), vilken innehåller ca 100 mg koffein, eller en flaska coladryck (0,5 l), som innehåller ca 65 mg koffein.

Vad gäller mängden koffein är energidryck alltså ungefär jämförbart med kaffe. Enligt det i motionen nämnda utlåtandet av Evira finns det inte fog för att tro att de övriga ingredienserna i energidryck, närmast taurin och glukuronolakton, skulle ha negativa biverkningar. Då konsumtionen av kaffe och koladrycker är riklig bland minderåriga, förefaller det inte ändamålsenligt att begränsa enbart en koffeinkälla medan de övriga fortsättningsvis kunde konsumeras fritt.

Energidrycker utgör likt de övriga nämnda koffeinhaltiga dryckerna livsmedel. Till skillnad från lagstiftningen som gäller alkohol- och tobaksprodukter innehåller livsmedelslagstiftningen dock inte några bestämmelser om att begränsa försäljningen. Enbart marknadsföringen av livsmedel kan begränsas och då krävs att man klart och tydligt kan bevisa att produkten orsakar en hälsorisk som inte går att förebygga tillräckligt bra på något annat sätt.

Mot denna bakgrund kan man alltså inte inom ramen för livsmedelslagstiftningen förbjuda försäljningen av energidrycker till minderåriga.

Däremot finns andra möjligheter att påverka ungdomarnas konsumtion av energidryck. Grundlagens bestämmelser om näringsfrihet tillåter detaljaffärer att välja sina kunder bara detta inte görs på ett diskriminerande sätt. Köpmännen kan på denna grund välja att inte sälja energidrycker till barn.

Som konstaterats ovan är det med nuvarande livsmedelslagstiftning inte möjligt att förbjuda försäljningen av energidrycker till minderåriga. Till den del det är nödvändigt att begränsa minderårigas koffeinintag bör det ske på lokal nivå, gärna i samarbete med skola, kommun, köpmän och andra relevanta aktörer.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

– att motionen anses besvarad med denna utredning.