Motion 41 – Höghastighetståg till Sverige och Estland

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Höghastighetståg till Sverige och Estland

Att binda samman södra Finland med Sverige och Estland med höghastighetståg stärker Helsingfors regionen och gör att Finland ej mer är en ö.

Utöver detta ger det än fast förbindelse till Åland både åt öster och åt väster, ger Pargas och skärgården en ny ekonomisk chans. Löser västnylands transport dilemma och för in i ekvationen möjligheten till snabb kontakt till Stockholms regionen.

Direkt höghastighetståg från Helsingfors till Stockholm och vidare, gör det möjligt att nå Bryssel med nattåg på cirka 16 timmar (idag 14 timmar från Stockholm). Pendling Helsingfors – Tallinn (c.129 km), Raseborg – Stockholm (c.395 km), Mariehamn/Lemland – Stockholm (c.200 km) blir en reell möjlighet med höghastighets tåg med hastigheter 300km/h – 320km/h. Även en ny rätare kustbana föreslås och pendling från Raseborg till Helsingfors med höghastighetståg. (mera information se https://sites.google.com/site/rails2jorvassv/)

Yrkar på att Svenska Folkpartiet besluter sig för:

– att arbeta för normal och dubbelspårig järnväg för höghastighetståg under Finska viken från Jorvas till Tallinn

– att arbeta för normal och dubbelspårig järnväg för höghastighetståg från Helsingfors till Jorvas

– att arbeta för normal och dubbelspårig järnväg för höghastighetståg från Jorvas till Karis, ”Kustbanan”

– att arbeta för normal och dubbelspårig järnväg för höghastighetståg över Åland, från Kapellskär till Karis

– att arbeta för normal och dubbelspårig järnväg för höghastighetståg från Stockholm till Kapellskär

John-Eric Söderman
medlem i SFP i Stor-Alberga

Partifullmäktiges svar

Tågtrafiken har många fördelar som gör att den är värd att satsa på. Den är miljövänlig, säker och snabb. Det har också varit Svenska folkpartiets linje att tågtrafiken bör utvecklas i Finland. Följaktligen har man å ena sidan arbetat för elektrifiering av ett antal banavsnitt och å andra sidan arbetat för att viktiga banavsnitt ska förses med dubbelspårig järnväg.

Relevant i frågan är också den skenande reparationsskulden. Den sammanlagda reparationsskulden för vägnätet, järnvägsnätet och farlederna är 2,4 miljarder euro. Våra inhemska trafiknät kommer alltså under överskådlig framtid att kräva märkbara investeringar.

En tunnel från Helsingfors till Tallinn har diskuterats i offentligheten och en förhandsutredning har offentliggjorts under början av året. Enligt utredningen är det just en järnvägstunnel som vore det bästa alternativet. Projektet skulle uppskattningsvis kosta 9-13 miljarder euro.

En järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn skulle otvivelaktigt föra med sig mycket positivt för båda städer. Projektet är dock ännu i sin linda och det är inte ännu skäl att binda sig vid projektet då nödvändig information fortfarande saknas. För att bli lönsamt är projektet bl.a. beroende av att man går vidare med byggandet av Rail Baltic-förbindelsen till Polen.

Höghastighetstågförbindelsen Helsingfors-Jorvas-Karis-Åland-Stockholm är ett initiativ som inte diskuterats i offentligheten. Följaktligen har inga experter heller tagit ställning till huruvida en sådan förbindelse vore genomförbar eller lönsam. Projektet skulle säkerligen medföra många positiva effekter, men det är trots det under dessa omständigheter inte skäl att arbeta för genomförandet av idén.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

– att motionen anses besvarad med denna utredning.