Resolution partidagen 2015

Beslut

Partidagen godkände resolutionen.

Behandling

Beställning på ett tvåspråkigt, öppet, liberalt, internationellt och ansvarstagande Finland

Regeringens program saknar tydliga skrivningar om ett tvåspråkigt, öppet, internationellt och ansvarstagande Finland. Dessa brister visar att Svenska folkpartiets insatser har rikspolitisk relevans.

SFP fortsätter jobba för ett samhälle som bygger på medmänsklighet, delaktighet och solidaritet på socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara grunder. En liberal grundsyn med respekt för individens rättigheter och vilja i kombination med ett socialt samvete och handräckning och stöd till dem som behöver det är grundläggande principer för SFP.

SFP ser bildning, kunskap och kultur som våra mest beständiga resurser. Bildning är grunden för jämlikhet och förståelse och därmed en förutsättning för stabilitet och utveckling. Vi ska satsa på kunskap och utbildning för att klara oss i den globala ekonomin, med målsättningen att vara en av världens ledande kunskapsnationer. Högklassig, avgiftsfri utbildning är den viktigaste förutsättningen för att alla skall ha jämlika möjligheter att klara sig i livet.

Det svenska i Finland är en levande del av det finländska samhället. Det svenska i Finland bör vara tillgängligt för alla finländare, även de som inte definierar sig som svenskspråkiga. SFP anser att kunskaper i nationalspråken och andra språk är en central del av ett jämlikt samhälle, de är nycklar till framgång, förståelse, stärkt konkurrenskraft och goda relationer till omvärlden. SFP förutsätter att Nationalspråksstrategins fortsatta förverkligande tryggas.

SFP finner det viktigt att Svenskfinland får en synlig och aktiv roll i Finlands 100-årsfirande år 2017.

Vi värnar om rättsstatens principer som ett fundament för ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. I detta ingår ett täckande rättsväsende med tillräckliga resurser, rättspraxis som garanterar tillräcklig utredning och sakliga behandlingstider.

Jämställdhet och jämlikhet från vaggan till graven är centrala värden för SFP. Vi har ännu inte ett samhälle där alla har möjlighet att utveckla sin fulla potential eller leva enligt sin övertygelse. Kvinnors och mäns lika möjligheter inom arbets- och familjepolitik är beroende av lönejämställdhet och mer jämlika familjeledigheter. Alla ekonomiska beslut bör föregås av en könskonsekvensbedömning. SFP kommer att granska regeringens ekonomisk-politiska beslut även ur ett könsperspektiv.

SFP vill betona att Finland har ett ansvar för vår ursprungsbefolkning, samerna och samekulturernas framtid i vårt land och kommer aktivt att verka för en snabb ratificering av ILO 165.

SFP önskar att ett samhällsfördrag på rättvisa grunder kan fås till stånd. Finlands förutsättningar för ekonomisk tillväxt är beroende av ett samförstånd, där såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan kan dimensionera sina målsättningar och krav för att uppnå det fastställda målet med ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Ensidig revirbevakning och flykt från eget ansvar är metoder som redan prövats och visat sig vara resultatlösa.

Finland behöver en politik som aktivt motarbetar rasism och främlingsfientlighet. Finland behöver invandring och ska därtill ta sitt humanitära ansvar för våra medmänniskor i nöd. Vårt land behöver fler människor, fler händer och fler hjärnor som för landet framåt. Genom människomöten skapas dynamik, mångfald och internationalism.

Det nordiska sammanhanget är fortsättningsvis en naturlig gemenskap och en central arena för handels- och kunskapsutbyte och kontakter på medborgar-, organisations- och statlig nivå. De nordiska grannarna är därmed en naturlig första länk i det internationella samarbetet.

SFP betonar vikten av att respektera Ålands särskilda position som ett demilitariserat självstyrande landskap i Finland. Arbetet med att förnya och utveckla den åländska självstyrelselagen bör fortsätta så att en ny självstyrelselag kan godkännas år 2018.

Finland är betydligt mer beroende av omvärlden, än omvärlden är av oss. Finland ska därför vara en aktiv och proaktiv aktör i samarbetet inom Norden, i EU och globalt, för att bidra till att lösa de globala utmaningarna som befolkningsfrågan och klimatförändringen. Svenska folkpartiet i Finland står för en aktiv utrikespolitik, där både handel och medmänskligt ansvar betonas.