Motion 26 – Trygghet i skolan – Nya regler för trygghet, datorer och mobiltelefoner under skoltid

Beslut

Partidagen beslöt att motionen är besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Enligt information i mars 2016 (ÅU 15.3.16) kommer” Utbildningsstyrelsen i Finland att inom kort ge ut anvisningar till skolorna gällande användningen av mobiltelefoner under skoltid”. I flere skolor har man även tagit i bruk egna interna telefonregler. Reglerna berör närmast restriktioner av telefonanvändningen under skoltid och förbud mot att använda dem för missbruk av olika slag. Främst har reglerna gällt huruvida och i vilken åldersklass man får ha mobilerna till hjälp under lektionstid. Syftet med att ha egna mobiltelefoner och i flere skolor även egna bärbara datorer tillgängliga under skoltid, är den ”trängda ekonomin” i Finland. I verkligheten handlar det om konkurrens, statusprylar, statusjakt mellan föräldrar. Därtill behöver man ju inte bekosta författare, dyra böcker, eller pennor, gummin, häften då alla ”skall ha” det senaste visavi dessa prylar.. I vissa skolor kommer man att sluta undervisa skrivstil från och med hösten 2016 i vår region då den nya läroplanen tas i bruk. (?) Vart är vi på väg? Borde vi ha appar för att lära barnen skrivstil, bekostat av Hem och skola?

Vi föreslår att SFP verkar för

  • att speciellt våra svenska skolor kunde omfatta regler som ger klara riktlinjer både för elever, för skolans hela personal och speciellt för föräldrarna om vad som gäller i våra svenska, tvåspråkiga och eller multikulturella skolor i en snar framtid beträffande mobiltelefoner och egna datorer under skoltid
  • att eleverna på ett säkert, tryggt och positivt sätt skall kunna lära för livet i en trygg och minimalt strålningsbelastad miljö i skolan
  • att eleverna skall få verka i en miljö som bejakar både eget lärande och litterärt material från experter att eleverna skall få känna sig trygga i skolan utan eget eller föräldrarnas statuskamp

Catherine Sid och John-Eric Sid,

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram frågan om reglerna i skolan exempelvis vad beträffar användningen av egna mobiltelefoner i skolorna. Som skribenterna framför har man i flera skolor även tagit i bruk egna interna regler.

Motionärerna framhåller att det i verkligheten handlar om konkurrens, statusprylar, statusjakt mellan föräldrar. Det är lätt att hålla med om att konkurrensen mellan elever ibland kan ta sig negativa former. Så har under årens lopp varit med allt från skolväskor, kläder till pennor och penaler. En besläktad fråga är ifall det finns delar av skolans verksamhet som får kosta, så som deltagandet i Stafettkarnevalen.

För Svenska folkpartiet är det viktigt att alla barn garanteras rätt till en likvärdig utbildning som är avgiftsfri. Ingen ska hamna i ett sämre utgångsläge p.g.a. exempelvis socioekonomisk bakgrund och exempelvis mobbning ska starkt motarbetas. Alla ska ha rätt till en trygg vardag i skolan.

Däremot är inte förbud den rätta vägen att gå. Det är bra ifall eleverna lär sig att använda även modern teknik i utbildningen och det är en trygghetsskapande effekt att barnen kan få tag på föräldrarna under dagen och vice versa. Störande element under skoltid ska aldrig accepteras och bästa sättet att motverka det är att göra upp interna spelregler lokalt.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen är besvarad med denna utredning.