Motion 37 – Minska på cancerogena kemikalier

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att Tukes resursering står i proportion till dess uppdrag.

Behandling

Minska på mängden cancerogena kemikalier – verka för totalstopp av PHMB i Finland – spara personal hos myndigheterna för detta

Enligt färska rapporter finns det fortfarande kosmetiska produkter till salu i Finland år 2016, vilka innehåller det farliga, cancerogena ämnet PHMB ,trots att ämnet blev förbjudet redan 2015 inom EU. PHMB står för polyaminopropyl biguanide. Vi människor mår inte bra av höga kemikalieransoner/cancerogener både i mat, luft och speciellt i kosmetika Till listan av de förbjudna ämnena hör bl.a. hudvårdsprodukter av mycket välkända märken. Därför yrkar vi på en bättre övervakning av våra nationella myndigheter. För övervakningen krävs resurser. För att skydda våra medborgare krävs resurser.

Vi önskar att:

  • att sfp ska arbeta för att sparkraven på myndigheterna luckras upp å det snaraste för att ett tillräckligt antal personal skall finnas tillhanda för att övervaka verkställighet av lagar och förordningar som gäller hela EU och speciellt inom Finland och berör vår hälsa, vår kemikaliebelastning i bland annat kosmetika och speciellt att cancerogena och redan förbjudna preparat avlägsnas från detaljhandeln, utan dröjsmål.

Catherine Sid, John-Eric Sid,

Partifullmäktiges svar

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Tukes övervakar bl.a. produkter med syfte att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes organisation har fem enheter: Kemikalieproduktövervakning, Anläggnings- och gruvövervakning, Produkt- och installationsövervakning, Ackrediteringstjänsten FINAS samt Stödtjänster och utveckling. Antalet permanent anställda uppgår till 250 årsverken. Kemikalieproduktövervakningen sköter bl.a. uppgifter kring genomförandet av kemikalieproduktövervakning, EU:s REACH- och CLP-förordningar samt biocidlagstiftning samt uppdrag vid riskbedömning, godkännanden och registrering av växtskyddsmedel. Tukes övervakade över 1.300 olika produkter under senaste år, och ca. 150 övervakningsbesök gjordes hos företag. Det är av största vikt att Säkerhets- och kemikalieverket har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag.

Precis som motionären konstaterar finns det ett kontinuerligt behov av övervakning som inte får äventyras av för lite resurser.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att Tukes resursering står i proportion till dess uppdrag