Motion 42 – Optimerad rekrytering är samordnad

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP fortsätter att utveckla modeller för medlemsvärvning och medlemsvård

Behandling

Idag finns det fyra sätt att ansluta sig som medlem till Svenska Folkpartiet.
1. Via hemsidan
2. Per epost
3. Per vykort
4. “Muntligt”
För varje alternativ föranleder det olika processer och involverar varierande personalresurser innan medlemmen är i medlemsregistret, fått bekräftelse om medlemskap och informationen till respektive krets är uppdaterad. Problemen med det nuvarande systemet är att:
– ingen omedelbar e-post bekräftelse erhålles då man fyllt i en medlemsansökan på webben
– alla nya medlemmar får inte samma fysiska välkomstpaket
– för varje ny medlem kräver det x tid av tjänstemännen
– det framkommer inte ur medlemsregistret datum när någon anslutit sig
– det finns ingen automatik som informerar kretsordförande om nya inkomna medlemmar
– det framkommer inte den nya medlemmens intressen och ambitioner
– det finns ingen automatisk mekanism som rekryterar föråldrade SU:are till SFP
– e-post är inte det optimala verktyget för intern kommunikation
– kretsarnas information på hemsidan är bristfällig

Det gynnar partiet när infrastrukturen för den interna och externa kommunikationen är uppbyggd således att kretsarna, gräsrötterna och potentiella nya medlemmar får och har tillgång till nödvändig information när de behöver den.

SFP uppmanas optimera rekryteringsprocessen genom att bygga en arkitektur som:
– för varje insatt eller erhållen och giltig e-post skickas ett responsivt anhållningsformulär

SFP i Åbo och kommunikationsgruppen rekommenderar starkt:
– att SFP inom året 2016 har löst ovannämnda problem och erbjuder en rekryteringsprocess som innebär, för den som vill anhålla om medlemskap, att hen enbart behöver ange giltig e-post.

Joachim Hesthammer, Barbro Sipilä

Partifullmäktiges svar

Alla partiets personmedlemmar hör till en medlemsförening, och enligt föreningslagen § 11 skall medlemsföreningens styrelse föra en förteckning över föreningens medlemmar. I förteckningen skall införas varje medlems fullständiga namn och hemort. Partiet har i flera år tillhandahållit ett medlemsregister för partiets medlemsföreningar och sedan cirka ett år tillbaka har partiets medlemsföreningar möjlighet att själva kunna administrera uppgifterna om sina medlemmar i partiets medlemsregister. Denna möjlighet använder nu cirka 85 medlemsföreningar.

Alla nya medlemmar som skrivs in medlemsregistret, av en tjänsteman eller av medlemsföreningens registeransvarige, får ett välkomstpaket av partiet. Välkomstpaketet består bland annat av ett brev av partiordförande och partisekreterare, senaste Medborgarbladet och aktuellt partiprogram. Motionären har rätt i att det inte finns någon automatik i informationsgången om nya medlemmar till kretsordförande, och orsaken till detta är att kretsen inte har personmedlemmar utan endast de medlemsföreningarna som är aktiva på kretsens verksamhetsområde.

I en folkrörelse som Svenska folkpartiet är det viktigt att vi kommunicerar på många sätt. Traditionell post, epost och sociala media är alla viktiga sätt att nå olika segment av våra medlemmar. Vi bör även minnas att ingenting ersätter den personliga kontakten till medlemmarna. Både partiets webbsida och medlemsregister utvecklas, och förbättringsförslag tas gärna emot av partikansliet. Beträffande synligheten av medlemmarnas anslutningsdatum utreds de tekniska möjligheterna för den funktionen, likaså ett fält där medlemmarnas politiska intressen kunde antecknas. Även kretsarnas information på webben ses över.

Partiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom är fristående juridisk person och medlemmar som så att säga fallit för åldersstrecket och skrivs ut ur SU kan inte automatiskt skrivas in i moderpartiet SFP. Dock görs med jämna mellanrum riktade kampanjer där partiet försöker fånga upp fd SU-are. Det finns även planer på att regelbundet köra ”bli medlem i SFP”-kampanjer till SU-medlemmar.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP fortsätter att utveckla modeller för medlemsvärvning och medlemsvård