Motion 50 – Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och kretsen

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Lokalavdelningarna betalar avgift till partiet och till sin krets. Avgifterna baserar sig på det antal medlemmar som lokalavdelningarna uppger. En del av lokalavdelningarnas medlemmar betalar sin medlemsavgift punktlig och regelbundet, medan det finns ett antal medlemmar som bara betalar medlemsavgiften vartannat eller vart tredje år. Det är svårt att driva in dessa obetalda medlemsavgifter då slutresultat kan vara att medlemmen då avslutar sitt medlemskap. Regeln som de flesta lokalavdelningar torde tillämpa är – hellre fria än fälla – med andra ord att det är bättre att hålla kvar medlemmen också om inkomsten från hen är sporadisk än att medlemmen lämnar föreningen och den inte har någon medlemsinkomst alls.

Det här leder dock till att lokalavdelningarna har väldigt lite medel till sin ordinarie verksamhet efter det att avgifterna till partiet och kretsen har betalats. Det lilla som blir kvar skall bl.a. användas till täcka kostnader för delegat(er) till partidagen. Slutresultatet är att lokalavdelningen inte kan bedriva en effektiv verksamhet för att inte tala om att kunna ordna och bekosta valkampanjer.

SFP i Mattby-Olars och SFP i Stor-Hagaliund föreslås

  • att partidagen ändrar reglerna för hur avgifterna till partiet och kretsen uppbärs så att dessa avgifter baserar sig på det antal medlemmar som respektive år har betalat sin medlemsavgift inte på uppgivet medlemsantal. Det här skulle betyda att partiet och kretsen skulle stå för den kommersiella risken av att en del av medlemskåren inte uppfyller sina plikter som medlem.

SFP i Mattby-Olars och SFP i Stor-Hagalund

Partifullmäktiges svar

Sedan cirka ett år tillbaka har partiets medlemsföreningar möjlighet att själva kunna administrera uppgifterna om sina medlemmar i partiets medlemsregister. Denna möjlighet använder nu cirka 85 medlemsföreningar.

Partiet centralt fakturerar medlemsföreningarna på den centrala medlemsavgiften utgående från det medlemsantal som föreningarna meddelar till partikansliet inom utsatt tid, det vill säga hur många medlemmar respektive förening har i medlemsregistret. Partikansliet har inte kontroll på vilka medlemmar som betalar eller hur många verkliga betalande medlemmar en förening har, då föreningarna är egna juridiska personer. Partikansliet utgår från att det medlemsantal som föreningarna meddelar är det verkliga antalet betalande medlemmar och att föreningarna följer både sina egna stadgar och föreningslagen.

I föreningens stadgar bestäms medlemmarnas skyldighet att betala medlemsavgiften. Största andelen av partiets medlemsföreningar har i sina stadgar formuleringen ”Medlem är skyldig att betala årlig medlemsavgift till föreningen”. En medlem som inte betalar sin årliga medlemsavgift anses enligt föreningslagen inte längre uppfylla villkoren för medlemskap och därmed har föreningen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen. Enligt föreningslagen finns därmed inte begreppet ”icke-betalande medlemmar”, då en förening inte kan ha medlemmar som inte fyller de villkor som stadgats.

Partidagen kan inte besluta om kretsarnas medlemsavgifter då det är kretsarna, som egna juridiska personer, som har rätten att bestämma i den frågan.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen är besvarad med denna utredning.