Motion 51 – Representation vid partidag och kretsmöte

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

I många städer och kommuner finns det flera sfp-lokalavdelningar. Dessa lokalavdelningar arbetar gemensamt för kommunens och partiets bästa vid kommunalval och för andra gemensamma angelägenheter via en kommunorganisation.
Partiets stadgar noterar inte dessa kommunorganisationer vid t.ex. bestämmelserna om representation vid partidagar. Faktum är ändå att dessa kommunorganisationer utför ett mycket viktigt arbete inom kommunen och regionalt vid samarbete inom samkommuner. Ordföranden för kommunorganisationen är oftast den viktigaste personen för partiets information till media, ansvarig för genomförande av valkampanjer och vid samarbete med andra partier speciellt efter kommunalval, alltså ofta den viktigaste sfp-politikern i kommunen.

Vid lokalavdelningarnas val av delegater till partidagen har de flesta lokalavdelningarna inom en kommunorganisation oftast möjlighet att utse bara en delegat eftersom de är relativt små med färre medlemmar än gränsen för två delegater. Lokalavdelningen har flera aktiva medlemmar som jobbar inom lokalavdelningens styrelse och är därför ofta intresserade att delta i partidagen. Ordföranden för kommunorganisationen hör naturligtvis till någon lokalavdelning men är inte aktiv inom avdelningens styrelse. Därför är det inte normalt att han utses till sin lokalavdelnings delegat till partidagen.

Under redan flera decennier har det visat sig vara ett problem för kommunorganisationerna att kunna arrangera en delegatplats för kommunorganisationens ordförande och under senare år är det rent omöjligt om inte hens lokalavdelning utser honom eller henne till delegat.

Därför bör partiet ändra stadgarna eller på annat sätt göra det möjligt för kommunorganisationens ordförande, om hen så vill, att delta i partidagen och i kretsmötena som fullvärdig delegat. Det räcker med att ordföranden ges denna möjlighet. Naturligtvis kan alla medlemmar i partiet närvara vid partidagen, men det är kanske inte attraktivt för en aktiv kommunpåverkare att delta utan rätt att delta i debatterna och göra egna förslag. Det faktum att någon lokalavdelning då skulle få en delegat mera än vad lokalavdelningens medlemsantal tillåter har marginell betydelse. De flesta specialföreningars och förbunds medlemmar och delegater liksom kretsstyrelsernas delegater är också medlemmar i någon lokalavdelning i deras hemkommun. Genom att reparera detta missförhållande skulle demokratin öka och partidagarna skulle bli än mer stimulerande och verklighetsnära.

SFP i Gerby-Vestervik föreslår

  • att partiet gör det möjligt för kommunorganisationernas ordförande att kunna delta i partidagarna och kretsmötena som fullvärdiga delegater utan att det påverkar lokalavdelningarnas kvoter.

SFP i Gerby-Vestervik r.f.
Roy Syring

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet i Finland r.p. har enligt gällande stadgar endast registrerade föreningar som medlemmar. Dessa föreningar är partiets lokalavdelningar, dess ungdomsorganisation, dess kvinnoorganisation, dess seniorförbund samt lokala, regionala och riksomfattande specialföreningar. Partidagen är partiets högsta beslutande organ och består av ombud som partiets medlemsföreningar utser bland sina medlemmar eller bland partimedlemmar som är bosatta på föreningens hemort.

I kommuner där det finns flera lokalavdelningar bildas ofta en takorganisation, dvs kommunorganisation, tillsammans med Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska Seniorers lokala och regionala avdelningar på orten.

Att kommunorganisationens ordförande skulle få en delegatplats på partidagen är inte möjligt på grund av flertalet orsaker. Den största orsaken är dock klart på grund av att kommunorganisationerna inte är medlemsföreningar till partiet.

Kommunorganisationen har inte personmedlemmar utan endast föreningar, vilka redan har representation på partidagen. Detta betyder att samma föreningar skulle ha dubbelrepresentation.

Ingen explicit position inom partiet har regelrätt delegatplats på partidagen. Exempelvis partiets ordförande, fullmäktigeordförande och riksdagsledamöter har ingen sk egen delegatplats, utan ifall de vill delta som delegat på partidagen bör det ske via en medlemsförening. Detta på grund av likvärdighetsprincipen där alla medlemmar är lika värda och har samma rösttyngd.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen är besvarad med partifullmäktiges utredning.