Motion 54 – Mera satsningar på frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

Beslut

Partidagen att SFP verkar för

  • att utveckla frivilligverksamheten för målgruppen de äldre.

Behandling

Rådande, kärva ekonomiska läge i vårt land kombinerat med att den äldre befolkningen successivt ökar, innebär risk för att både kvantiteten och kvaliteten på äldreomsorgstjänster sjunker. I en sådan situation är det i allas intresse att både den offentliga och privata sektorn, likaså den tredje sektorn, utökar befintliga eller etablerar nya verksamhetsformer av lågkostnadskaraktär.

Vi Svenska Seniorer vill inledningsvis uttrycka vår tillfredsställelse över att frivilligt engagemang inom ramen för olika folkrörelser finns med i utkastet till nytt partiprogram. Det är naturligt mot bakgrunden av att frivilligverksamhet i olika former har en helt otrolig spridning bland finländare. Det uppskattas nämligen att var tredje finländare är engagerad i någon form av frivilligverksamhet. Den arbetsinsats dessa frivilliga utför motsvarar nästan 170 000 årsverken och omräknat i euro betyder talkot med minimilön som utgångspunkt nästan 3 miljarder euro. Man kan endast föreställa sig, huru många viktiga uppgifter i samhället som skulle bli oskötta utan volontärer.
Vi vill också påminna om att i partiets äldrepolitiska handlingsprogram finns ett avsnitt om nätverk och frivilligverksamhet, där det poängteras kommunernas roll genom beviljande av föreningsbidrag och upplåtande av utrymmen för exempelvis s.k. kvartersklubbar samt genom bättre koordinering av olika fritidsaktiviteter för de äldre. Mot bakgrunden av dessa konstateranden önskar vi mera konkret bryta en lans för frivilligverksamhet inom äldreomsorgen. Vi är medvetna om att socialförvaltningen i många städer och kommuner har åtagit sig det koordineringsansvar som nämns i föregående stycke.
Som exempel kunde tas Vasa stad, där en anställd (frivilligsamordnare) inom social- och hälsovårdsförvaltningen koordinerar den frivilligverksamhet som leds av i dagsläget ett trettiotal frivilligarbetare (ofta själva seniorer), vilka utbildats att fungera som gruppledare för de mest skiftande aktiviteter. Samtidigt är vi övertygade om att det finns utrymme för en avsevärd ökning av denna verksamhetsform i vårt land. Låt oss för jämförelsens skull nämna Marks kommun i Sverige – en ort med ca 34 000 invånare. Enligt uppgift verkade där 270 frivilligarbetare år 2014 och i kommunen ordnades under året 1100 aktivitetstillfällen för de äldre. Kan någon kommunal äldreomsorgsförvaltning i Finland visa upp sådana siffror? Knappast.
Det andra sättet att organisera frivilligverksamhet för de äldre är via tredje sektorn, oftast ideella föreningar. Ett strålande exempel på en sådan är HelsingforsMission, en organisation med 130 år på nacken, med missionen att söka, finna och hjälpa ensamma stadsbor. Organisationens värden är närvaro, välvilja, mod. Av totalt 700 volontärer inom föreningens Mera satsningar på frivilligverksamhet inom äldreomsorgen olika verksamhetsformer leder ca 400 frivilliga aktiviteterna inom ramen för seniorverksamhet. Hjälpen kan vara endera personlig (exempelvis s.k. Keikkahjälp eller mäjlighet att ringa till en lyssnande volontär) eller ske i grupp, där man endera diskuterar för deltagarna angelägna frågor eller gör nånting tillsammans. År 2014 fanns 35 sådana grupper, varav 5 svenskspråkiga.
Typen av verksamhet kan också vara smal. Låt oss som representant för en sådan linje nämna Äldrekontakt, en ideell förening i Sverige, som satsat på fikaträffar för ensamboende över 75 år som bor i närheten av varandra. Föreningens värdfamiljer turas om att bjuda på fika och en trevlig pratstund. Volontärchaufförer ordnar med skjuts till och från träffarna. I dagsläget finns ett tjugotal dylika grupper i ett antal av Sveriges större städer. Föreningens träffande filosofi är tack vare sin allmängiltighet skäl att citera: ”gemenskap och vänner är ett av de bästa sätten för att upprätthålla livslusten livet ut, men när man kommit en bit upp i åren kan man behöva lite hjälp på traven att knyta nya kontakter”.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland föreslår

  • att SFP:s kommunala förtroendevalda utgående från lokala/regionala behov verkar för ett systematiskt utvecklande av frivilligverksamhet för målgruppen de äldre
  • att man härvid fäster speciell uppmärksamhet vid de behov ideella aktörer inom tredje sektorn har i form av exempelvis förmånliga verksamhetsutrymmen och/eller direkt ekonomiskt stöd
  • att frivilligverksamhet i dess olika former ges ett genuint erkännande från samhällets sida

Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Hans-Olof Kvist, Tor Wik

Partifullmäktiges svar

Finlands åldrande befolkning har noterat i ett flertal motioner. Som noterats i brödtexten i motion 55 så finns det i dag 393000 personer över 75 år och år 2020 beräknas deras antal vara 505000. Regeringens mål för dem är att 91-92% ska bo hemma år 2017. Endast 2-3% ska få långvård på institution och 7 % ska enligt planerna vistas på intensifierat serviceboende. Av de hemmaboende som är över 75 år ska 13-14% få regelbunden hemvård och 6-7% stöd för närståendevård. De här siffrorna illustrerar utmaningarna vårt samhälle har när det gäller en allt ökande andel äldre. Det är alldeles uppenbart att samhället sparar pengar på att de äldre mår bra, och framför allt att det är ett självändamål att arbeta för att äldre ska må bra under så lång tid som möjligt.

Inte minst därför är motionen ute i ett väldigt angeläget ärende. I takt med att de offentliga medlem omprioriteras så tidigare verksamhet skärs ned, samtidigt som behovet ökar, ökar också behovet av frivilligverksamhet. Då den ofta kan anses bra både för klienten och den som utför frivilligarbetet är det mycket lätt att hålla med motionärerna i deras uppsåt.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att utveckla frivilligverksamheten för målgruppen de äldre