Motion 56 – Fler och kortare steg i äldreomsorgen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att nya former av seniorboende införs

Behandling

Stöd- och serviceboende ordnas av kommunerna samt av privata företag och organisationer. Kommunalt serviceboende kan ordnas i grupp- eller servicehem (ålderdomshem) eller i servicehus, där åbon har en egen bostad till sitt förfogande. I servicehus har du din egen bostad och ansvarar själv för kostnaderna och skyldigheterna med anknytning till boendet (t.ex. att betala hemförsäkring och ansöka om bostadsbidrag). Med boendet förknippas individuell service som har avtalats med varje åbo. Denna service kan bestå av hemvårdshjälp, måltidstjänst, hjälp med vardagssysslor, hälsovård och rehabilitering samt säkerhetstjänster. Många kommuner följer slaviskt THL:s rekommendationer om hur stor del av de äldre som ska få bo hemma och hur många som ska få ett serviceboende, vilket leder till att gapet mellan att bo hemma med hemservice till att få ett serviceboende blir långt och att de äldre ofta är i så dåligt skick att de inte längre kan njuta av sin ålderdom när de väl får sitt effektiverade serviceboende. Många äldre vill gärna bo hemma så länge de kan, men i något skede, kanske när de blivit ensamma, börjar de känna sig otrygga och osäkra på hur de ska klara sig på egen hand. Och då bör det finnas ett alternativ som accepteras av samhället och ger den trygghet och service som de äldre behöver.
Det behövs ett mellansteg mellan att bo hemma och effektiverade serviceboende. En boendeform som ingår i och stöds av kommunens äldreomsorg. Ett serviceboende med lite mindre service, som eventuellt kommunens egen hemservice kan sköta, och som ger de äldre en möjlighet att njuta av sin ålderdom och leva ett aktivt äldre liv i en trygg omgivning.
Man kan kalla det ett förebyggande serviceboende.

Vi undertecknande yrkar på att Svenska Folkpartiets representanter i regering och riksdag samt i kommunerna arbetar för

  • att ett mellansteg, ett lättare serviceboende införs i kommunens äldreomsorg
  • att äldre på lättare serviceboenden får motsvarande hjälp som i hemvården
  • att de äldre själva kan välja boendeform oberoende om vilken hjälp de behöver

SFP i Åbo
Kjell J Wennström, Marko Winter, Barbro Sipilä, Terhi Vörlund-Wallenius,
Solveig Basilier

Partifullmäktiges svar

Finlands åldrande befolkning har noterat i ett flertal motioner. Som noterats i brödtexten i motion 55 så finns det i dag 393000 personer över 75 år och år 2020 beräknas deras antal vara 505000. Regeringens mål för dem är att 91-92% ska bo hemma år 2017. Endast 2-3% ska få långvård på institution och 7 % ska enligt planerna vistas på intensifierat serviceboende. Av de hemmaboende som är över 75 år ska 13-14% få regelbunden hemvård och 6-7% stöd för närståendevård. De här siffrorna illustrerar utmaningarna vårt samhälle har när det gäller en allt ökande andel äldre. Det är alldeles uppenbart att samhället sparar pengar på att de äldre mår bra, och framför allt att det är ett självändamål att arbeta för att äldre ska må bra under så lång tid som möjligt.

Den form av förebyggande serviceboende som motionärerna lyfter fram är intressant, och absolut värd att utreda vidare. Vid en första anblick skulle systemet vara betydligt billigare för alla parter, i jämförelse med mera etablerat serviceboende. Det här är givetvis en viktig aspekt eftersom den kommunala ekonomin generellt sett är väldigt ansträngd.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att nya former av lättare serviceboende införs