Resolution – Finland behöver Svenska folkpartiet!

Beslut

Partidagen godkände resolutionen.

Behandling

Finland behöver Svenska folkpartiet!

Regeringen har under sitt första år bevisat behovet av att SFP sitter med i regeringen. Listan på beslut som urholkar Finlands tvåspråkighet, Finlands roll i världen och Finland  som en föregångare inom utbildning är lång. Utbildning och bildning är grunden för  Finlands framgång. SFP:s interpellation om regeringens utbildningsnedskärningar visade  tydligt hur kortsiktig politik regeringen genomför.

När regeringen försöker genomföra den största förvaltningsreformen i republikens historia,  uttrycker SFP sin stora oro för att reformen riskerar att rasera fungerande strukturer  istället för att förbättra tillgången till social- och hälsovårdstjänster. Det är oacceptabelt av regeringen att göra förändringar i jourverksamheten utan språkkonsekvensbedömning.

Finland har klarat av att i det akuta skedet placera de över 32.000 asylsökande som kom till Finland under förra året med stora insatser från frivilliga, bland annat Röda Korset. Vi har många goda exempel på frivilliginsatser från hela Svenskfinland där man gör stora insatser för att visa upp ett välkomnande Finland. Men nu har regeringen börjat stänga enheter och applicera orimliga kriterier för asylsökande. Finland borde välkomna dessa som nyfinländare och genast påbörja arbetet med att integrera dem. Regeringens mål är att göra vårt land så oattraktivt som möjligt. Helt i strid med de humanitära ideal som Finland bör stå för.

De tolkningar av familjeåterföreningslagen som Migrationsverket använder gör att en lagändring är nödvändig. SFP kräver en human tolkning av gällande lag i enlighet med FN:s konvention om barns rätt till sin familj.

Regeringens nonchalanta inställning till jämställdheten behöver förändras och regeringens ambition att inte fortsätta jämställdhetsombudsmannens mandat är oacceptabelt. Mycket behöver göras för att alla ska kunna delta i arbetslivet på lika villkor, för detta behövs könskonsekvensbedömningar.

Den skamliga behandlingen av landets jordbrukare som den här regeringen presterat måste få ett snabbt slut. Att MAVI inte lyckats sköta utlovade utbetalningar till landets jordbrukare är totalt oacceptabelt.

Det ovan anförda är de facto bara några axplock ur den långa lista på allvarliga tillkortakommanden för SSS regeringen. Att Finland nu får en SOS regering beskriver tydligt den desperata situation landet befinner sig i med nuvarande styre. SFP vill i det läget fortsättningsvis vara det konstruktiva oppositionspartiet. SFP har i sin skuggbudget visat på alternativa sätt att nå de av regeringen uppställda sparmålen. Vi har via interpellationen om utbildningen och otaliga kontakter till ministrar och andra ansvariga regeringspolitiker pekat på alternativa lösningar framför allt i språkfrågor för att trygga den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och undvika att regeringens lagpropositioner havererar i grundlagsutskottet. Vi har sett tillräckligt av sådana haverier under de tidigare regeringarna.

När regeringen nu sänder ut sin SOS signal är SFP redo med livbojen. Och det bästa; vi erbjuder lösningarna gratis.