Motion 11 – Inför ordet feminism i partiets kommunikation

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP tillsätter feminism som en av partiets grundläggande värderingar och använder termen i sin kommunikation

Behandling

I Svenska folkpartiets partiprogram sägs att “Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar.” Feminism betyder enligt Svenska Akademiens ordlista “rörelse för kvinnors jämställdhet med män.” Feminismens kärna ligger i mänskliga rättigheter, vilket SFP som ett liberalt parti bör betona. Svenska Kvinnoförbundet anser att partiet i sig redan i hög grad tillämpar feministisk politik och att partiets värderingar redan nu i sak är feministiska, men själva termen feminism används inte. Att använda ordet feminism skulle vara ett ställningstagande för jämställdhet. Liberalfeminismen bygger på uppfattningen att lika möjligheter leder till ett rättvist samhälle. Lika lön och villkor på arbetsmarknaden, en jämn fördelning av familjeledigheterna, lika politisk representation för kvinnor samt rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är de övergripande målen i vårt jämställdhetsarbete. SFP skulle inte vara den första eller enda organisationen att anamma ideologin. Vi önskar att vårt parti som betonar jämställdhet ska höra till föregångarna och anser därför att tiden är mogen att stolt deklarera att partiet inte endast agerar för jämställd politik utan också använder termen feminism och därmed tillsätter den till sina värderingar.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på

  • att SFP tillsätter feminism som en av partiets grundläggande värderingar och använder termen i sin kommunikation.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anna Jungner-Nordgren Agneta Udd-Saarela
förbundsordförande generalsekreterare

Partifullmäktiges svar:

Motionären lyfter förtjänstfullt fram SFP:s tydliga ställningstagande för jämställdhet mellan könen, vilket vi arbetar för på alla nivåer i samhället. SFP vill uppfylla de krav på feminism som Svenska Akademins definition preciserar. Vi vet att det fortfarande finns jobb att göra i vårt samhälle för att alla ska nå de mål även SFP satt upp. Vårt partiprogram betonar det här mycket tydligt, och våra valprogram för alltid fram samma tydliga politiska målsättning.

SFP har inte på något sätt bannlyst ordet feminism i sin kommunikation – det står givetvis alla fritt att använda begreppet.

Motionären påpekar att användningen av ordet feminism vore ett ställningstagande för jämställdhet. SFP har genomgående använt ordet jämställdhet, t.ex. i det nya partiprogrammet, där vi tydligt igen deklarerar att SFP står för jämställdhet på alla nivåer i samhället. Vi tar starkt ställning för jämställdhet, och har upplevt att begreppet är inkluderande. SFP välkomnar fortsättningsvis alla att använda de ord man upplever att bäst beskriver arbetet för ett jämställt samhälle, inklusive feminism.

Partifullmäktige föreslår

  • att SFP fortsättningsvis betonar feminism enligt Svenska Akademiens ordlista som en av partiets grundläggande värderingar och använder termen, liksom andra, i sin kommunikation.