Motion 21 – Tobaksfimpar – en förbisedd miljörisk och en möjlig resurs

Beslut

Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att upplysningsarbetet mot tobaksprodukter fortsätter, inklusive problemet med det avfall som tobaksprodukterna medför

Behandling

Självfallet är målet en värld fri från tobak. Men så länge som det röks cigaretter, uppstår fimpar. Fimparna anses vara det mest spridda skräpet i världen. Tyvärr är det inte bara en estetisk olägenhet utan också en miljörisk. Fimpens filterdel innehåller plaster. Plaster som inte bryts ned utan bara blir mindre med tiden, dvs mikroplast. Fimpen innehåller också kadmium, ett välkänt miljögift och tungmetall, som skadar framförallt lever och njurar hos däggdjur inklusive människan. Kadmiumets ursprung är vanligtvis den konstgödsel som använts vid uppdrivningen av tobaksplantan.

I Davos i Schweiz, mest känd som konferensort för World Economic Forum, har man kommit längst med att åtgärda problemet. Fimparna samlas in och plasten avskiljs från papper och tobak. Plasten återanvänds efter rening medan papperet och tobaken komposteras.

Även om man inte skulle gå så här långt, måste man få bort fimparna från gatorna. För där stannar de inte länge, utan sköljs med regnvattnet ut i insjöar och hav oftast försnabbat via städernas dagvattensystem. I havet blandas mikroplasterna med plankton och båda äts glupskt av fiskar, som till slut kanske hamnar på din tallrik. Kretslopp är inte alltid bra, kan man ironiskt konstatera.

Enligt uppgift behandlades den här problematiken ur ett medicinskt perspektiv på Finlands Läkardagar i januari 2017.

SFP i Esboviken inlämnar en motion om med syfte att SFP börjar verka för

  • att tobaksfimparna insamlas och om möjligt återanvänds
  • att det blir förbjudet att lämna en fimp på gatan eller i naturen
  • att överträdelse får en påföljd i form av böter
  • att restaurang-, pub- och nattklubbsägare åläggs att samla upp fimpar inom en lämplig radie räknat från etablissemangets in-/utgång.
  • att information om detta sprids till partiets representanter i miljönämnder, men också övriga kommunala beslutsfattande organ

SFP i Esboviken

Partifullmäktiges svar:

Tobaksrökningen minskar i Finland som ett resultat av upplysningsarbete med ändrade attityder som följd. De skärpta bestämmelserna när det gäller rökning spelar givetvis också in. Statistik från Institutet för Hälsa och Välfärd från år 2015 visar att cirka 17 procent av finländarna i åldern 20–64 år rökte dagligen. Av männen rökte 19 procent dagligen och av kvinnorna 15 procent. Av befolkningen i pensionsåldern, dvs. 65–84-åringarna, rökte åtta procent dagligen (9 procent av männen och 7 procent av kvinnorna).

Under de senaste tio åren har rökningen bland den vuxna befolkningen minskat, liksom hos männen i pensionsåldern. Bland kvinnorna i pensionsåldern har rökningen ökat något. Den dagliga rökningen bland unga (åldern 14–20 år), har också minskat. Medan 11 procent av både de 16-åriga flickorna och pojkarna rökte dagligen 2015, var motsvarande andelar 27 procent för flickorna och 23 procent för pojkarna 2005. Granskat enligt skolstadium rökte dagligen en betydligt större andel av studerande vid yrkesläroanstalterna än av gymnasisterna.

Vi går alltså mot en bättre situation med färre rökare. Det är väldigt få som börjar röka i vuxen ålder, så det är viktigt att få ner rökning bland unga.

Motionärerna tar upp det stora problemet med tobaksfimparna som tyvärr fortfarande skräpar ner och orsakar olägenheter. Av princip är det ändå viktigt att väga behovet av nya förbud och straffpåföljder mot den börda sådana förbud för med sig när det gäller dem som ska övervaka förbuden och utmäta straffpåföljder. Ett kontinuerligt informationsarbete när det gäller rökning behöver ändå finnas, och de stränga krav som lagstiftningen redan idag ställer behöver följas upp.

Partifullmäktige föreslår att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att upplysningsarbetet mot tobaksprodukter fortsätter, inklusive problemet med det avfall som tobaksprodukterna medför