Motion 24 – Stoppa hatretoriken!

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att regeringen utarbetar en handlingsplan mot hatretorik och vidtar åtgärder för  att öka medvetenheten hos finländarna och möjligheten att ingripa mot hatretorik
  • att man inom småbarnspedagogiken och skolorna lyfter upp nolltolerans mot hatretorik och lyfter upp vikten av mångfald
  • att aktivt motarbeta hatretorik
  • att organiserad rasism förbjuds och deltagandet i sådan verksamhet kriminaliseras i den finska lagstiftningen

Behandling

När vi talar om rasistiska brott i Finland tenderar vi att speciellt lyfta upp de mest allvarliga brotten såsom våld med rasistiska motiv eller klara fall av trakasserier och diskriminering. Men ett brott som ofta glöms bort och som är på klar uppgång i Finland är hatretoriken i vardagen. På grund av den finns det personer i Finland som inte vågar åka med kollektivtrafiken eller väljer att gå omvägar kring vissa gator eller torg för att undvika att bli utsatta för elaka kommentarer eller smädelser som i längden kan leda till psykiska problem och utslagenhet.

Justitieministeriet noterar i sin rapport från 2016 att de i sin medieundersökning från år 2014 fick in ca 200 träffar på sökordet ”vihapuhe” (hatretorik). År 2015 var summan redan uppe i 600 träffar. En klar ökning som även märks i många minoritetsgruppers vardag.

Hatretoriken upplevs både på gator och torg men även i restauranger och på nätet. Dessa fall blir dock ofta oanmälda då många inte vet var gränsen för hatretorik går eller inte känner till via vilka kanaler de ska anmäla brottet. Förövaren är oftast en okänd person och de mest utsatta är personer med annat modersmål än svenska och finska eller personer av utländsk härkomst samt romer och personer som hör till någon sexuell minoritet eller en könsminoritet. I de flesta fallen ligger olika former av rasism bakom hatretoriken. För personer med olika funktionsnedsättningar är förövaren ofta en person inom social- och hälsovården som inte respekterar funktionsnedsatta som fullvärdiga individer.

Oberoende av hur hatretoriken uttrycks ger den upphov till ökad otrygghet hos offren och i samhället i stort, något som ingen i vårt land borde behöva få uppleva.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP arbetar för

  • att partiets representanter i riksdagen arbetar för att Justitieministeriet utifrån sin utredning utarbetar en plan och vidtar åtgärder för att öka medvetenheten hos finländarna om hatretorik och möjligheten att ingripa mot den
  • att partiets representanter i kommunerna fortsätter arbeta för att man inom småbarnspedagogiken och skolorna lyfter upp nolltolerans mot hatretorik och lyfter upp vikten av mångfald och hur man kan stöda varandra
  • att partiets representanter i riksdagen och kommunerna fortsätter att aktivt ta avstånd från hatretorik.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anna Jungner-Nordgren Agneta Udd-Saarela
förbundsordförande generalsekreterare

Partifullmäktiges svar:

Motionärerna är ute i ett synnerligen aktuellt ärende. En växande hatretorik är ett stort problem i vårt samhälle. Förutom den vardagsrasism och det sårande språkbruk ute i samhället behöver även situationen på nätet lyftas fram. På många håll på nätet florerar ett språkbruk som under inga omständigheter är acceptabelt. Det är inte bara anonyma forum som flödar över av hatretorik, till och med när man måste använda sitt eget namn figurerar ett språkbruk som inte är acceptabelt.

Ett faktum är att också att rikspolitiker har blivit dömda för sitt sätt att uttrycka sig. Trots detta förefaller tröskeln för hatretorik och ett förnedrande språkbruk har blivit lägre. Det här är på inget sätt acceptabelt. När samhället avtrubbas gentemot ett sådant sätt att tala är risken stor att det på sikt leder till våld.

SFP tar avstånd från all form av hatretorik och rasism och har varit initiativtagare till överenskommelser med andra partier inför val att nolltolerans bör gälla. Det här arbetet måste fortsätta. Det är alltså lätt att hålla med motionärerna i deras avsikter.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att regeringen utarbetar en handlingsplan mot hatretorik och vidtar åtgärder för att öka medvetenheten hos finländarna och möjligheten att ingripa mot hatretorik
  • att man inom småbarnspedagogiken och skolorna lyfter upp nolltolerans mot hatretorik och lyfter upp vikten av mångfald
  • att aktivt motarbeta hatretorik