Motion 37 – Tillsättandet av äldreombudsman

Beslut

Partidagen beslöt

  • att förverkliga framställningen i partiets Äldrepolitiska program om tillsättandet av en äldreombudsman på riksnivå
  • att behovet av äldreombudsmän på kommunal nivå utreds

Behandling

De äldre utgår en växande andel av landets befolkning. Det innebär också ett växande äldre som är i behov av vård och omsorg. På många håll förekommer det tyvärr stora brister i omsorgen om dem som är i behov av stöd och hjälp. Allt oftare rapporteras i dagspressen exempel på brister i omsorgen och direkt vanvård av äldre. Det behövs en värdediskussion om attityder gentemot de äldre och hur de bemöts i dagens samhälle. Därutöver behövs det också konkreta åtgärder för att de äldre inte skall lämnas utanför samhället och glömmas bort i den pågående digitaliseringen och centraliseringen. Den kommande landskaps-och vårdreformen har kritiserats av många sakkunniga för de många oklarheterna i hur reformen skall förverkligas i praktiken. En av de många obesvarade frågorna är äldreomsorgens plats i reformen.

Det finns redan nu ett stort behov av en övergripande instans för att bevaka de äldres rättigheter och för att följa upp hur de lagstadgade uppgifterna inom äldreomsorgen fullföljs. De kommande reformerna aktualiserar behovet ytterligare. Vi har ombudsmän för olika grupper i samhället – barnombudsman, patientombudsmän, socialombudsmän och handikappombudsmän. Av dessa är endast barnombudsmannen på statlig nivå, de övriga på kommunal. Det är på tiden att vi också får en äldreombudsman som på riksnivå arbetar för att befrämja de äldres rättigheter och välfärd.

Redan i SFP:s Äldrepolitiska handlingsprogram från år 2010 ingick en framställning om att en lagstadgad äldreombudsman på riksnivå tillsätts. Samma framställning ingår i det uppdaterade äldrepolitiska programmet som antogs av partistyrelsen den 2.2.2017.

Med hänsyn till det ökande antalet äldre och de stora och tillsvidare oklara förändringar i servicen inom social-och hälsovården som Vårdreformen medför torde det finnas ett allt större behov av äldreombudsmän också på kommunal nivå.

Svenska Seniorer i Nyland föreslår att SFP arbetar för

  • att förverkliga framställningen i partiets Äldrepolitiska program om tillsättandet av en äldreombudsman på riksnivå
  • att behovet av äldreombudsmän på kommunal nivå utreds

Svenska Seniorer i Nyland

Gunvor Brettschneider Brita Pawli

Ordförande Sekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp en fråga som funnits med i partiets politiska linjedragningar under en längre tid, precis som motionen lyfter fram. Frågan om en äldreombudsman har även aktualiserats på många andra håll under senare tid. De brister i vården som kommit fram på många håll har ytterligare accentuerat behovet av att skärpa tillsynen av hur de äldrevården förverkligas i praktiken. Motionärerna hänvisar också till partiets äldrepolitiska program som partistyrelsen antog i februari 2017, och där står bland annat:

På riksnivå saknas en företrädare, som stärker de äldres röst. Det behövs en övergripande instans, som följer upp hur de lagstadgade uppgifterna inom äldreomsorgen fullföljs, som bevakar de äldres intressen och rättigheter, som uppmärksammar kvaliteten och omfattningen på tjänster för äldre och brister i dem och som bildar opinion i angelägna frågor, vilka rör de äldre.

Vi vill
– att en lagstadgad äldreombudsman på riksnivå utreds med bland annat uppgiften att stöda äldreråden i det lokala arbetet och arbeta för främjandet av de äldres rättigheter och välfärd
– att behovet av en äldreombudsman på kommunal nivå utreds
– att de vårdbehövande äldres rätt till värdig vård och omsorg garanteras (värdighetsgaranti)

Motionärernas avsikt är således förverkligad i partiets politiska ställningstaganden. Det praktiska resultatet av SFP:s politik har dessvärre ännu inte förverkligats och det finns därför orsak att hålla frågan på agendan framöver. Partiets seniorförbund har på ett föredömligt sätt också lyft upp frågor som gäller den åldrande befolkningen, och ett aktivt förbund garanterar även att frågorna finns med i partiets politiska arbete under året.

Partifullmäktige föreslår att motionen anses besvarad med denna utredning.