Motion 38 – Avgiftsfria preventivmedel för alla under 25 år

Beslut

Partidagen beslöt

  • att avgiftsfria preventivmedel är tillgängliga för alla under 25 år
  • att unga fortsättningsvis ges möjlighet till att diskutera preventivmedel och sexuell hälsa med skolhälsovårdare eller annan personal inom den förebyggande hälsovården

Behandling

Tillgång till preventivmedel är grundläggande för att trygga var och ens sexuella hälsa och reproduktiva rättigheter. Idag upplever många ungdomar att preventivmedel är väldigt dyra. Det leder ofta till att unga väljer det billigaste alternativet, istället för det alternativ som skulle passa dem bäst. Det finns också unga som tycker att det är pinsamt att köpa preventivmedel i vanliga affärer. Det här leder i värsta fall till att vissa ungdomar inte använder sig av något preventivmedel alls. Detta ökar risken för oönskade graviditeter och för spridningen av könssjukdomar, vilket ofta särskilt drabbar unga.

Idag får unga gratis preventivmedel i vissa kommuner, bland annat i Esbo och i Rauma. I båda fallen handlar det om unga under 20 år. De flesta aborterna görs dock idag i åldern 20–25 år. Där antalet aborter i åldersgruppen under 20 år har minskat de senaste åren syns inte samma trend bland 20–25-åringar (THL 2014, THL 2015), varav denna åldersgrupp vore särskilt viktig att nå.

Tillgången till preventivmedel och sexuell hälsa borde inte bero på ens plånbok. Förutom den mänskliga faktorn är det heller inte smart samhällsekonomi. En abort är ofta en relativt dyr process och kostar exempelvis i Rauma omkring 2000 euro. För det här priset kunde man bekosta 10 ungdomars hormonella preventivmedel i ett helt år. Sedan Rauma införde gratis preventivmedel för unga har antalet aborter minskat med nästan hälften.

Ifall gratis preventivmedel tilldelades alla unga i hela landet skulle både antalet aborter och spridningen av könssjukdomar minska. Dessutom skulle systemet bli mer jämlikt eftersom alla skulle tilldelas samma förmån, oavsett var i landet man bor. Tillgången bör gälla både hormonella preventivmedel och kondomer. För att få tillgång till preventivmedlen skulle ett läkarbesök såklart förutsättas, för att trygga att unga får den information som behövs.

För att trygga allas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, samt för att spara kostnader som uppkommer genom aborter och könssjukdomar, borde gratis preventivmedel införas för alla under 25 år i hela landet. Detta förespråkas även av ett flertal experter, bl.a. av Finlands gynekologförening och i Centret för hälsa och välfärds “Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020”. Under året som gått har en kampanj om att införa gratis preventivmedel för alla unga under 25 år förts under namnet “Maksuton ehkäisy”, som också Svensk Ungdom tagit del av.

Svensk Ungdom anser därför att Svenska folkpartiets representanter i kommun- och landskapsfullmäktige bör jobba för:

  • ATT avgiftsfria preventivmedel är tillgängliga för alla under 25 år

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar

Ett flertal kommuner i Finland erbjuder idag gratis preventivmedel för unga. Förutom kommunerna motionärerna räknar upp, kan även Raseborg nämnas. Institutet för Hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att kommuner erbjuder preventivmedel gratis för under 20-åringar, vilket även kommunerna som nämnts följt. THL rekommenderar även att över 20-åringar får preventivmedel gratis när man påbörjar användningen. För sådana med upprepade aborter rekommenderas även gratis preventivmedel. Rekommendationen från THL har ändå inte följts i merparten av Finlands kommuner, och det finns skäl att på minna kommunerna om det här.

Precis som motionärerna lyfter fram är det alarmerande att antalet aborter bland 20–25 åringar inte följer den minskande trend som kan påvisas bland under 20 åringar. Inte bara därför är motionärerna ute i ett angeläget ärende. För kommunerna är kostnadsinbesparingen från ett minskande antal aborter ett starkt argument för att följa motionärernas intensioner, men ett minskande av antalet aborter är även i övrigt ett eftersträvansvärt mål. Även den påvisande minskningen av könssjukdomar behöver noteras som ett mycket positivt resultat.

Överlag är det viktigt att unga får diskutera frågor som gäller preventivmedel och sexuell hälsa med skolhälsovårdare eller annan personal inom den förebyggande hälsovården.

Motionärerna vill gå ett steg vidare från THL:s rekommendationer och höja åldersgränsen för gratis preventivmedel till 25 år. Det här kan anses motiverat, inte minst med tanke på de resultat som uppnåtts i kommuner där under 20 åringar erbjudits gratis preventivmedel i jämförelse med situationen för mellan 20–25 i samma kommuner. Gratis preventivmedel minskar antalet aborter och antalet könssjukdomar, och öppnar för större möjligheter till rådgivning för unga.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att avgiftsfria preventivmedel är tillgängliga för alla under 25 år
  • att unga ges möjlighet till att diskutera preventivmedel och sexuell hälsa med skolhälsovårdare eller annan personal inom den förebyggande hälsovården