Motion 39 – Tillåt surrogatmödraskap i Finland

Beslut

Partidagen beslöt att motionen är besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna bär och föder ett barn som inte är hennes eget, förbjöds i Finland år 2007. Surrogatmödraskap är idag tillåtet i flera västländer, bland annat i Nederländerna, Belgien, Kanada och delar av Australien och USA. Svensk Ungdom vill ge flera människor möjligheten att bli föräldrar. Därför förespråkar vi en legalisering av surrogatmödrar i Finland.

Många kvinnor är oförmögna att själva bära ett barn på grund av att de föds utan livmoder eller på grund av andra medicinska orsaker. I Finland föds varje år ungefär 6 flickor utan livmoder, och det totala antalet fall i landet uppskattas idag till omkring 500. Livmodertransplantationer är komplicerade och det är mycket sällan de skulle lyckas så bra kvinnan skulle vara kapabel att bära ett barn.

För homosexuella manliga par finns det få möjligheter att få barn. I teorin kan de adoptera, men i praktiken är det väldigt svårt, bl.a. på grund av att adoptionsprocesser tenderar vara mycket långdragna och krävande överlag, kombinerat med att de flesta länder inte tillåter homosexuella att adoptera. Antalet finländska barn som adopteras varje år är mycket lågt.

Eftersom surrogatmödraskap är olagligt i Finland söker sig en del utomlands för att få barn. Surrogatarrangemang i Finland skulle vara betydligt säkrare för alla inblandade, såväl vuxna som barn.

Surrogatmödraskap i Finland skulle självfallet inte få vara en handelsvara, så därför skulle inga andra ekonomiska ersättningar få erbjudas utöver att kvinnans vårdkostnader ersätts. För att trygga kvinnans välmående och säkerhet bör givetvis utförliga undersökningar av kvinnans fysiska och mentala hälsa utföras.

Därför föreslår Svensk Ungdom att Svenska folkpartiets:s representanter i riksdagen arbetar för:

  • ATT reglerat surrogatmödraskap tillåts i Finland

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Den väg som Finland valt i frågan stöds av kvinnoorganisationer både i de övriga nordiska länderna och inom EU. I april 2017 skickade den italienska kvinnoorganisationen Se Non Ora Quando -Libere ett internationellt upprop till FN:s Kvinnokommitté. I uppropet uppmanas FN att ta fram en rekommendation om förbud av surrogatmödraskap. European Women’s Lobby, European Network of Migrant Women (ENOMW) och en rad andra kvinnoorganisationer, däribland Sveriges Kvinnolobby stödjer uppropet. Surrogatmödraskap öppnar otvivelaktigt upp för utmaningar.

Barnlösheten i rikare länder är en oerhörd guldgruva kommersiellt. Surrogatmödraskap är den snabbast växande formen av handel med kvinnors kroppar. Internationella adoptioner har kraftigt minskat, och människohandlare missbrukar kvinnor globalt.

Det finns stora kommersiella intressen kring frågor som konstbefruktning och fertilitetsbehandling – och kommersiella krafter betonar vikten av biologiska barn, vilket gör att frågor kring adoption därför lätt hamnar i skymundan.

Även om motionärernas intentioner är goda, och frågan kring surrogatmödraskap är mångfacetterad ser partistyrelsen inte för stunden orsak att ändra Finlands hållning, som också stöds av kvinnoorganisationer globalt. SFP uppmuntrar ändå en samhällelig diskussion kring surrogatmödraskap.

Partifullmäktige föreslår att motionen är besvarad med denna utredning.