Motion 16 – Byt Finlands tidszon

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

En motion om att Finland borde övergå från östeuropeisk till centraleuropeisk tid behandlades på partidagen 2016, men motionärernas förslag förkastades av partidagen. Emedan partistyrelsens svar på motion 33/2016 gav en något missvisande beskrivning av Finlands geografiska läge och då tidszonerna under det gångna året diskuterats i Finland och på europeisk nivå i EU-parlamentet, då bytet till sommartid behandlades, är det värt att på partidagsnivå igen ta upp diskussionen om tidszoner. Bl.a. europaparlamentariker Henna Virkkunen har föreslagit att Finland borde övergå till centraleuropeisk tid vilket kommunikationsminister Anne Berner kommenterat med att hon är beredd att utreda saken.

Jorden snurrar runt sin axel, alltså 360°, på 24 timmar. Man har då delat in jordklotet i 24 tidszoner, en för varje timme. Tidszonens bredd är femton längdgrader (15°).  Finland är placerat i den östeuropeiska tidszonen (GMT+2) som ligger två timmar före den tidszon (GMT ± 0) som definieras av Greenwich-nollmeridianen1. Vårt geografiska läge har talat för en placering av vår normaltid i denna tidszon, men placeringen är mycket marginell. Vi kunde även vara placerade i GMT +1 (se bilden). 1 GMT = Greenwich Mean Time.

Bild:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Europeiska_tidszoner#/media/File:Time_zones_in_Europe.svg

Den östeuropeiska tidszonen GMT+2 borde ha meridianen 30° i mitten av zonen, men denna meridian (längdgrad) går i Finland genom Joensuu och i Ryssland genom St Petersburg. I Finland står alltså solen kl. 12 som högst på himlen i Joensuu. Vår tidszon är optimerad för de östra delarna av landet, dvs Karelen. St Petersburg följer Moskva-tid, tidszonen GMT+3, som är mycket bred. Ryssland har förresten genom åren gjort många förändringar i sina 11 tidszoner och man har även experimenterat med att införa sommartid för att sedan ta bort denna.

Den centraleuropeiska tiden (GMT+1) är optimerad vid en meridian som i Sverige går i närheten av Örebro. Vasa ligger de facto närmare meridianen 15° som definierar GMT+1 än meridianen 30° (Joensuu) som definierar GMT+2. Tidszonen GMT+1 finns i intervallet 15°±7,5°; Vasas längdgrad är ≈ 22°. Den centraleuropeiska tiden passar bättre för västra Finland än den östeuropeiska. Vid övergången till sommartid flyttas våra klockor en timme framåt vilket betyder att vi övergår till GMT+3, dvs Moskva-tid, samtidigt betyder detta att länderna i Centraleuropa börjar följa vår östeuropeiska tid GMT+2.  Då vår klocka sommartid visar 12, befinner sig solen som högst vid längdgraden 45° som ligger öster om Moskva, där tex Gorkij ligger och längre söderut Volgograd och Jerevan i Armenien. Denna översikt torde visa att ett byte av tidszon för vår normaltid inte är alltför dramatisk.

Man kan tänja på gränserna för en tidszon som exemplen med Ryssland, Frankrike och Spanien visar. Paris och Madrid ligger mycket nära Greenwich-meridianen, men Frankrike och Spanien har valt att tillhöra den centraleuropeiska tidszonen och inte till den västeuropeiska GMT ± 0 dit Storbritannien och Portugal hör.

Det är otvivelaktigt motigt att starta on process för byte av tidszon, men det finns allmänpolitiska, handelspolitiska och geografiska argument för detta. Vårt sociala umgänge riktar sig mycket mot övriga Norden och Centraleuropa. Detta umgänge underlättas om vi befinner oss i samma tidszon. Affärskontakterna skulle även gynnas av en gemensam tidszon. Dessutom är vårt geografiska läge inte ogynnsamt för den centraleuropeiska tiden. Om Finlands regering bestämmer sig för att börja arbeta för ett byte av Finlands tidszon är det inte helt omöjligt att de baltiska länderna vaknar och börjar arbeta för samma sak för sina länders del.

Att-sats

Hänvisande till ovan framförda argument yrkar jag på att

SFP börjar arbeta för

  • att Finland byter tidszon från östeuropeisk till centraleuropeisk tidszon

Motionär

Björn Fant

Sfp i östra Helsingfors

Partfullmäktiges svar

Partidagen beslöt år 2016, som motionären lyfter fram, att partiet inte arbetar för en förändring av Finlands tidszon. Det som motionären lyfter fram när det gäller vårt geografiska läge i förhållande till solen är givetvis helt korrekt. Då tidszonerna av hävd alltid är kompromisser, solens position är ju olika på alla platser på jorden, behöver man se över vilken kompromiss som är mest ändamålsenlig. Den kompromiss som Finland nu använder sig av är den som ligger närmast av alternativen. Samtidigt är det givetvis så att man förstås ska kunna diskutera även den här frågan.

Frågan om sommartid har också varit på agendan, och SFP:s åsikt om att systemet med att flytta klockan av och an borde avskaffas har fått mera luft under vingarna på senare tid. Sommartiden har sedan år 1981 använts i Finland, och sedan 1987 använder hela EU samma regler när det gäller sommartidens tidpunkt. Finlands tidszon, GMT+2 (+3 på sommaren) är ändå väl anpassad till solens position vid vår längdgrad.  Speciellt i jämförelse med t.ex. Sverige som egentligen ligger för långt österut för sin tidszon, och Spanien som ligger för långt västerut för sin tidszon.

Skulle Finland välja att gå över till centraleuropeisk tid skulle vår geografiska position medföra att vi skulle ligga rätt långt österut i jämförelse med solens position. Noteras kan att t.ex. Kina använder en tidszon över hela landet, trots att landet spänner sig över ett mycket stort geografiskt område vilket gör att stora variationer både österut och västerut finns i jämförelse med solens position.

Vi välkomnar diskussionen också om den här frågan. Som helhet talar Finlands geografiska position ändå för att vi bör hållas kvar i nuvarande tidszon även framöver.

Partifullmäktige föreslår att motionen anses besvarad med denna utredning.