Motion 32 – Vargens utbredning i Västnyland

Beslut

Gemensamt svar på motionerna 30 – Smidigare att åtgärda vargar nära bebyggelse, 31 – Vargens utbredning i Västnyland och 32 – Förvaltning av vargstammen

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att tröskel för dispens att fälla vargar som utgör en möjlig risk för befolkningen sänks.
  • att vargen inom alla Finlands regioner skall lyda under bilaga 5 i EUs art– och habitatdirektiv 92/43/EEG.
  • att tillförlitlig räkning och uppskattning av vargbeståndet görs och att lokalbefolkningen har möjlighet att ta del av observationsdata i realtid.
  • att forskning görs om vilka sociologiska och ekonomiska effekter varg och vargflockar ger i kulturbygd.

Behandling

Det är med oro vi följer med vargens snabba utbredning i västra Nyland. Det började för några år sedan med en föryngring i gränsområdet mellan Salo och Raseborg och fortsatte i fjol med en föryngring i sydöstra Raseborg. Nu finns det i Västnyland flera vargar som stryker omkring och eftersom de saknar naturliga fiender och får gå ostörda befarar vi att det bara är fråga om var och när nästa föryngring sker inom området.

Redan nu är det många medborgare som känner sig otrygga; om inte alltid för sig själva så framförallt för sina barn och husdjur, i och med vargens ständiga närvaro. Det finns föräldrar som inte vågar låta barnen leka ensamma ute eller låta dem gå till skolbussen utan kräver kommunal insats för att få skolskjuts ända från och till hemtrappan. Bevisligen besöker vargen inhägnader för husdjur; det har på området skett vargangrepp både på produktionsdjur och på sällskapsdjur. Man kan fråga sig hur mycket vargen är värd; vad får det kosta att ersätta rivna får och hundar, eller extra skolskjutsar från och till hemtrappan? Då kommunen beviljar något barn den extra skjutsen dröjer det inte länge förrän också andra börjar kräva samma sak och det skall också betalas av någon.

Det högsta priset är nog ändå förlorandet av den medborgerliga tryggheten. Vargen har säkert för somliga ett värde genom ren upplevelsestatus i skog och mark men också den statusen försvinner småningom i takt med att vargen observeras allt oftare på allt tätare bebodda områden.

Att-sats

Vi föreslår att Svenska folkpartiet

  • aktivare går in för att förhindra vargens tillväxt inom Västnyland. Vi anser att problemet måste lösas nu innan allvarliga skador sker. Man måste få återskapa vargens respekt för människan. Jaktvårdsföreningar bör beviljas dispens för skyddsjakt på varg.
  • gör sitt yttersta för att kommunerna erhåller ersättning för extra skolskjuts man enligt prövning på grund av den allt större vargstammen i allt större utsträckning är tvungen att ordna.

Motionär

SFP i Sjundeå

genom

Jep Paajes

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 30 – Smidigare att åtgärda vargar nära bebyggelse, 31 – Vargens utbredning i Västnyland och 32 – Förvaltning av vargstammen.

Den ökande mängden rapporter om orädda vargar, som rör sig bland bosättningen,  har medfört att befolkningen i vissa områden i Finland inte känner sig trygga. Vargens framfart i tätorter har man försökt stävja, men myndigheternas njugga inställning till åtgärder har lett till att vargstammen ökar.  Det som väcker stor oro är att vargarna rör sig i områden där de inte tidigare varit synliga. Befolkningens oro måste tas på allvar. Vanliga människor bör få tillbaka tilltron till myndigheternas åtgärder och den information som ges.

Det finns åtminstone en bofast flock norr om Vasa, två bofasta flockar i södra svenska Österbotten och en bofast flock i västra Nyland. Är förhållandena gynnsamma kan vargstammen under tre år fördubblas.  Det är högst anmärkningsvärt då det inte har funnits bofasta vargflockar på området sedan slutet av 1800-talet.

Yrkanden på jakttillstånd för problemvargar kommer framförallt från lokalbefolkningen. Statsmakten har i enlighet med vargskötselplanen anledning att skydda och lyssna till dem. Statistik visar att av 132 ansökta lov har endast 36 beviljats per 3.3 2017. Beviljande instans borde fästa större vikt vid medborgarnas känsla av trygghet. År 2016 noterades 119 får, 7 kalvar, 1 kviga, 47 hundar samt 647 renar ha fallit offer för vargars framfart.

För tillfället finns det regioner där barn inte kan göra sin skolväg till fots eller vistas oövervakat i hemmets närhet i rädsla för vargar. I Österbotten har situationen utvecklats till allt mer oroväckande. Till exempel i Oravais har en hund blivit ihjälbiten på sin egen gård. Under våren har en farmräv och en katt dödats. De lokala och regionala vargproblemen ska tas på största allvar. Känslan av att ingen lyssnar på en leder i värsta fall till uppgivenhet hos de som berörs och tilltron till myndigheters förmåga att lösa problemen minskar. Nu behövs konkreta åtgärder för att råda bot på situationen. Att hitta en lösning på problemet med varg, som alla kan vara nöjda med, borde inte vara omöjligt.

En möjlig lösning är det förslag som ingår i en av de motioner som behandlas här d.v.s. att vargen inom alla Finlands regioner skall lyda under bilaga 5 i EUs art– och habitatdirektiv 92/43/EEG.  De stora rovdjuren i Finland (varg, björn, lodjur, järv) skyddas strikt av EU:s naturdirektiv 92/43/EEC (även kallad habitatdirektivet) .  Anmärkningsvärt är dock att inom renskötselområdet tillhör vargen habitatdirektivets bilaga V. Det betyder att jakt på varg utgångsmässigt är möjligt inom renskötselområdet. Regleringen är således lindrigare på renskötselområdet än i övriga Finland.

Svenska folkpartiet har på många olika sätt, särskilt under vårvintern 2018 uppmärksammat regeringen om den ohållbara vargsituationen. Svenska riksdagsgruppen har bland annat ställt ett skriftligt spörsmål till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet. Även i övrigt har SFP aktivt tagit upp frågan i olika sammanhang t.ex. på riksdagens frågetimme, vid olika lokala diskussionstillfällen och i media.

SFP kommer fortsättningsvis att jobba föra att vargproblemet får en lösning.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att tröskel för dispens att fälla vargar som utgör en möjlig risk för befolkningen sänks.
  • att vargen inom alla Finlands regioner skall lyda under bilaga 5 i EUs art– och habitatdirektiv 92/43/EEG.
  • att tillförlitlig räkning och uppskattning av vargbeståndet görs och att lokalbefolkningen har möjlighet att ta del av observationsdata i realtid.
  • att forskning görs om vilka sociologiska och ekonomiska effekter varg och vargflockar ger i kulturbygd.