Motion 51 – Ett spetsprojekt för flera språkbadsplatser

Beslut

Gemensamt svar på motionerna 50 och 51

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

 • att tidigarelägga språkundervisningen i alla kommuner.
 • att ett spetsprojekt för att öka antalet språkbadsskolor och -platser införs under nästa regeringsperiod.
 • att antalet språkbadslärare som utbildas i Finland utökas.
 • att samarbetet mellan svenskspråkiga och finskspråkiga daghem och skolor förbättras.
 • att våra skolor administreras på språklig grund men att samlokaliserade skolor och daghem stöds när det är ändamålsenligt.
 • att SFP:s program ”Språkundervisning, språkbad, språkskolor och samlokalisering av svenska och finska skolor” uppdateras så att det finns underlag för beslut i kommunerna

Behandling

Under de senaste åren har diskussionerna gått heta om tvåspråkiga skolor. På flera håll har det föreslagits att dagis och skolor skulle bli tvåspråkiga. Många gånger har förslagen dessutom varit att svenskspråkiga skolor skulle bli tvåspråkiga. I SFP är vi medvetna om att tvåspråkighet lätt kan leda till enspråkighet, framförallt i situationer då det ena språket är i minoritetsställning.  Det intressanta i debatten är också att man helt glömmer att det redan finns modeller för att ge barn och unga två fungerande språk; språkbadsskolor.

Språkbad eller immersion är en metod för språkinlärning där ett andraspråk eller främmande språk avsiktligt används i elevens omgivning – oftast på skola eller daghem. Studier har visat att språkbad är en effektiv undervisningsmetod och att modersmålsutvecklingen inte tar skada, samt att undervisningen gör det möjligt att uppnå en fungerande tvåspråkighet.

Språkbadsskolor är väldigt populära vilket visar på att det finns ett stort intresse för att barn ska bli två- eller flerspråkiga.  I många kommuner är ändå köerna till skolorna långa och många som skulle vilja gå i skolorna blir idag utan plats.

Under den nuvarande regeringsperioden har ett av spetsprojekten varit att tidigarelägga språkundervisningen i skolorna. Som en fortsättning skulle vore det naturligt att nästa regering skulle göra en medveten satsning på att utöka mängden språkbadsplatser. Finland är ett litet land och språkkunskaper är en förutsättning för att vi och kommande generationer ska klara oss i konkurrensen. Flera språkbadsskolor skulle inte bara ge unga värdefulla språkkunskaper utan också stärka Finlands position i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Att-sats

Därför föreslår SFP i Åbo att SFP:s representanter i riksdagen ska arbeta för

 • att ett spetsprojekt för att öka antalet språkbadsskolor och -platser införs under nästa regeringsperiod.

Motionär

SFP i Åbo

Ida Schauman, Ordförande

Nina Lindholm, Sekreterare


Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 50 och 51

Det kunnande som finns i Finland när det gäller språkbad är i världsklass. Vid Vasa universitet fungerar Centret för språkbad och flerspråkighet sedan många år tillbaka. Centrets främsta uppgift är att bedriva forskning inom området två- och flerspråkighet med speciell tonvikt på tidigt fullständigt språkbad i svenska. Forskning har skett sedan slutet av 1970-talet. Verksamheten har ända från början skett i nära samarbete med kanadensiska, katalanska och amerikanska språkbadsforskare. I många kommuner har språkbad fungerat framgångsrikt i många år. Som exempel kan språkbadet i Jakobstad nämnas. Det har redan fungerat i över 25 år och erfarenheterna är goda. I Jakobstad ges också språkbadskurser åt svenskspråkiga barn vilket är unikt i Finland.

SFP har konsekvent lyft fram språkbadet som ett fungerande sätt att möta det intresse att lära sig språk som finns. Vi ser idag en negativ trend där barn och ungas språkkunskaper försvagas i Finland. Satsningar på språkbad är vara en bra metod för att öka språkkunskaperna och förstärka tvåspråkigheten i vårt land. Barn har lätt för att lära sig språk och språkbad kunde med fördel inledas redan inom småbarnspedagogiken, både på svenska och finska.

Det behövs också fler språkbadslärare i vårt land så att tillgången till språkbad såväl i dagvården som i skolan blir bättre. Förutom språkbad behöver man också satsa på andra metoder för att öka språkkunskaperna, såsom språkduschar, undervisning som uppmuntrar till att tala och tidigareläggning av språkundervisningen.

Språkbad en fungerande lösning och undersökningar visar dessutom att elevernas modersmål stärks vid sidan om det andra språkbadsspråket.

Vid sidan av språkbadet bör utgångspunkten vara skolor som adminstreras på språklig grund. Autonomin för det svenskspråkiga undervisningsväsendet är en av de starkaste granaterna för en levande tvåspråkighet. Elever från båda språkgrupperna bör garanteras tillgång till en skolmiljö på det egna modersmålet.

För att stöda tvåspråkigheten i landet och öka integrationen mellan svensk- och finskspråkiga borde man påbörja inlärningen av det andra inhemska språket i ett tidigare skede. På en tvåspråkig ort har barnen nytta av att kunna det andra inhemska språket eftersom det bland annat underlättar möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter.

Vi behöver ett större utbyte mellan språkgrupperna än vi har i dag och det borde utarbetas konkreta handlingsprogram speciellt i tvåspråkiga kommuner för att öka samarbetet mellan finsk- och svenskspråkiga daghem och skolor via elevutbyte och vänklasser.

Svenska folkpartiets linjepapper ”Språkundervisning, språkbad, språkskolor och skolor med två undervisningsspråk” konstaterar bland annat

– Den svenska skolan, från dagvård till högskola, har en kulturbärande och identitetsskapande roll som är central för en levande svenskhet. En levande svenskhet är en förutsättning för landets tvåspråkighet.

– Svenska folkpartiet välkomnar alla initiativ som är ämnade att stärka det svenska språkets ställning och den finlandssvenska kulturen i Finland.

– Vår lagstiftning känner till svensk- eller finskspråkiga skolor. Enligt lag är det möjligt att en del av undervisningen sker på ett annat språk än undervisningsspråket.

– Trots att en del av undervisningen sker på det andra nationalspråket är en sådan skolform inte tvåspråkig utan det är alltid fråga om finsk- eller svenskspråkiga skolor.

– Diskussionen om ”tvåspråkiga” skolor visar att det finns intresse för att stärka det svenska språkets ställning i vårt land. Svenska folkpartiet har med detta papper velat påvisa alla de möjligheter nuvarande lagstiftning ger i form av språkbad, språkskolor och tidigareläggning av språkundervisningen.

– Den framgångsrika språkbadsundervisningen, som nu enbart erbjuds i 11 tvåspråkiga kommuner, bör utvecklas och utvidgas för att möjliggöra en funktionell tvåspråkighet för så många barn som möjligt.

– Svenska folkpartiet anser att det borde utarbetas konkreta handlingsprogram i framförallt tvåspråkiga kommuner för ökat samarbete mellan finsk- och svenskspråkiga daghem och skolor via elevutbyte och vänklasser.

– Ikraftvarande lagstiftning ger goda och flexibla möjligheter att utveckla undervisningen i de inhemska språken. Om den politiska viljan finns möjliggör lagstiftningen flere olika lösningar.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

 • att tidigarelägga språkundervisningen.
 • att ett spetsprojekt för att öka antalet språkbadsskolor och -platser införs under nästa regeringsperiod.
 • att antalet språkbadslärare som utbildas i Finland utökas.
 • att samarbetet mellan svenskspråkiga och finskspråkiga daghem och skolor förbättras.
 • att våra skolor administreras på språklig grund men att samlokaliserade skolor och daghem stöds när det är ändamålsenligt.