Motion 9 – Avstamp mot ett större väljarunderlag – en politik och ett namn som engagerar!

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Vårt parti har över åren haft en tyngd och en förmåga att påverka som har varit större än det väljarunderlag partiet representerat. Men en bitter sanning är, att en politisk rörelse har den tyngd och den röst som dess väljare ger. Sfp:s tillvaro i oppositionen har visat att det lilla partiet obönhörligt blir marginaliserat i beslutsfattandet på riksplanet. Partiet behöver en nystart, ett avstamp mot en tillväxt och en tyngre roll i den nationella politiken. Det är inte tillräckligt att vara stark i några områden.

På vilken grund skall en tillväxt byggas? Inte på att försöka vara grönare än de gröna, mera sociala än de röda, mera glesbygdsvänliga än centern, mera feminsitiska än det feministiska partiet eller mera borgerliga än högern. Att försöka vara allting åt alla är att urvattna sin identitet och trovärdighet!
Den tillväxt vi måste sikta på som parti har många byggstenar – men vilar i hög grad på två pelare; en trovärdig, långsiktig politik som engagerar väljarna och en identitet som inkluderar och inte exkluderar. ”Jag tror på visionen och målen, jag vill vara delaktig”.
Den politiska plattformen bör vara Norden, Östersjön och Europa. En vision om ett integrerat Norden med en gemensam säkerhetspolitik, samarbete i utrikespolitiken, en genuint gemensam marknad med samsyn på ekonomi, industri och näringsliv, migration och socialpolitik. Förvisso en vision som partiet har verkat för men som måste vara bredare och inte ha sin udd i språkpolitik. Norden skall vara en dynamisk kraft i Europa, en spelare med säte där de stora europeiska frågorna avgörs. En kraft som kan arbeta för fred runt Östersjön. Detta bör vara målet för Finland och målet för vårt parti.
Den andra bärande pelaren är identiteten, symboliserad av ett namn. Idag är Sfp alternativet för 4 procent av väljarna och upplevs exkluderande. Med ett annat namn och en engagerande politisk vision kunde identiteten vara inkluderande och tilltala 24 procent av väljarna. Om vi har mod att ta sats mot en ny framtid så innebär det inte att ta avstånd från de ideal och värderingar som har burit Sfp över åren, dessa är fortfarande viktiga och värdefulla. Att föreslå ett nytt namn är inte ett hån mot det som varit, tvärtom, det är att värna om och bära vidare ett arv och ideal. Att förändra för att förstärka.
Man skall vara synnerligen aktsam om inarbetade namn, märken, brands, men då dessa börjar ta formen av en tvångströja som hämmar möjligheterna till tillväxt är det tid att tänka om. Den tiden är inne.

Det finns utrymme för ett parti som går över språkgränserna och på ett brett plan engagerar de människor som vill se ett Finland som är öppet, aktivt, dynamiskt och integrerat i det Nordiska och europeiska. Ett Finland med en stark Nordisk agenda!
Även med en ny stark och framsynt politik och ett nytt namn kommer partiets trogna väljare alltid att veta att detta parti arbetar för språklig mångfald och likvärdighet. Förvisso har liknande tankar framförts tidigare men utvecklingen visar med all önskvärd tydlighet att de etablerade partierna känns främmande och distanserade medan nya rörelser skapar entusiasm och engagemang. Att ta fasta på den här trenden skall inte vara förbehållet populistiska ensaksrörelser – även ett parti med lång historia skall kunna omforma sig för att vara relevantare och mer engagerande!

Att-sats

SFP i Munksnejden, Helsingfors, föreslår

  • att partifullmäktige engageras i en process med mål att utarbeta ett förslag till nytt namn för partiet till   nästa partidag om ett år
  • att partistyrelsen utarbetar en plan för att lansera den nya identiteten år 2020 så att partiet går fullt ut i kommunalvalet 2021
  • att ett robust och koncist partiprogram utarbetas – ett partiprogram med mål att bygga den Nordiska plattformen åt partiet såsom ovan framförts – så att det verkar som drivkraft redan i riksdagsvalet 2019

Motionär

Styrelsemedlemmar i SFP Munksnejden, Helsingfors
Nina Bärlund
Muluken Cederborg
Christina Fraser
Lotte Granberg-Haakana
Ira Granden
Ralf Nikander
Marit Råman
Jaan Siitonen
Paul Taimitarha
Mimi Wiik


Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram en frågeställning som är mycket viktig för varje parti och organisation: vad står man för och hur kan man växa.

Svenska folkpartiet har ända sedan partiprogrammet som antogs år 1937 haft en bred politisk förankring som omfattar även andra frågor än specifikt de svenska frågorna. För SFP finns det två ben man står på: språket och frisinnet, liberalismen.

På den politiska kartan har SFP ett stort utrymme, andra icke-socialistiska liberala partier finns inte i Finland.

För Svenska folkpartiet har de senaste valen varit framgångar och som enda parti har SFP gått framåt såväl i senaste riksdags-, kommunal- och EU-val. De facto var riksdagsvalet det bästa valet sedan 1991 och det tredje bästa någonsin mätt i röster. Kommunalvalet 2017 var det bästa sedan 1996 mätt i röster och EU-valet 2014 var som helhet det bästa någonsin för SFP.

Men trots att väljarbasen är stabil och SFP:s trend nu är den bästa sedan 1980-talet ska partiet naturligtvis inte luta sig bakåt utan fortsätta utvecklas, få ut vår politik bättre och göra SFP ett mera attraktivt alternativ för även nya väljargrupper.

Precis som motionärerna lyfter fram har Svenska folkpartiets tyngd och förmåga att påverka politiken i Finland varit långt större än den parlamentariska styrka vårt valresultat garanterat. Det här är ett resultat av ett målmedvetet och konstruktivt agerande under decennier av seriöst politiskt arbete. Då regeringsbildningar av tradition i Finland varit beroende av en parlamentarisk majoritet har även mindre partier kunnat påverka, speciellt partier med en seriös framtoning och en tradition av pålitligt agerande fritt från populistiska utsvävningar. Det här har varit, och är, en tydlig del av Svenska folkpartiets identitet.

Inget seriöst parti önskar se sig själv i opposition. Man kan inte bevaka sina väljares intressen om man inte kan påverka politiken, och vårt politiska system innebär att det är i regeringen ett sådant påverkningsarbete görs.

SFP har ändå under tiden i opposition visat att man kan agera konstruktivt trots sin oppositionsställning. Svenska riksdagsgruppens skuggbudgetar har lyfts fram som trovärdiga och väl genomarbetade alternativ till regeringens budgetar. SFP har förutom de åtgärdshelheter våra skuggbudgetar utgjort, också presenterat konkreta åtgärder som vi erbjudit regeringen. Som exempel kan nämnas de 10 åtgärder för sysselsättningen som riksdagsgruppen presenterade hösten 2016 och de 12 åtgärder för att hjälpa de mest utsatta som presenterades hösten 2017. Genom att komma med konstruktiva åtgärder visar SFP igen sin identitet som ett ansvarstagande parti, även i opposition.

Svenska folkpartiet har alltid varit det parti som hållit fast vid det nordiska samarbetets betydelse, och visat att Finlands position i världen utgår från vår Nordiska identitet. Det handlar kort sagt inte om språket eller liberalismen/frisinnet utan om båda. Det har ingalunda varit självklart att Finland orienterat sig västerut, och strävat till ett ökat nordiskt samarbete. Även idag är det via Svenska folkpartiet och den s.k. mittengruppen i Nordiska rådet som ett konstruktivt arbete för en ökad nordisk integration genomförs.

Den största delen av Svenska folkpartiets väljare röstar fortsättningsvis på oss på grund av svenskan och språket är ett kitt som sammanbinder en stor del av väljarna. Samtidigt kan vi genom vår liberala framtoning vinna nya väljare genom att utveckla och förstärka vår synlighet samt hitta nya sätt att engagera partisympatisörer. Det handlar kort sagt inte om språket eller liberalismen utan om båda.

Diskussionen om partiets namn brukar komma upp med jämna mellanrum. Det är förståeligt att det finns olika åsikter om huruvida ett partinamn är det rätta, samtidigt är det, precis som motionärerna också säger, väldigt viktigt att man är aktsam om inarbetade namn och den identitet dessa har för organisationen. Som motionärerna säger är människor idag mera benägna att misstro etablerade partier. Som ett av Finlands äldsta partier kan vi inte komma ifrån att vi representerar etablissemanget och ett namnbyte är ingen snabb åtgärd som skulle ändra bilden omedelbart. För den det inte passar lär inte ett nytt namn förändra saken. Vi ska inte tro att vi kan bli något vi inte är genom ytliga förändringar. Svenska folkpartiet visar genom sitt breda politiska arbete, och sin gedigna, ansvarstagande politik, både i regering och opposition att vi är ett trovärdigt alternativ för alla väljare som vill se ett starkt tvåspråkigt Finland.

Partifullmäktige föreslår att motionen anses besvarad med denna beredning.