Motion 25 – Att definiera och certifiera vårdkvalitet

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att det finns tillräckliga kvalitetsnormer inom vården

Behandling

Vi har säkert alla läst om problem inom allt från dagvård till tung demensvård och alla påtalar behovet av mer kvalitet inom vårdtjänsterna. Men ingen har definierat vad en sådan vårdkvalitet skulle innebära.

Grunden bör vara ett normativt kvalitetscertifieringsförfarande som skulle utgöra ett krav för att en aktör får erbjuda vårdtjänster. Aktör som inte har certifierat sina vårdtjänster till behövlig nivå kan uteslutas ur offentlig upphandling.

Vårdkvalitetsnivåerna kunde vara tre (3), motsvarande de stigande kravspecifikationer som anpassats till de ökade kraven på vård. Nivåspecifikationerna kunde regleras genom förordningar samt föreskrifter.

  1. dagvård, hemvård, assisterat boende osv
  2. äldrevårds boende, rehabiliteringsenheter osv
  3. demensvård, slutna avdelningar, vård av utvecklingshämmade osv
  4. handikappvård och tjänster för funktionshindrade
  5. psykiatrisk och rusmedelvård

Systemet skulle basera sig på de allmänt vedertagna principerna för kvalitetscertifiering och auditering.

Kvalitetssystem bygger på grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att aktören skall utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller aktören alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, kunde vårdkvalitetscertifiering utgöra ett krav vid upphandlingsförfaranden.

För att en aktör ska erhålla ett vårdkvalitetscertifikat skall den ha genomgått en certifieringsrevision, med godkänt resultat. Certifikatet är ett bevis på att aktörens ledningssystem överensstämmer med kraven för den vårdkvalitetsnivå som valts.

Efter certifieringsrevisionen kommer schemalagda uppföljande revisioner, att ske årligen för att säkerställa att korrekt servicenivå upprätthålls och att aktören åstadkommer ständiga förbättringar i sin verksamhet. Även oanmälda revisioner kan tillämpas.

Instanser som utför certifieringsrevisioner benämns certifieringsorgan. Dessa kunde vara Valvira, Det Norske Veritas, Lloyd’s etc.

Kraven för de olika vårdkvalitetsnivåerna ska definieras med specificerade föreskrifter. Dessa skall bl.a. specificera antalet vård-, städ-, köks-, osv-, personal per patient och vårdnivåkrav. Utbildningskrav per nivå för personal (närvårdare, sjukvårdare, läkare etc.). Lokalitets och utrustnings specifikationer per service-enhet och kvalitetsnivå. Utbildnings samt utvecklingsplan för ständig förbättring. Miljöplan för varje aktör och enhet.

Förslaget torde kräva lagstiftning som kompletteras med förordningar samt föreskrifter.

Att-sats

Vi undertecknare yrkar på att Svenska folkpartiet verkar och arbetar för

  • att det tillsätts en nationell arbetsgrupp för att definiera en nationell kvalitetsnorm
  • att det utarbetas nödig lagstiftning, förordningar och föreskrifter
  • att det definieras och utses godkända certifieringsorgan

Motionär

SFP i Åbo rf                                                                   Svenska seniorer i Åboland rf

Rasmus Hautala                                                             Kjell J Wennström

Björn Taxell

Partifullmäktiges svar

Motionärerna tar upp en mycket aktuell fråga. Situationen inom äldrevården chockerade hela Finland när de uppenbara missförhållandena uppdagades, främst inom vård som ordnades i privat regi. Det är fullständigt oacceptabelt att våra äldre utsätts för den typens vanvård som medierna rapporterat om. Riksdagen beviljade extra resurser för äldrevården och övervakningen av den i sin tilläggsbudget i februari i år. Det här är givetvis inte tillräckligt. Personaldimensioneringen spelar en viktig roll när kvalitén inom äldrevården diskuteras. SFP står bakom en personaldimensionering på 0,7, men utöver det krävs tydliga tydliga kvalitetskriterier på vården, vilket SFP fört fram. Motionärernas tanke på certifiering av vårdproducenter är intressant och kan med fördel utredas.