Motion 38 – Förbättra järnvägen österut

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att förutsättningarna att använda tåget för pendling förbättras genom att existerande järnväg underhålls på ett ändamålsenligt sätt
  • att östra kustbanan blir verklighet

Behandling

Järnvägen är ett bra och effektivt transportmedel. Underhållet av spåren är lätt och drivmedlet billigt.

En förutsättning är dock att man kan utnyttja befintliga spår. Att bygga ny järnväg  genom bebyggda områden medför många olägenheter. Markområden splittras och många övergångar måste byggas.

Tunga transporter sker fortfarande bäst sjövägen, arbetsresor och skoltransporter bäst på gummihjul, då vägnätet är rätt väl utbyggt.

Planskilda korsningar är dyra att bygga och behöver mycket mark. Bevakade korsningar i samma plan är inte helt säkra och är dessutom ett irritationsmoment för dem som skall korsa järnvägen.

De moderna eldrivna tågen kör snabbt och tyst och är därför farliga för människor och djur.

En ny järnväg skulle skära som en järnridå genom den östnyländska bygden.

Att-sats

Därför anser jag :

– att den nuvarande järnvägen Helsingfors, Kervo, Kouvola bör förbättras och användas för trafiken österut.

Motionär

Lars-Johan Nyholm

Partifullmäktiges svar

Den så kallade Östbanan har diskuterats länge. Flera alternativ har presenterats, bland annat en tågbana Helsingfors-Sibbo-Borgå-Lovisa-Kotka och vidare till Viborg och St. Petersburg. Motionären vill att den befintliga banan ska användas för trafiken österut. Banans sträckning och ett eventuellt nybygge utreds ännu, och inga beslut är fattade. Som motionären påpekar är tåget ett miljövänligt alternativ och lämpar sig utmärkt för pendling. Med en ny Östbana skulle pendlingsmöjligheterna från Östra Nyland till Helsingfors förbättras. Det kunde innebära större inflyttning till Östra Nyland samtidigt som antalet bilar som används för pendling till huvudstadsregionen skulle minska.