Motion 46 – Ändring av det skattefria beloppet i arvskattelagen.

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att arvsskatten slopas på sikt och ersätts av en överlåtelseskatt

Behandling

Motivering:

Varje människas livslånga strävan borde kunna anses ge henne rätt att överlåta frukterna av sitt verk till de sina. Vad som överlåtes till sina egna barn borde i första hand kunna vara, till ett skäligt belopp, skattefritt.  Såsom skäligt belopp borde alltid kunna betraktas en normal bostad eller därmed jämförbar penningsumma eller annan egendom. Det värde som skall anses skäligt bör fastställas i lag, och justeras med förslagsvis 5 års mellanrum eller vara indexbundet.

Många olika saker påverkar en människas motivation under livets gång. Vetskapen om att kunna ha en reell möjlighet att ordna det bättre för sina efterkommande måste väl anses som en verklig tillgång för individen och därmed samhället i sin helhet. Frågan här är inte att försöka göra någon rik, utan att samhället får någon del av det.

Efter ett skattefritt tak beskattas överstigande egendom enligt en proportionell eller proggressiv skala. Detta garanterar samhället skatteinkomster vid större kvarlåtenskap. Dessutom är avsikten, att på lång sikt höja medborgarnas tillit och motivering till arbete och förkovran, när de kan se nyttan av det.

De stora efterkrigstida årsklassernas pensionsålder närmar sig. Detta kan väl inte anses komma som en överraskning för någon. Genom den förda politiken har samhället satsat enorma resurser på hälsovården. Detta måste väl anses ha burit frukt, emedan medellivslängden har ökat och de äldre människorna mår bättre.

Den unga arbetsföra generationen skall nu bära ansvaret för de åldrandes och sina barns välbefinnande. En allt större del av de ungas inkomster kan komma att gå åt till boende och pensioner, kanske också hälsovård. Det torde därför vara välmotiverat att lindra deras ekonomiska börda genom sänkt arvsskatt.

Ur SFP:s synvinkel

Sedan urminnes tider har Finlandssvenskarna varit bosatta längs kustregionerna. Man kan väl gott påstå att att detta sakförhållande gäller i ännu högre grad i dagens läge. Dessutom har ju Finlandssvenskarnas andel minskat procentuellt av landets befolkning, vilket partiets väljarunderlag dessvärre också gjort. Den kraftiga inflyttningen till kustregionerna i söder har medfört att mark- och lägenhetspriserna ökat kraftigt. Särskilt kraftig är efterfrågan på tomtmark i skärgården, med fast vägförbindelse till fastlandet.

Detta medför, i allt för många fall, att den tidigare där bosatta – ofta svenskspråkiga – befolkningens barn eller syskon ej har råd att lösa in ägendomen p.g.a. den höga arvsbeskattningen. Man tvingas sälja arvet för att kunna betala skatten.

Det är inte givet, att köparen för det första är Finlandssvensk och för det andra röstar/kommer att rösta på SFP. Däremot kunde denna föreslagna reform, om pådriven av SFP, medföra ökad uppskattning bland såväl Finlandssvenskarna som bland många finsk- och tvåspråkiga familjer. Hembygden är väl alltid lika kär, var den än befinner sig!

Att-sats

Jag föreslår att,

Sfp arbetar för att höja det skattefria beloppet vid arvsbeskattningen

Motionär

Esbo den 29.3.2019

KURT WIKSTRÖM

Kurt Wikström

styrelseledamot i SFP/Esboviken.

Partifullmäktiges svar

Motionären är ute i ett angeläget ärende. På sikt behövs det en reform av arvs- och gåvoskatten. SFP har ansett att Finland borde utreda att i likhet med Sverige och Norge helt slopa arvs- och gåvoskatten och i stället införa ett system med skatt på överlåtelsevinst som betalas när arvet realiseras. Det här skulle vara ett rättvisare system och som ett första steg kunde generationsväxlingar som genomförs i familjeföretag och jordbruk befrias från arvs- och gåvoskatt.

I dagens arvsskattesystem är företag som står inför generationsväxlingar i en utmanande situation. Skatten slår också hårt mot vanliga medborgare som kan ha svårt att betala skatt på arv.