Motion 8 – Sexualfostrare till varje skola

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att det i Finland blir obligatoriskt för varje grundskola och andra stadiets utbildning att ha minst en kompetent sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning och att det ges resurser åt den ansvariga att i praktiken arbeta med sexualfostran.
  • att sexualfostrarens arbete inte skulle ersätta den nuvarande sexualundervisningen som redan ingår i läroplanen, utan att de båda skulle komplettera varandra.
  • att fortbildning ordnas också i andra delar av landet än huvudstadsregionen

Behandling

En god sexualfostran är varje barns och ung persons rättighet. Sexualfostran minskar inte bara antalet könssjukdomar och oönskade graviditeter utan ökar också elevernas känsla för att de har rätt till kroppslig integritet och stärker tryggheten i skolan i allmänhet och minskar mobbning. I nuläget får lärarstuderande ingen utbildning i sexualfostran.

Att läsa av vad en annan person signalerar med sitt kroppsspråk, att bryta föråldrade könsroller, att veta var du hittar hjälp och att hitta sin egen identitet kommer inte alltid av sig självt. Det behövs vuxna i skolmiljön som har fått lämplig utbildning att hjälpa barn och unga. Varje skola behöver sin egen sexualfostrare, en person i barn och ungas närmiljö som kan lära ut om kroppslig integritet, trygghet i sociala medier och som kan skapa trygga regler för alla. Vi måste se till att de fall som metoo och dammen brister lyft upp inte händer igen.

Bland annat skolhälsovårdaren, kuratorn eller en ämneslärare kan fungera som sexualfostrare i skolan. Fortbildning som ger färdigheter i sexualfostran arrangeras regelbundet i huvudstadsregionen. Personal med utbildning i ämnet blir också bättre på att känna igen och hjälpa barn som utsätts för våld och hedersrelaterat våld i hemmet.

Därför yrkar Svenska Kvinnoförbundet på att SFP arbetar för:

Att-sats

– att det i Finland blir obligatoriskt för varje grundskola och andra stadiets utbildning att ha minst en kompetent sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning och att det ges resurser åt den ansvariga att i praktiken arbeta med sexualfostran.

-att sexualfostrarens arbete inte skulle ersätta den nuvarande sexualundervisningen som redan ingår i läroplanen, utan att de båda skulle komplettera varandra.

-att fortbildning ordnas också i andra delar av landet än huvudstadsregionen.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Agneta Udd-Saarela
generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

Rätten till sexualfostran och information om sexualhälsa är en viktig del av det allmänna välmåendet och motionärerna lyfter upp konkreta förslag på hur vi kan se till att de här rättigheterna förverkligas i praktiken. Sexualfostran ska anpassas till barnets ålder och utveckling. Hemmet och föräldrarna har en viktig roll i att ge sexualfostran åt barn, men det kompletteras av sexualfostran som ges i småbarnspedagogiken och skolan.

Möjligheten att diskutera sexualfrågor bör finnas tillgänglig under hela grundskolan och också under andra stadiets utbildning. Inte minst för att hjälpa och skydda barn och unga mot situationer som kan vara direkt skadliga för dem och deras syn på sin kropp och sexualitet.