Motion 30 – En starkare stadspolitisk framtoning med fokus på innovationsekosystem

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att stärka den stadspolitiska profilen i SFP
  • att tillsammans med kretsarna, SFP:s representanter i städerna och utskotten konkret lyfta upp frågor som är viktiga för städerna
  • att förutsättningarna för ett innovationsvänligt samhälle förstärks genom ett utökat samarbete mellan näringsliv, universitet, yrkeshögskolor och städer

 

Behandling

Urbaniseringen i Europa har lett till att stadspolitik har blivit ett alltmer etablerat begrepp inom politiken. Städerna ses som tillväxtmotorer i EU, Finland och i regionerna. Denna trend kommer att stärkas framöver då fler människor förutspås flytta till städerna under de närmaste årtiondena. Det kan noteras att globaliseringen med en ställvis turbulent världsekonomi, ökade sociala utmaningar och klimatförändringen är bidragande orsaker till en starkare fokusering på en hållbar stadspolitik och specifika strategiska satsningar på att förstärka konkurrenskraftiga stadsregioner.

Det finns ingen vedertagen definition på stadspolitik, men vanligtvis används det som en sammanfattande benämning av olika politiska insatser riktade mot städer, i syfte att påverka dess utveckling. Vanligtvis innefattar detta frågor som rör (regional) tillväxtpolitik, miljöpolitik, bostadspolitik och infrastruktur (t.ex. transportfrågor).

I takt med att städerna växer finns det behov av att förebygga städernas klimatavtryck. De flesta städer lägger upp planer för att uppnå klimatpositivitet (dvs. netto nollutsläpp). Det kan konstateras att städerna bör vara rollmodeller i klimatarbetet och detta ska synas i allt från en hållbar tillväxtpolitik till kollektivtrafik.

Samhällets innovationskraft har en betydande roll i arbetet att uppnå ett klimatpositivt samhälle och näringsliv. Det behövs nytänk och innovativa lösningar i den stadspolitiska planeringen för att klara av att hantera klimatförändringen så att vi samtidigt kan bibehålla konkurrenskraftiga regioner och städer. Så kallade innovationsekosystem är därför av central betydelse i en helhetsmässig och hållbar stadspolitik. I innovationsekosystem samverkar näringsliv, offentlig sektor och forskningsverksamhet för att driva fram innovationer som sedan kan kommersialiseras och industrialiseras. Dessa innovationer har stor betydelse för vår framtida tillväxt, välfärd samt ett klimatpositivt och konkurrenskraftigt näringsliv och samhälle. Det är därför viktigt att politiker och beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå för en aktiv stadsorienterad innovationspolitik med betoning på att med olika politiska metoder stärka framväxten av innovationsekosystem.

En fokusering på innovationspolitik inom ramen för en aktiv och modern stadspolitik är därför också väsentligt för Svenska Folkpartiet. Svenska Folkpartiet tillsatte 2019 ett stadspolitiskt utskott och det är en bra grund för en fortsatt satsning på stadspolitik med fokus på innovationsekosystem. Med denna motion vill vi ytterligare skärpa SFP:s stadspolitiska profil och vi vill att SFP går i bräschen för en nytänkande och hållbar stadspolitik med fokus på tillväxt, klimatpositivitet och innovationsekosystem inför 2030-talets Finland och Norden.

Att-sats

Vi vill att:

  • Svenska Folkpartiet ska arbeta för att aktivt, synligt och med konkreta åtgärder stärka den stadspolitiska profilen i SFP
  • Svenska Folkpartiet ska verka för att genom olika politiska medel stärka framväxten av innovationsekosystem som en del av en hållbarhetsorienterad stadspolitisk profil

Motionär

Anna-Karin Tötterman, ordförande, SFP i Åbo

Markus Blomquist, styrelsemedlem, SFP i Åbo

Ulla Achrén, styrelsemedlem, SFP i Åbo

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp en viktig fråga. Som nämns i motionen tillsatte SFP ett stadspolitiskt utskott efter förra partidagen för att stöda partiets verksamhet i städerna, men även för att förstärka SFP:s stadspolitiska linjedragningar. Förutom det stadspolitiska utskottet spelar även kretsarna tillsammans med städerna en central roll i att lyfta de frågor som är viktiga med tanke på stadspolitiken och innovationsekosystem i sina respektive regioner.

Städernas utveckling, speciellt gällande ekonomi, tillväxt och sysselsättning, är avgörande för hela Finlands framgång. Städerna har ett stort ansvar, men även goda möjligheter att tackla klimatförändringen, segregering, utslagning och andra samhälleliga utmaningar. Klimatet och den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar, där städerna har en avgörande roll. SFP värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. Framgångsrika städer behöver både en fungerande stadsregion samt en stark landsbygd.

SFP har länge lyft upp vikten av att satsa på ny teknik, forskning, utveckling och innovation. Satsningarna är avgörande för Finlands framgång och också i kampen mot klimatförändringen. SFP har påtalat vikten av att den offentliga och privata finansieringen för forskning, utveckling och innovationer år 2025 utgör fyra procent av Finlands BNP.

Regeringen kommer nu att utarbeta en färdplan för hur man kan nå denna målsättning och för att skapa världens bästa innovations- och försöksmiljö. Finland har en möjlighet att ta tillvara de möjligheter och finna lösningar på utmaningar som bland annat klimatförändringen och urbaniseringen innebär. Vi behöver ny affärsverksamhet och innovationer också för att stärka Finlands export. Regeringen satsar på forskning, utveckling och innovationer samt att utveckla samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att stärka den stadspolitiska profilen i SFP
  • att tillsammans med kretsarna, SFP:s representanter i städerna och utskotten konkret lyfta upp frågor som är viktiga för städerna
  • att förutsättningarna för ett innovationsvänligt samhälle förstärks genom ett utökat samarbete mellan näringsliv, universitet, yrkeshögskolor och städer