Motion 31 – Digitalisering leder till marginalisering

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att alla befolkningsgrupper behandlas jämlikt när det gäller tillgången till information om olika former av service
  • att SFP:s representanter följer med hur digitaliseringen framskrider och hur den påverkar samhället och medborgarna
  • att motarbeta marginalisering och utanförskap också när det gäller tillgången till digitala tjänster

 

Behandling

Den tekniska utvecklingen har lett till digitalisering som allt mera påverkar vardagen. Det är en utveckling med många fördelar men också med nackdelar i form av marginalisering och utanförskap för en stor del av befolkningen. Emeritusprofessor Briitta Koskiaho har i en forsknignsrapport, ”Ihan pihalla?” från år 22019 lyft fram de äldres svårigheter att orientera sig i ett splittrat servicesystem som strävar till yttersta effektivitet och som i snabb takt digitaliseras. Enligt henne är det dock inte endast de äldre som upplever dessa svårigheter. också invandrare, handikappade människor och en hel del unga står inför samma problem. Enligt Koskiaho bedömer man att nästan hälften av befolkningen stöter på svårigheter vid användandet av digitaliserade tjänster.

Var och en borde ha möjlighet att leva ett normalt liv oberoende av i vilket skede av sin levnadstid man är. Alla borde också vara jämställda vad gäller möjligheterna att utnyttja sina rättigheter och uppfylla sina medborgerliga skyldigheter. Digitaliseringern har försvårat eller t. o. m. omöjliggjort detta för en stor del av befolkningen, särskilt för de äldre.

Ett aktuellt exempel är Skattemyndigheternas och Befolkningsregistercentralens kampanj för att få medborgarna att övergå till digitaliserad kommunikation. Man marknasför ”meddelandefunktionen i applikationen suomi.fi”(notis i Hbl den 15.11.2019). Via appen kan man se meddelanden från myndigheter. För många är redan de använda begreppen oförståeliga!

Också för dem som tagit i bruk Suomi.fi-applikationen kan användningen vålla problem. Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, beskriver i t.ex. i en I dag-kolumn (Hbl 28.11.2019) de problem han stötte på på han skulle använda applikationen. Skattemyndighernas framhållande av effektivitet och miljövänlighet som motiv till att frångå papperspost bemöter han med att effektivitet och miljövänlighet är relativa begrepp. Även om staten sparar miljoner genom att inte skicka ut skattekort kan man fråga sig vad som blir mera effektivt och miljövänligt i slutändan. Och som han konstaterar ”det kostar den vanliga invånaren mycket mera att skriva ut sina skattekort själv än att använda postens papperstjänster.” Staten sparar genom att överföra kostnaderna på skattebetalaren! De kostnader digitaliseringen medför för ”brukaren” innebär för många äldre med ringa inkomster ett stort problem. Anskaffandet av dator, läsplatta, smarttelefon, skrivare som därtill förutsätter digitala förbindelser via kabel eller telefonnät blir för många äldre en oöverkomlig utgift.

Det finns rådgivningstjänster som kan anlitas om man har problem med att hitta rätt i de digitala tjänsterna. Dessa är dock koncentrerade till tätorter medan sådan service ytterst sällan erbjuds i glesbygderna. Det finns eller ingen koordinering mellan dessa och inte heller någon uppföljning av om den som vänt sig till rådgivningen fått den hjälp den sökt.

Digitaliseringen är en central del av samhälletsutvecklingen, men den får inte leda till att stora grupper av befolkningen känner sig vilsna och otrygga utan jämlik möjlighet till delaktighet och möjlighet att tillgodogöra sig samhällets service.

Svenska Seniorer i Nyland föreslår

Att-sats

  • att SFP arbetar för att alla befolkningsgrupper behandlas jämlikt vad gäller tillgång till information om olika former av service och uttnyttjande av dessa
  • att SFP:s representanter i riksdag, regering och kommuner följer med hur digitaliseringen av tjänster framskrider och hur den påverkar invånarnas möjligheter att tillgodogöra sig dessa
  • att SFP påtalar de negativa följderna av digitaliseringen som leder till marginalisering och utanförskap och arbetar för att motarbeta de negativa följderna.

Motionär

Helsingfors den 6.3.2020

Svenska Seniorer i Nyland rf (SSN)

Gunvor Brettschneider, ordförande för SSN

Ingmar Ström, styrelsemedlem i SSN

Partifullmäktiges svar

Finland hör till världstoppen när det gäller offentliga digitala tjänster. Utvecklandet av digitala tjänster har förändrat vårt samhälle. Mycket av det man tidigare skötte över disk görs idag hemma vid datorn eller via en mobilapplikation. Det servicenät vi tidigare hade i form av till exempel bank- och postkontor har idag till stor del ersatts av webbtjänster och mobilapplikationer. Den här utvecklingen leder givetvis till utmaningar, inte minst i brytningsskedet då tjänster inte ännu utvecklats klart, och användarna är ovana med förändringen.

Utvecklingen kommer att fortsätta, och det finns mycket att dra nytta i de möjligheter som digitaliseringen medför. Samtidigt är det viktigt att välfärdssamhällets olika tjänster tryggas för dem som inte använder dator eller olika digitala tjänster, både på kommunal och statlig nivå. Motionärerna lyfter därför upp en viktig aspekt som inte får glömmas bort i samhällsutvecklingen. Det finns all orsak att följa med hur tjänster tillhandahålls, och på vilka sätt man säkerställer att medborgargrupper behandlas lika.

I regeringsprogrammet finns tydliga skrivningar om att tillgängligheten av elektroniska offentliga tjänster ska förbättras och tillräckliga stödtjänster i anslutning till dem ska tryggas i syfte att säkerställa jämlikheten. Särskild fokus i all arbete fästs vid myndighetstjänsterna som utvecklas för dem som inte har möjlighet att använda elektroniska tjänster. I och med att utvecklingen av system är en långvarig process är också förbättrandet av tillgängligheten en pågående process som ska tas i beaktande på de olika nivåerna i samhället

Motionärerna nämner tjänsten suomi.fi som samlar flera myndigheters digitala tjänster. De exempel på bristfällig kommunikation som motionärerna presenterar är tråkiga exempel på hur verkligheten ibland ser ut. I regeringsprogrammet är det därför tydligt skrivet att man utöver allmänna tillgängligheten också stärker sådana stödtjänster som förbättrar de äldres förmåga att använda elektroniska tjänster. Den nytta som fås via den digitala utvecklingen är värdefull men den får inte leda till situationer där enbart en del av befolkningen kan dra nytta av den.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att alla befolkningsgrupper behandlas jämlikt när det gäller tillgången till information om olika former av service
  • att SFP:s representanter följer med hur digitaliseringen framskrider och hur den påverkar samhället och medborgarna
  • att motarbeta marginalisering och utanförskap också när det gäller tillgången till digitala tjänster