Motion 35 – Främjande av kroppslig integritet och genital autonomi för barn – förbud mot icke-medicinskt skärande i barns könsorgan

Beslut

Partidagens beslut

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Genital autonomi för barn innebär att barnet skyddas från icke-medicinskt skärande i sina könsorgan; det som går under benämningarna könsstympning eller omskärelse. Det centrala är den kroppsliga integriteten; barnets självbestämmanderätt över sin egen kropp.

Det finns en hel del okunskap och missuppfattningar kring begreppen könsstympning och omskärelse. Termerna används alltid kontextbaserat. Den förra i sammanhang där man önskar stävja ingreppet, den senare där man vill kvarhålla det – oavsett kön. Likaså finns det en uppfattning om att stävjandet av sedvänjan/ingreppet borde uppdelas på basis av kön, och hanteras skilt utgående från det. Det är (o)frivilligheten som står som avgörande faktor i begreppsanvändningen – inte könet.

Under de senaste åren har det i vetenskapliga tidskrifter dokumenterat allt fler solida bioetiska argument för att stävjande av icke-medicinskt skärande i barns könsorgan enkom sker bäst genom att hanteras helhetligt; utan åtskillnad av kön.

Denna approach stöds av samtliga nordiska barnombudsmän i ett gemensamt uttalande i september 2013, och av samtliga nordiska sexologiförbund (okt. 2013), samt av ett fleral nordiska och europeiska läkarförbund. Dansk kvindesamfund och tyska kvinnoförbundet Terre des femmes företräder också öppet och uttalat denna helhetliga approach gällande tryggande och främjande av kroppslig integritet och genital autonomi för alla barn oavsett kön. Även bland finländska partier har denna denna approach antagits i åtminstone ett partiprogram (De Gröna).

Motionen är könsneutral/könsallomfattande i sin omfattning och formulering, och omfattar således flickor, pojkar och intersex-barn. Den utvidgar Svenska Kvinnoförbundets motion 28/2019 genom följande approach:

Bästa sättet att stävja kvinnlig könsstympning, är att stävja all könsstympning. En intakt mamma och en intakt pappa har sannolikt den bästa förutsättningen för att förstå värdet och nödvändigheten i att låta sitt barn förbli intakt.

Som stöd för denna motion står:

 1. Regeringsprogrammets kapitel 3.3.1, mål 4: En trygg rättsstat (ett ansvarsfullt brottspåföljdssystem, strafflagen och förbättrande av brottsoffrens ställning), omnämnandet ”Resurserna för arbetet för att stoppa könsstympning ska tryggas.”, samt övriga punkter som gäller kroppslig integritet för barn.
 2. Social- och hälsovårdsministeriets och Institutets för hälsa och välfärd åtgärdsplan STM2019:27, En barndom utan våld – åtgärdsplan för förebyggande av våld mot barn 2020−2025, del II, kap. 14.1, 14.3, 14.4, som implementerar regeringsprogrammets samlade mål gällande genital autonomi och kroppslig integritet för barn (utkommer på svenska och engelska under våren 2020).
 3. Vetenskapliga rön i form av artiklar och seminariepresentioner gällande hållbar utveckling inom främjande av genital autonomi för barn, av Brian Earp & al., listade i urval här: https://twitter.com/Johan_Nym/status/1194569446452604928
 4. Svenska folkpartiets partiprogram, Rätts- och förvaltningsfrågor: Det är en grundläggande rättighet att kunna bestämma över sin kropp, sin könsidentitet och sin reproduktion.
 5. Svenska kvinnoförbundets motion från mars 2019, Förbjud kvinnlig könsstympning i lag, som förbundsstyrelsen vidaresände till SFP:s partidag i juni 2019 i Vasa, där den bifölls som motion 28
 6. a) Svensk Ungdoms motion 45/2014: Partifullmäktiges svar: Var och en ska ha rätt att bestämma över sin könsidentitet, sina uttryck och sin kropp, och var och en har rätt att erkännas i lagen. […] Partidagen beslöt […] – att frångå könsbestämmande kirurgiska ingrepp på interkönade spädbarn då det inte finns en vägande medicinsk orsak till ingreppet.
  b) Motion 38/2018: Partifullmäktiges svar: Tvångssterilisering är ett allvarligt ingrepp i ens kroppsliga integritet som är en grundläggande mänsklig rättighet, vilket motionären även konstaterar. […] Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis arbetar för att translagen ändras så att den inte bryter mot mänskliga rättigheter […].
 7. Projekt SEXUS i Danmark (Morten Frisch, Statens Serum Institut, m.fl.), världens största befolkningsundersökning om sexualitet.
 8. Det danska medborgarinitiativet Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn från 2018, som 3.10.2019 registrerats för behandling i Folketinget. Jag har låtit göra en finsk översättning av medborgarinitiativet. (Även Folketingets/Sundhedsstyrelsens skriftliga uttalanden om att en 18 års åldersgräns för omskärelse är förenligt med Barnkonventionen, är relevanta i sammanhanget.)
 9. Avgivna sakkunnigutlåtanden och kommentarer inför och under Riksdagens lagutskotts öppna utfrågning i behandlingen av medborgarinitiativet MI/ KAA 1/2019, Förbjud könsstympning av flickor.
 10. Gemensamma uttalanden från samtliga nordiska barnombudsmän, samtliga nordiska sexologiförbund, samt ett flertal nordiska och europeiska läkarförbund.
 11. Strafflagen 21 kap, 5 §: Misshandel, och 6 §: Grov misshandel, samt 21 kap, 10 §: Underlåtenhet att anmäla grovt brott, Barnskyddslagen 5 kap, 25 d §: Barnskyddsmyndigheternas anmälningsskyldighet och ev. övriga lagar som reglerar och tillämpas för genital autonomi för barn och icke-medicinsk omskärelse av barns könsorgan.
 12. Högsta domstolens prejudikat HD:2008:93 samt pressmeddelande 31.3.2016 i samband med prejudikat HD:2016:24 och HD:2016:25

För att säkra ett så gott kunskapsunderlag som möjligt inför behandlingen och röstningen av motionen på partidagen 15-17.5.2020 uppmuntrar motionsställarna lokalavdelningarnas, kretsarnas och de övriga partiorganens partidagsdelegater och övriga medlemmar att aktivt inkomma med frågor, kommentarer och synpunkter om motionen och dess tema. Dessa kommenteras och besvaras 4 maj 2020 ur bioetiskt perspektiv i ett direktsänt online-evenemang, enligt vidare information på följande adress: http://tiny.cc/SFP_GenAut2020

På den adressen finns också en förteckning i urval över de experter och nyckelpersoner med vilka dialog har förts inför och under arbetet med motionen.

Att-sats

Motionsställarna yrkar på:

 • att SFP:s partiprogrampunkt ”Det är en grundläggande rättighet att kunna bestämma över sin kropp, sin könsidentitet och sin reproduktion” kompletteras, specificeras och förtydligas genom att nämna att icke-medicinskt skärande i barns könsorgan bör förbjudas.
 • att SFP, genom sina representanter i riksdag och regering, arbetar för att lagstiftningen (angiven i punkt 11 ovan) anpassas för att säkra att diskriminerande praxis upphävs (punkt 12 ovan), så att alla barn likvärdigt garanteras kroppslig integritet och genital autonomi, genom att likvärdigt skyddas från icke-medicinskt skärande i könsorganen.

Motionär

Johan Nyman, 2:a viceordförande, SFP-lokalavdelningen i Åbo
Johan Werkelin, 1:a viceordförande, SFP-lokalavdelningen i Åbo
Marcos Casas Piiroinen, suppleant i styrelsen, SFP
-lokalavdelningen i Åbo

Partifullmäktiges svar

Som motionärerna helt riktigt för fram har Svenska folkpartiet vid flera tillfällen starkt betonat vikten av att arbeta mot kvinnlig könsstympning. Partidagen i Vasa 2019 slog senast fast att SFP arbetar för att kvinnlig könsstympning explicit förbjuds i lag och att det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning ges tillräckliga resurser som möjliggör ett långsiktigt arbete. Partidagen beslöt vidare att SFP arbetar för att det görs satsningar på att sprida information till de grupper där könsstympning förekommer dels om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning och att nyanlända som kommer från länder där könsstympning förekommer, genast i början av integrationsstigen informeras om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning.

Regeringsprogrammet slår också fast att resurserna för arbetet för att stoppa könsstympning ska tryggas.

Riksdagen behandlar för tillfället ett medborgarinitiativ om att förbjuda könsstympning av flickor. Lagutskottet förväntas ge sitt betänkande i början av hösten. Justitieministeriet utreder också för tillfället behovet att precisera lagstiftningen gällande könsstympning på basis av de rekommendationer som GREVIO-sakkunniggruppen gett. (GREVIO utvärderar hur Istanbul- konventionen verkställs.)

När det gäller manlig omskärelse är ingreppen ändå inte jämförbara. Dels är syftet annorlunda, och när det gäller den inverkan ingreppen har på en individs liv går det inte att jämställa kvinnlig könsstympning med manlig omskärelse. Även om fenomenet är relativt ovanligt i Finland, handlar det om en mångtusenårig tradition främst inom judendomen och islam. Andelen omskurna män är globalt sett stor, och praxisen har i flera länder varit vanlig även utanför de judiska och islamska samfunden.

I ett allt mer mångkulturellt samhälle är det viktigt att tydligt signalera hur vi kan leva tillsammans med olika religiösa och etniska minoriteter. SFP har genomgående arbetat för att manlig omskärelse bör regleras tydligare genom lag. Idag är manlig omskärelse straffbart med undantag av medicinska eller religiösa orsaker. Kvinnlig omskärelse straffas idag som grov misshandel. Att ta hänsyn till etniska och religiösa minoriteters särdrag och seder är viktigt i ett rättssamhälle. Den oroväckande ökningen av antisemitism som också förekommit i vårt land ökar ytterligare vikten av att vi noggrant bedömer hur våra beslut påverkar olika minoriteters möjligheter att leva i vårt land.

Beslutsförslag

Motionen anses besvarad med denna utredning.