Motion 44 – Avskaffande av momsplikt för privata läroanstalter

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för skolor som upprätthålls av privaträttsliga huvudmän

 

Behandling

Över 22000 elever och studerande och 1700 lärare arbetar i en privatskola. Var tionde elev är inskriven i ett privat gymnasium. Av alla privatskolor är fyra svenskspråkiga, belägna på orter där den överväldigande majoriteten har finska som modersmål. De svenskspråkiga privatskolorna har tillsammans närmare 1000 förskolebarn, elever och studerande. En privat skola har samma läroplan och samma uppgifter som en kommunal skola. På en punkt skiljer sig de privata skolorna från de kommunala. De betalar moms på alla sina uppköp, det må sedan gälla böcker, undervisningsmateriel eller anskaffning av utrymmen. De kommunala skolorna får gottgörelse för betald moms genom den sk. kommungottgörelsen men de privata skolorna får inte någon gottgörelse utan betalar full moms. Till underligheterna hör att universiteten, yrkeshögskolorna och yrkesskolorna får återbäring för betald moms.

Att-sats

Att partidagen besluter att partiet i regeringen och riksdagen jobbar för att de privata skolorna skall få möjligheter att återfå betald moms.

Motionär

Sfp i Tammerfors

ordf. Rikard Bjurström

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram de privata läroanstalterna, och deras betydelse för Svenskfinland. I flera av de så kallade språköarna är de privata daghemmen, förskolorna, grundskolorna och gymnasierna en avgörande länk till Svenskfinland. De privata svenska skolorna på enspråkigt finska orter har stor betydelse, både för svensk- och tvåspråkiga familjer på orten, men också som ett fönster mot de svenska i Finland på orten. Utan dessa skulle kunskapen om Svenskfinland lokalt vara betydligt sämre, det är frågan om viktiga kulturbärande institutioner vi ska värna om.

Enligt 39 § mervärdesskattelagen (1501/1993) är utbildningsverksamhet befriad från moms. Enligt lagens 40 § avses med momsfri utbildningsverksamhet allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, högskoleundervisning samt grundundervisning i konst som ordnas med stöd av lag eller som med stöd av lag understöds med statens medel. Utbildningen kan ordnas av såväl offentliga som privata huvudmän. Grundskolornas lagstadgade utbildning är alltså befriad från moms oberoende av vem som är huvudman.

Eftersom utbildningen är befriad från moms kan momsen som ingår i de varor och tjänster som köps in inte dras av enligt kriterierna i momsbeskattningen. Momsen som ingår i inköpen kommer således utgöra en kostnad för läroanstalterna oberoende av vem som är huvudman.

Enligt 130 § mervärdesskattelagen återbetalar staten till kommuner den moms som ingår i inköp som gjorts för att användas inom den momsfria verksamheten. Med hjälp av systemet genomförs förvärvsneutralitet mellan kommunernas egen produktion och köpta tjänster. Utan återbäringen skulle det bli billigare för kommunerna att själva producera momsfria stödtjänster än att köpa momsbelagda tjänster av utomstående. Återbäringssystemet för med sig att den moms som ingår i anskaffningspriset på köpta tjänster inte utgör en kostnad för kommunen, och därför påverkar momsen inte valet av anskaffningsform.

Privaträttsliga sammanslutningar faller utanför återbäringssystemet, och på grund av detta utgör momsen en direkt kostnad för läroanstalter som drivs av bolag eller stiftelser.

I det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) som antagits av Europeiska unionens råd finns bindande bestämmelser om omfattningen av det beskattningsunderlag som tillämpas i mervärdesskattelagstiftningen. Enligt direktivet är utbildning befriad från moms och anskaffningar som anknyter till denna är inte avdragsgilla. Återbäring av den moms som ingår i anskaffningarna har ansetts möjlig, eftersom det är fråga om arrangemang mellan offentliga samfund. Enligt direktivet är det emellertid inte möjligt att utvidga avdrags- och återbäringsrätten till den privata utbildningsverksamheten.

Kommuner får anslag för undervisningsverksamheten enligt priserna per enhet som baserar sig på de momsfria kostnaderna. I de anslag enligt priserna per enhet som betalas till privata läroanstalter inkluderas ändå andelen mervärdesskatt som ingår i kostnaderna.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för skolor som upprätthålls av privaträttsliga huvudmän