Motion 10 – Smidig motionsbehandling

Beslut

Se gemensamt svar på motion 10 & motion 11 under motion 11.

Behandling

Inom Svenska folkpartiet finns en stark tradition av att göra sin röst hörd på många sätt och att sätta avtryck i den förda politiken. Det tydligaste uttrycket för den här ”superkraften” är motionernas mångfald och stora antal vid partidagarna. Stort som smått sänds in, svar bereds och debatt förs. Då partidagen är över görs en hel del efterarbete och det är helt avgörande för att hålla reda på alla godkända och förkastade ställningstaganden.

Eftersom vidden av motionerna är så stor blir debatten ofta en lång räcka med anföranden som var för sig fyller en funktion, men på grund av det stora antalet går många dessvärre förlorade i mängden. Det här upplevs negativt och kan bland åhörarna ta sig uttryck i en mättnad, som i sämre fall leder till bristande engagemang för frågeställningarna bland partidagsdelegaterna.

Det är helt naturligt att vissa ämnen blir ”heta” och då överskuggar de debatten. Som exempel kan nämnas SU:s motion om cannabis vid fjolårets partidag.

I det nuvarande behandlingssystemet är motionerna grupperade enligt tema i utskottsbehandlingen, men frågan är om det räcker till. Motionsdebatten borde vara strukturerad så att den är meningsfull i vidare bemärkelse än för tillfället, eftersom den är värd det.

Att-sats

Svenska Folkpartiet i Karis yrkar på

att ett förändringsarbete inleds med målsättningen att göra motionsbehandlingen under partidagarna klarare och därmed skärpa och stärka den politiska debatten inom partiet.

Motionär

Svenska Folkpartiet i Karis rf

Annika Pråhl, ordförande

Otto Långvik, sekreterare

Partifullmäktiges svar

Se gemensamt svar på motion 10 & motion 11 under motion 11.