Motion 11 – Dags att mäta effekten av våra beslut!

Beslut

Gemensamt svar på motionerna 10 och 11.

SFP arbetar för:

  • att alla godkända motioner följs upp av partiet och att varje motion tilldelas en ansvarsperson som har helhetskoll på motionens uppföljning.
  • att partiet under partidagen, på lämpligt sätt presenterar uppföljningen av motioner som godkändes på partidagen året innan och partidagsdelegater ges möjligheten att ställa frågor om motionsuppföljningen.
  • att partifullmäktige och utskotten åläggs att förbättra sin uppföljning av de godkända motionerna.

Behandling

Motionerna som partidagen godkänner utgör en viktig del av partiets politiska arbete. Motionerna är resultat av motionärernas goda förmåga att identifiera problem i samhället och komma med förslag på åtgärder. Motionerna utgör ett av de viktigaste sätten för en medlem i partiet, ett utskott eller en krets att kunna påverka Svenska Folkpartiets politik och skapa debatt om aktuella frågor inom partiet. Därmed är partidagsmotionerna livsviktiga för Svenska Folkpartiet ur ett demokratiskt perspektiv.

De godkända motionerna ger en bra bild av var partiet står i olika frågor, men utöver det bör godkända motioner även medföra ett aktivt påverkansarbete från partiets sida kring den berörda frågan. Om inte det görs har motionen mist sin mening.

År 2016 godkände partidagen en motion om att tidigare godkända motioner bör presenteras på partidagen på ett sätt som partistyrelsen besluter om. Ironiskt nog har den utlovade presentationen av tidigare godkända motionerna lyst med sin frånvaro. Istället har uppföljningen som vanligt presenterats i verksamhetsberättelsen, trots den godkända motionens yrkan på förändring.

Att presentera motionsuppföljningen i verksamhetsberättelsen är enligt Svensk Ungdom i sig ingen dålig idé. Dock behöver uppföljningen bli mer omfattande. Att en motion kan presenteras med orden “Uppföljning pågår” räcker inte. I verksamhetsberättelsen för åren 2018–2019 presenteras 18 motioner av 46 godkända med enbart orden “Uppföljning pågår”. Svensk Ungdom har förståelse för att alla motioner inte blir verklighet innan följande partidag men trots det kan en motion, som är ett resultat av ett gediget arbete, inte kvitteras enbart med frasen “Uppföljning pågår”. Det är inte ändamålsenligt för demokratin inom partiet och inte heller rättvist mot motionärerna.

I verksamhetsplanen 2019–2020 har partiet utvecklat sin motionsuppföljning, vilket Svensk Ungdom gläds över. I uppföljningen hänvisas majoriteten av uppföljningen till partiets utskott eller till regeringsprogrammet. Regeringsprogrammet är ett av de viktigaste dokumenten där partiets påverkningsmöjligheter är markanta. Motionsuppföljningen måste ändå kunna ske även utanför regeringsförhandlingarna, särskilt kring de motioner där partiet inte fått igenom sin vilja i regeringsprogrammet eller under år då regeringsförhandlingar inte äger rum. Information om hur utskotten arbetat för motionen finns inte heller i uppföljningen. Denna information är enligt Svensk Ungdom avgörande då man hänvisar till att motionen skickats till ett utskott. Samtidigt finns det en handfull motioner där uppföljningen fortfarande besvaras med orden “Uppföljning pågår”. Enligt Svensk Ungdom är det inte en tillräcklig uppföljning för en motion som godkänts av partiets högsta beslutsfattande organ – partidagen.

Med denna motivering som bakgrund anser Svensk Ungdom att partiets motionsuppföljning måste förbättras och bli mer transparent.

Att-sats

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska Folkpartiet ska arbeta för:

  • Att alla godkända motioner följs upp av partiet och att varje motion tilldelas en ansvarsperson som har helhetskoll på motionens uppföljning.
  • Att partiet under partidagen presenterar uppföljningen för varje motion som godkändes på partidagen året innan.
  • Att partidagsdelegater ges möjligheten att ställa frågor om motionsuppföljningen under partidagen.
  • Att partifullmäktige inkluderas i uppföljningen av de godkända motionerna.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 10 och 11

Alla medlemmar har rätt att sända in motioner till partidagen, och få sin motion behandlad av partistyrelse, partifullmäktige och partidag. För Svenska folkpartiet är det en självklarhet att medlemmarnas röst hörs. Att stå nära sina medlemmar och väljare är en hederssak för partiet. Det är inte en slump att SFP använder sloganen ”Nära dig”. Uttrycket speglar vår kultur, vår karaktär och vårt uppdrag som en samlande kraft i vårt samhälle.

Det är självklart att också sättet vi behandlar motioner på måste kunna diskuteras. Det är viktigt att vi utvärderar våra system och ser var vi kan bli bättre, och motionärerna lyfter fram relevanta frågor till diskussion.

Som motionärerna helt riktigt påpekar finns det alltså en stark tradition inom Svenska folkpartiet att debattera frågor som kan tyckas vara både stora och små under partidagen. Det vore ändå utmanande att gruppera motioner enligt tyngd, eftersom det lätt blir en subjektiv bedömning. Det som någon anser vara en liten fråga, kan för någon annan utgöra den allra viktigaste frågan man har. Det nuvarande systemet där det förberedande arbetet under partidagen görs i utskott, som sedan förser partidagen med beslutsförslag, innebär att alla bereds utrymme att diskutera motionerna. Det systemet präglas av den demokratiska tradition Svenska folkpartiet har.

När partidagen fattat sitt beslut gällande en motion blir beslutet en del av Svenska folkpartiets politik. Beroende på frågans karaktär fortsätter det politiska arbetet med frågan på olika nivåer i partiet. En del av påverkningsarbetet sker i riksdag och regering, en del saker behandlas av våra representanter i kommuner och städer, medan andra frågor behandlas av partiets utskott eller förs vidare av partikansliet. I partiets verksamhetsberättelse finns årligen en motionsuppföljning där man kan se hur arbetet fortskrider. Ofta är frågorna sådana att Svenska folkpartiet får arbeta med dem under lång tid innan de blir verklighet. Då kan det ofta vara bättre att poängtera att arbetet fortsätter, än att föra fram att man inte ännu lyckats.

Partiets verksamhetsberättelse, där motionsuppföljningen ingår, fastställs årligen av partifullmäktige. Partifullmäktige har alltså enligt partiets stadgar den roll som motionärerna vill ge partidagen. Under året förs en kontinuerlig dialog mellan partikansliet och fältet där även arbetet med hur motioner följs upp tangeras. Det är ändå viktigt att komma ihåg att under partidagen har alla delegater möjlighet att i debatten lyfta fram det delegaten själv önskar.

Ändamålsenligheten i att lyfta fram motionsppföljningen separat under partidagen kan förstås diskuteras. Balansen mellan att fokusera på vad som ska göras framöver, framom att se på vad som gjorts behöver ändå vara den rätta.

Partidagsdelegater har möjlighet att ställa frågor om motionsuppföljningen under partidagen.