Motion 14 – Sluta döda Östersjön!

Beslut

SFP arbetar för:

  • att partiet påbörjar arbetet med att ta fram ett nytt Östersjöprogram under verksamhetsåret 2021-2022 där åtgärder för att rädda Östersjön samlas

Behandling

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Samtidigt är det också ett av världens mest känsliga hav. Det här är en ekvation som inte går ihop. Belastningen på Östersjön måste minska för att havet ska ha en chans att överleva.

Svenska Folkpartiet har länge varit en föregångare i frågor som berör Östersjön. Exempelvis vid partidagen 2005 antogs ett reviderat Östersjöprogram där det stadgas följande: ”Svenska folkpartiet arbetar för att Östersjön skall återfå sin ekologiska balans. Detta kan uppnås enbart genom beslut och åtgärder på olika nivåer i samhället.” Beslutet är minst sagt aktuellt ännu idag.

Trots det finns det politik i programmet som behöver uppdateras. Det är 16 år sedan Östersjöprogrammet godkändes och därför är det dags för Svenska Folkpartiet att revidera programmet och synliggöra partiets politik i Östersjöfrågan.

Programmet pekar på miljöproblem som övergödning, miljögifter, oljeutsläpp samt fartygs- och båttrafiken. I programmet stadgas det att ”Finland bör satsa på såväl bilaterala projekt med Ryssland och Estland som nordiska samarbetsprojekt och dela med sig av både kunnande och teknisk utrustning.” Bilaterala projekt är viktiga men samtidigt har Finland ett ansvar att få EU att lägga mer press på att Ryssland och Polen ska minska sina utsläpp i Östersjön. För att stoppa föroreningen krävs ett beslutsamt och aktivt samarbete Östersjöländerna emellan. Vi vill att EU tar sitt ansvar i frågan om havsföroreningar och aktivt inför sanktioner mot länder som smutsar ner haven.

Finland måste även få bukt på sina egna avrinningsområden och minska på utsläppen i havet. För att minska på belastningen av våra vatten måste det ske målmedvetna förändringar speciellt inom jordbruket och avloppssystemen, samt inom andra sektorer vars utsläpp tar sig ut i våra vatten. Vi måste också sluta dumpa snö i havet och stoppa utsläpp av avloppsvatten i Östersjöområdet.

Ett friskt Östersjön är något vi alla drar nytta av. För att uppnå detta krävs åtgärder, och där har Svenska Folkpartiet en nyckelposition. Precis som SFP:s Östersjöprogram stadgar hoppas Svensk Ungdom nu på ett konkret beslut och på ett flertal åtgärder i samhället för att Östersjön ska återfå sin ekologiska balans.

Att-sats

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska Folkpartiet ska arbeta för:

  • Att Östersjöprogrammet revideras under verksamhetsåret 2021–2022 för att motsvara dagens politiska verklighet.

  • Att Finland tar ställning mot utsläpp från industrier i Östersjöns avrinningsområde och arbetar för att minska övergödningen av Östersjön.

  • Att EU tar ett större ansvar i Östersjöfrågan och att EU lägger mera press på Ryssland och Polen att minska sina utsläpp.

  • Att fartygens avloppsvattenutsläpp i Östersjöområdet stoppas genom strängare lagstiftning.

  • Att Finland slutar dumpa snö i havet.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har lyft fram Östersjöns situation under en lång tid. Precis som motionärerna lyfter fram är det av största vikt att fortsatta åtgärder för att rädda Östersjön sker.  Motionärerna noterar helt riktigt att SFP år 2005 fastslog ett politiskt program för Östersjön där ett flertal viktiga ståndpunkter slogs fast. Frågan har varit aktuell sedan dess och Svenska folkpartiet har arbetat på alla plan för åtgärder som förbättrar läget.

I regeringsprogrammet för Marins regering lyfts skyddet av Östersjön fram som en separat punkt. Man slår fast att det internationella miljösamarbetet i den arktiska regionen och kring Östersjön ska stärkas och att Östersjöstrategin och aktionsplanen för Östersjön uppdateras. Man slår också fast att programmet för effektiviserat vattenskydd och skydd av Östersjön genomförs för att vattnen ska uppnå god ekologisk status. Insatser för att behandla åkrar med gips, strukturkalk och näringsfibrer ska utvidgas, och användningen av inhemsk vild fisk ska främjas, likaså användningen av Östersjöfoder vid fiskodling. Regeringsprogrammet slår också fast att beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor ska förbättras.

Frågorna kring EU:s roll i arbetet betonades i SFP:s senaste valprogram inför EU-valet. En viktig punkt var att EU:s sanktioner mot Ryssland inte får omöjliggöra miljösamarbetet i Östersjön. I arbetet i EU-parlamentet har SFP lyft fram Östersjön, och aktivt medverkat till att miljösamarbetet i Östersjöregionen utvecklats och intensifierats och att alla länder i regionen inkluderats.

Även om mycket gjorts, behöver ännu mer göras. Åtgärderna är givetvis många, och motionärernas önskan om att ett förnyat Östersjöprogram tas fram är välkommen. Även övriga punkter motionärerna lyfter fram är relevanta och dessa är på basen av valprogram, regeringsförhandlingar och uttalanden alla goda exempel på den politik SFP för när det gäller Östersjöns framtid.

De åtgärder motionärerna för fram kan mycket väl fungera som vägkost i programarbetet som givetvis också behöver omfatta hela det spektrum som är angeläget för att på sikt rädda Östersjön.